Instemmen met het besluit van de regioraad van de Vervoerregio om in te stemmen met de 10de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio en instemmen met het Amsterdamse standpunt dat voorgesteld wordt door het college. (2017, nr. 237/783)

Nummer 237/783

Agendapunt 42

Datum besluit B&W 22 mei 2017

Onderwerp

Instemmen met het besluit van de regioraad van de Vervoerregio om in te stemmen met de 10de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio en instemmen met het Amsterdamse standpunt dat voorgesteld wordt door het college.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 22 mei 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 783);

Gelet op de Afschaffingswet WGR+ waardoor de Stadsregio Amsterdam om moet vormen naar een Vervoerregio,

Besluit:

  • 1.

    In te stemmen met het besluit van de regioraad van de Vervoerregio om in te stemmen met de 10e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio waarmee de naamswijziging van stadsregio Amsterdam naar Vervoerregio Amsterdam in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd wordt en de financiële bepalingen van de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming gebracht worden met de verkeer en vervoertaken.

  • 2.

    Kennis te nemen van het voorstel van de Vervoerregio om het aantal DB leden terug te brengen van 7 naar 3 leden en het aantal regioraadsleden van 60 naar 50 met gewogen stemmen waarbij de Amsterdamse leden dubbel stemrecht hebben en de Amsterdam positie gelijk blijft.

  • 3.

    In te stemmen met het Amsterdamse standpunt zoals voorgesteld door het college:

 Een DB van 3 leden, waarvan 1 Amsterdams lid (op de portefeuille OV).

 Amsterdams voorzitterschap is niet perse noodzakelijk.

 In de Regioraad de voortzetting van de huidige constructie: geen Amsterdamse meerderheid, maar wel een gekwalificeerde meerderheid voor door het DB bepaalde onderwerpen. Besluitvorming over onderwerpen die in belangrijke mate gevolgen voor Amsterdam hebben vereisen naast de (gekwalificeerde) meerderheid in de regioraad instemming van een nader te bepalen percentage Amsterdamse regioraadsleden.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 20 juli 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe MEC

Naar boven