Beleidsregel Culturele verenigingen gemeente Roermond

Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Roermond 2008

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerrmond;

 

Besluit van 5 september 2017:

 

Vast te stellen de beleidsregel culturele verenigingen.

 

 

Beleid.

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

 

Beleidskader .

Welzijnsvisie.

Notitie Actualisering Cultuurbeleid.

 

Doelstelling.

Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in verenigingsverband en in het bijzonder participatie van jongeren.

 

Soort subsidie.

Waarderingssubsidie.

 

 

Subsidiegrondslag

 

Instrumentale muziekverenigingen

Vocale verenigingen

Toneel verenigingen

Cultuurhistorische verenigingen

Basissubsidie

€ 460,-

€ 460,-

€ 460,-

€ 460,-

Plus bedrag

Hafabra en Trommel- en Fluiterkorps = € 3568,-

Overige instrumentale verenigingen en schutterijen =

€ 2418,-

Drumbands en slagwerkgroepen = € 778,-

€ 1878,-

-

-

Subsidie per actief jeugdlid

50% contributie max. € 55,- per jeugdlid

max. € 55,- per jeugdlid

max.

€ 55,- per jeugdlid

max.

€ 55,- per jeugdlid

max.

€ 55,- per jeugdlid

Bedragen in deze beleidsregel zijn o.b.v. peiljaar 2017 en worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

 

Subsidiecriteria.

 

Criteria voor basissubsidie:

 • 1.

  minimaal 15 leden waarvan minimaal 50% woonachtig in Roermond;

 • 2.

  organiseren en/ of participeren in minimaal 2 maatschappelijke/ openbare activiteiten per jaar in de gemeente Roermond;

 • 3.

  verenigingen dienen een ledenlijst aan te leveren met vermelding van NAW-gegevens;

 • 4.

  ten behoeve van subsidie voor jeugdleden moeten de geboortedata van deze leden worden vermeld op de over te leggen ledenlijst.

   

Criteria voor plus bedrag:

 • 1.

  wordt afhankelijk gesteld van de soort vereniging zoals aangegeven in de tabel.

 

Criteria voor subsidie per actief jeugdlid:

 • 1.

  jeugdleden woonachtig in Roermond in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die actief lid zijn van een Roermondse culturele vereniging en actief deelnemen aan de reguliere activiteiten van de vereniging;

 • 2.

  peildatum aantal jeugdleden 1 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

Subsidiemethode:

 • 1.

  de subsidieaanvraag moeten voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  subsidieaanvragen van subsidieaanvragers die het voorafgaande jaar subsidie hebben ontvangen zullen met voorrang worden gehonoreerd. Hierna zullen subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd.

 • 3.

  het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de ‘Beleidsregel Culturele verenigingen” is het subsidieplafond en wordt jaarlijks uiterlijk 31 december voorafgaand aan het begrotingsjaar gepubliceerd.

Naar boven