Gemeenteblad van Reimerswaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalGemeenteblad 2017, 155693BeleidsregelsBeleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal

 

Het college van Reimerswaal;

 

gelet op de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 18 Wegenverkeerswet, artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de artikelen 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren;

 

overwegende dat het gewenst is om particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Reimerswaal

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen:

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

a. elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden (met uitzondering van fietsen en snor/bromfietsen).

b. oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

c. oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen.

d. aanvrager: de aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

e. beheerder: de aanvrager van de vergunning voor het plaatsen van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

f. gebruiker:

1. een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Reimerswaal en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.

2. een particulier die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Reimerswaal.

g. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal.

 

Artikel 2. Aanvraag verkeersbesluit

Een aanvraag voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij één of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan alleen worden ingediend door de aanvrager.

 

Een aanvrager die in de gemeente Reimerswaal een laadpaal wil plaatsen gaat hiervoor een overeenkomst aan met de gemeente Reimerswaal. De gemeente Reimerswaal houdt een open marktmodel aan en is bevoegd met meerdere aanvragers een overeenkomst te sluiten.

Artikel 3. Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Een aanvraag voor een voorgestelde locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een foto en afmetingen van de oplaadpaal en een foto en topografische tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven.

 

Artikel 4. Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij de gebruiker(s) aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuig(en) op eigen terrein of elders in de directe omgeving te (laten) parkeren en op te laden

 

Artikel 5. Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Het college bepaalt de exacte locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

a. de nabijheid van het woon en/of werkadres van de potentiële gebruiker(s);

b. of er bij meerdere gebruikers behoefte bestaat aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een straal van hemelsbreed 300 meter van de aangevraagde locatie;

c. of er al een bestaande oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig is op of aan de weg binnen de genoemde straal van 300 meter en of er clustering daarmee mogelijk is;

d. of de desbetreffende ondergrond in eigendom is van de gemeente;

e. de locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur dient voldoende vindbaar en zichtbaar te zijn. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan doorgaande wegen boven ‘doodlopende woonstraten’;

f. de locatie dient door meerdere gebruikers gedeeld te kunnen worden (dit om te voorkomen dat er “privé-parkeerplaatsen” gecreëerd worden);

g. de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur dient te kunnen worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en er kunnen, eventueel op termijn, twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

h. er is voldoende parkeergelegenheid conform de door de gemeente Reimerswaal vastgestelde Nota parkeernormen gemeente Reimerswaal;

i. zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken;

j. de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft gewaarborgd;

k. bij plaatsing van een oplaadpaal dient minimaal 100 cm aan breedte over te blijven van het trottoir voor voetgangers;

l. de oplaadpaal dient minstens op 1,5 meter van een boom geplaatst te worden;

m. er dienen geen belemmeringen te zijn ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

n. de oplaadpaal dient geschikt te zijn voor het gebruik in de openbare ruimte, de constructie dient voldoende degelijk te zijn en te voldoen aan de geldende nationale en internationale richtlijnen en standaarden;

o. geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen;

p. de parkeerplaats ligt op maximaal 25 meter van een hoofdkabel;

 

In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen. Het college heeft hiervoor twee mogelijkheden:

1. door middel van een aanpassing van het bestaande verkeersbesluit. Tegen dit aanpassingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

2. direct in het verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aanwijzen en de feitelijke realisering hiervan uitstellen tot een nader door het college te bepalen datum. Ook tegen dit laatste besluit van het college staat bezwaar en beroep open, omdat dan pas het feitelijk rechtsgevolg in werking treedt (ook op de tweede parkeerplaats mag dan niet meer worden geparkeerd met een niet-elektrisch voertuig).

 

Artikel 6. Volgorde besluitvorming

De toestemming voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst verleend en kan pas worden gebruikt, zodra het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is.

 

Artikel 7. Plaatsing en beheer oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervan voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder.

 

Artikel 8. Inrichting en beheer parkeerplaatsen

De kosten die gepaard gaan met het verkeersbesluit en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente.

 

Artikel 9. Bereikbaarheid

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur. In geval van een storing met een veiligheidsrisico dient de beheerder direct na melding over te gaan op het beoordelen van de situatie en deze zo nodig veilig te (laten) stellen. De coördinatie hiervan berust bij de beheerder.

 

Artikel 10. Openbaarheid oplaadpaal/-infrastructuur

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van elektrische voertuigen. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het oplaadpunt, via algemeen beschikbare kanalen zoals deze gebruikelijk zijn in de markt voor openbare laaddiensten. Het college kan besluiten door een tijdelijke verkeersmaatregel een weg tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten, waardoor de oplaadpaal onbereikbaar is. Deze verkeersmaatregelen worden gepubliceerd via openbarebekendmakingen.nl

 

Artikel 11. Interoperabiliteit

Het oplaadpunt is algemeen toegankelijk in commerciële en technische zin (inter-operabel) conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

 

Artikel 12. Groene stroom

Om te bewerkstelligen dat elektrisch vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.

 

Artikel 13. Veiligheid

De oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. Gemeente Reimerswaal is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De beheerder vrijwaart hiervoor de gemeente.

 

Artikel 15. Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone

In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de oplaadvakken.

 

Artikel 16. Handhaving

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt.

Daarnaast wordt, indien van toepassing, ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die voor alle parkeerplaatsen gelden.

 

Artikel 17. Intrekken verkeersbesluit

Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan hetgeen in de Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Reimerswaal is overeengekomen kan het college de toestemming intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken.

Het college kan het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven.

In deze gevallen heeft de beheerder het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven termijn te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.

 

Het college kan het verkeersbesluit ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na het nemen van het verkeersbesluit. Kosten zijn voor rekening van de beheerder, wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na het nemen van het verkeersbesluit plaatsvindt.

 

Artikel 18. Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan.

 

Artikel 19. Bijzondere omstandigheden

Het college beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nieuw en nog volop in ontwikkeling zijn. Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het realiseren van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de gemeente.

In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

 

Artikel 20. Termijn

De Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrisch voertuigen gemeente Reimerswaal treden in werking per 28 september 2016 en worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Reimerswaal op 30 september 2016

De secretaris, De burgemeester