Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 146604VerordeningenUitvoeringsbesluit regels voor de grafbedekkingen Oude Begraafplaats 2017

Het college van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 22, derde lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke Oude Begraafplaats van de gemeente Gooise Meren 2017;

besluiten vast te stellen de volgende

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen Oude Begraafplaats 2017.

Artikel 1 Inleiding

Dit uitvoeringsbesluit verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.

Het is niet verplicht een grafbedekking c.q. grafteken te plaatsen.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   het gebruikte lettertype;

  • e.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • f.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3.

  In het geval het een restauratie betreft, dient tevens een werkbeschrijving van de werkzaamheden (bij voorkeur een bestek) te worden bijgevoegd;

 • 4.

  De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Beoordeling hiervan vindt plaats door de begraafplaatsbeheerder. Bij afwijkingen van de toegestane maten en materialen beslist het college.

 • 5.

  Het ontwerp en materiaalgebruik voor een gedenksteen op de Oude Begraafplaats wordt beoordeeld en vergund door het bevoegd bestuursorgaan, in deze de begraafplaatsbeheerder desgewenst aangevuld met derden, dit ter oordeel van de werkgroep Oude Begraafplaats.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door of namens burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Materiaalgebruik

Voor de gedenkstenen gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  in de vorm en afmetingen dienen de nieuwe gedenkstenen qua monumentaliteit passend te zijn bij de reeds aanwezige gedenkstenen;

 • b.

  materiaalgebruik dient overeenkomstig de directe omgeving te zijn, dat wil zeggen in principe hardsteen, graniet of baksteen al dan niet in combinatie met andere natuursteensoorten. De bewerkingen van het oppervlakte moeten terughoudend zijn, dat wil zeggen niet hoog-gepolijst maar bij voorkeur gezoet waardoor het materiaal zijn eigen expressie behoudt;

 • c.

  de kleur van het toegepaste materiaal dient overeenkomstig te zijn met de reeds aanwezige monumenten;

 • d.

  qua afwerking van nieuwe gedenkstenen is niet alleen een gezoet oppervlak mogelijk, maar ook bewerkingen als boucharde, ceseel of puntbeitel;

 • e.

  bronzen ornamenten en/of belettering is toegestaan mits de vorm en lettertype zich ingekeerd presenteert, dus geen glimmend materiaal.

Artikel 5 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame (in principe hardsteen, graniet en baksteen) materialen worden gebruikt.

 • 2.

  Het gedenkteken is bij voorkeur uit één stuk vervaardigd en bestaat in andere gevallen uit meerdere delen die middels een deugdelijke constructie aan elkaar zijn verbonden.

 • 3.

  Indien het gedenkteken een voetstuk of sokkel bevat, is het plaatsen van één of meerdere doken verplicht.

 • 4.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 5.

  De hoogte van het gedenkteken moet passend zijn bij de gedenktekens in de directe omgeving.

Artikel 6 Tijdstip van plaatsing/restauratie

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing/restauratie van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren schriftelijk per fax of e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen of restaureren van de gedenktekens dient plaats te vinden en afgerond te zijn op werkdagen van maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

 • 3.

  Alleen met toestemming van het personeel begraafplaats mogen werkzaamheden aan het gedenkteken worden verricht, behoudens het ter plaatse schoonmaken van het gedenkteken, de sierurn of sluitplaat met behulp van water en een borstel.

 • 4.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

 • 6.

  Binnen één jaar na datum afgifte van de vergunning dient het gedenkteken te zijn geplaatst of gerestaureerd,anders vervalt de vergunning.

Artikel 7 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 8 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Gedenktekens die reeds bestonden ten tijde van de inwerkingtreding van deze voorschriften, dan wel gedenktekens waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding reeds een vergunning was verleend, en die afwijken van het in deze voorschriften bepaalde, mogen geplaatst blijven, respectievelijk geplaatst worden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor nog aan te vragen vergunningen tot het plaatsen van een gedenkteken.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de ‘Nadere regels grafbedekkingen Oude Begraafplaats 2013’.

 • 3.

  Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen Oude Begraafplaats 2017’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017, Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

drs. H.M.W. ter Heegde

Burgemeester

D.J. van Huizen

Gemeentesecretaris