Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 152203Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Brummen - Straatnaamtoekenning Op den Berg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt bekend dat zij op 8 augustus 2017 heeft besloten een naam toe te kennen aan de nieuw te creëren openbare ruimte in het plan Uitbreiding bedrijventerrein Hazenberg.

Het betreft de volgende benaming: Op den Berg

 

Inwerkingtreding: 09 augustus 2017

 

Rechtsmiddel: bezwaar bij college van B&W

 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan staat hiertegen bezwaar open voor belanghebbenden. Bezwaar maken doet u door binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bestuursorgaan moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Dit staat in het tweede besluit dan vermeld. Hoe maakt u bezwaar?

Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in. Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken per post naar de gemeente Brummen: Postbus 5, 6970 AA Brummen.In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

- uw naam en adres

- de datum

- tegen welk besluit u bezwaar maakt

- reden van uw bezwaar

- uw handtekening