Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 143167Beschikkingen | aanvraag



Publicatie Vergunning kabels en leidingen Mercuriusburg 7, 3437GX Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat zij op 5 juli 2017 de navolgende vergunning hebben verleend.

Het besluit is op 5 juli 2017 verzonden aan de aanvragers.

Vergunning

Stedin Netten B.V., Mercuriusburg 7, 3437GX Nieuwegein

Berichtnummer

P11824

Om werkzaamheden aan Kabels en leidingen, herstel na werkzaamheden te verrichten.

Inzagetermijn

U kunt het dossier inzien vanaf 5 juli 2017 gedurende een periode van 6 weken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de coördinator kabels en leidingen bereikbaar via e-mailadres: coordinator-kabels-leidingen@nieuwegein.nl

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot zes weken na verzending aan de aanvragers, een bezwaarschrift indienen bij, het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • -

  naam, adres en woonplaats van indiener bezwaarschrift;

 • -

  dagtekening;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (graag onderwerp, datum en zaaknummer van het besluit vermelden);

 • -

  de grond van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat het instemmingsbesluit niet gebruikt mag worden. Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.