Aanwijsbesluit Cameratoezicht Gele loper

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Overwegende:

 • dat het gebied tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ‘t Jat brug in Groningen wordt geconfronteerd met ernstige overlast, met name als gevolg van drugshandel;

 • dat de ernst en duur van de overlast al gedurende langere tijd aanleiding is voor het nemen van een aantal maatregelen ter verbetering van de veiligheid, waaronder het instellen van cameratoezicht;

 • dat vanaf 1 november 2016 cameratoezicht plaats vindt op basis van de Politiewet;

 • dat de raad van de gemeente Groningen bij besluit van 21 december 2016 aan mij de bevoegdheid verleend heeft om tot 1 juli 2017 te kunnen besluiten cameratoezicht toe te passen;

 • dat met name cameratoezicht, in samenhang met andere maatregelen, bij heeft kunnen dragen aan de afname van overlast;

 • dat op basis van meldingen en waarnemingen van de politie blijkt dat de overlast nog aanwezig is;

 • dat gelet op bovengenoemde ontwikkelingen ik het voor de periode tot 1 juli 2017 noodzakelijk acht om in het gebied de Gele Loper cameratoezicht toe te blijven passen;

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 1 en artikel 3, derde lid van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen en gelet op de doelstellingen zoals genoemd in artikel 4 van deze verordening;

BESLUIT:

 

vast te stellen het Aanwijsbesluit Cameratoezicht Gele Loper.

Artikel I
 • A.

  Het volgende gebied wordt hierbij aangewezen als openbare plaats waar cameratoezicht plaatsvindt/kan plaatsvinden tot 1 juli 2017: het gebied tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ’t Jat brug in Groningen (zie bijgevoegde kaart)

 • B.

  De camera’s zijn aanwezig op meerdere locaties binnen dit gebied en kunnen indien dat gelet op de genoemde belangen in de verordening aan de orde is, worden verplaatst binnen dit gebied.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en is van kracht tot en met 30 juni 2017.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 23 januari 2017

Peter den Oudsten,

burgemeester van Groningen.

Naar boven