Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017.

 

Kenmerk: stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen

Onderwerp: Marktgeldverordening 2017

 

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017.

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan, overeenkomstig de Marktverordening gemeente Brielle.

 

Artikel 2. Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene aan wie de standplaats op het marktterrein is toegewezen.

 

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 4. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten naar jaar-, halfjaar- en kwartaaltarief worden geheven bij aanslag.

 • 2.

  De rechten, niet zijnde de in het eerste lid genoemde tarieven, worden via pinbetaling geheven door middel van een gedagtekende kwitantie waarop de naam van de standplaatshouder, het aantal standplaatsen en het verschuldigde bedrag wordt aangegeven.

 • 3.

  Uitsluitend standwerkers kunnen worden uitgezonderd van de verplichting per pin te betalen.

 

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing, rekening houdend met het recht dat verschuldigd zou zijn indien was geopteerd voor het kwartaaltarief, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan €15,- zal bedragen.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dienen de rechten binnen de volgende termijnen te worden voldaan:

  • a.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze verordening, dient het recht binnen een termijn van één maand na dagtekening van de aanslag te worden voldaan;

  • b.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze verordening, dient het recht direct bij de overhandiging van de kwitantie te worden voldaan.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2016’ van 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2017'.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 13 december 2016

de griffier,

L.C.M. van Steijn

de voorzitter,

G.G.J. Rensen

Bijlage 1 Tarieventabel

Naar boven