Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2017, 149637Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit Verkeersregeling Neuweg (oplaadpunt nabij huisnummer 22)Gemeenteblad III, 2017, nr. 82 (zaak 415967)

 

Burgemeester en wethouders van Hilversu m hebben het volgende overwogen;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens in verband met de wens om meer mogelijkheden te bieden voor andere en of milieuvriendelijker vormen van vervoer.

Er komt steeds meer vraag naar oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen en het is wenselijk ook in Hilversum een aantal punten aan te wijzen waar deze elektrische voertuigen (EV) kunnen worden opgeladen.

De gemeenteraad heeft op 1 april 2015 beleid vastgesteld voor het opladen van elektrische voertuigen. Aanvullend daarop is op 17 november 2016 een overeenkomst gesloten met MRA-Elektrisch om uitvoering te geven aan dit beleid. (MRA-E is een project binnen Metropoolregio Amsterdam, opdrachtgever MRA-E is provincie Noord-Holland)

In het belang van de spreiding van de oplaadpunten is het wenselijk om in de omgeving van de Neuweg nabij de Koningsstraat een oplaadpunt te plaatsen en twee parkeervakken aan te wijzen als parkeervak dat uitsluitend mag worden gebruikt door elektrisch aangedreven voertuigen die gebruik willen maken van de oplaadpaal.

Een gelegenheid in de Neuweg nabij 22 wordt gezien als een goede locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal.

Het is noodzakelijk de parkeervakken aan te wijzen als parkeervak dat uitsluitend mag worden gebruikt door elektrisch aangedreven voertuigen, gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de accu’s.

Bovengenoemde maatregel zal, noch in de Neuweg, noch in één van de aangrenzende straten, leiden tot een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen, als genoemd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer.

Bovengenoemde maatregel zal, noch in de Neuweg, noch in één van de aangrenzende straten, leiden tot een formele reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De korpschef politie heeft, in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), een algemeen positief advies afgegeven voor het inrichten van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

De Neuweg is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW.

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten:

Door het plaatsen van bord E8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990, met een onderbord “uitsluitend opladen elektrisch voertuig” twee parkeervakken in de Neuweg nabij huisnummer 22, aan te wijzen als een parkeervak uitsluitend bedoeld voor het opladen van voertuigcategorie personenauto’s met een elektrische aandrijving en daarmee tevens het parkeren van andere voertuigen op deze parkeervakken te verbieden.

Hilversum, 24 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen:

De portefeuillehouder verkeer,

F.G.J. Voorink

Bijlage: foto locatie parkeervakken oplaadpunt

Dit ontwerpbesluit met eventuele bijlagen wordt op 31 augustus 2017, overeenkomstig de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014, bekend gemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl onderdeel Gemeenteblad, en is gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Ter informatie is een gelijkluidend exemplaar in te zien op de website www.hilversum.nl/verkeersbesluiten van de gemeente Hilversum. Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

Vr17082