Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2017, 142996VerordeningenMarktverordening van de gemeente Oss 2017;

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017;

gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  in te trekken de Marktverordening van de gemeente Oss 2010";

 • 2.

  vast te stellen de navolgende "Marktverordening van de gemeente Oss 2017”

   

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  branche-indeling:De aanwijzing per markt van de door het college vastgestelde branches met inbegrip van het aantal verkoopplaatsen per branche;

 • b.

  dagplaats: De standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • c.

  het college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

 • d.

  markt:De gemeentelijke warenmarkt die plaatsvindt op de, bij of krachtens artikel 2 vastgestelde dagen, tijden en plaatsen;

 • e.

  branche: Een door het college te bepalen soort of assortiment van waren of goederen;

 • f.

  marktmeester: De persoon (of personen), die als zodanig is aangewezen door het college en belast is met toewijzing van standplaatsen en het beheer van de markt;

 • g.

  marktterrein: De openbare ruimte die door het college, al dan niet tijdelijk, is aangewezen voor het houden van een markt;

 • h.

  standplaats: De ruimte op de markt die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • i.

  standwerken: De activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • j.

  standwerkerplaats: De standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • k.

  vaste standplaats: De standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • l.

  vergunninghouder: Degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • m.

  vervanger: Degene aan wie door het college is toegestaan om de vergunninghouder bij voortduring bij te staan of te vervangen;

 • n.

  meeloper: De geïnteresseerde voor een dagplaats;

 • o.

  partner: De persoon met wie de vergunninghouder met het oogmerk duurzaam samen te wonen een gemeenschappelijke huishouding voert. Dit moet blijken uit een huwelijksakte als bedoeld in artikel 1:78, van het Burgerlijk Wetboek, een akte van registratie van partnerschap als bedoeld in artikel 1:80a, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek of een samenlevingscontract opgemaakt bij notariële akte;

 • p.

  plaatsverbeteringslijst :De lijst van gegadigden voor een andere vaste standplaats in volgorde van datum van binnenkomst van het verzoek

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde warenmarkten die op gezette tijden worden gehouden.

Artikel 3

Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college kan ten aanzien van de markt bepalen:

  • a.

   de dagen en tijden waarop de markt wordt gehouden;

  • b.

   het aantal standplaatsen;

  • c.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • d.

   de grenzen van het marktterrein- of terreinen, de opstelling en indeling van de markt;

  • e.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats, dagplaats of standwerkersplaats;

  • f.

   de wijze van vergunningverlening en de overschrijving van vergunningen voor de standplaatsen;

  • g.

   de wijze van branchering en de plaatsen of gebieden die uitsluitend of bij voorrang zijn bestemd voor één of meer branches;

  • h.

   het gebruik van de standplaatsen (waaronder de tijden waarop deze dienen te worden ingenomen).

 • 2.

  Het college kan bepalen, dat:

  • a.

   om bijzondere reden – waarbij niet wordt bedoeld een evenement - er geen markt wordt gehouden;

  • b.

   een markt incidenteel en/of tijdelijk geheel of gedeeltelijk op een andere locatie(s) wordt gehouden. Het college kan hieromtrent nadere regels bepalen.

Artikel 4

Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen met betrekking tot het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5

De marktcommissie

 • 1.

  Het college kan een commissie instellen die het college kan adviseren inzake marktaangelegenheden.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling, taken en werkwijze van deze marktcommissie.

Artikel 6

Vergunning en toestemming voor innemen standplaats

Het is verboden een vaste standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college. Het is verboden een dagplaats of een standwerkersplaats in te nemen zonder toestemming van de marktmeester.

Artikel 7

Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of toestemming, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of toestemming is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of toestemming is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

 • 3.

  Vergunningen worden door het college in beginsel voor onbepaalde tijd verleend, met een mogelijkheid om aan een vergunning de voorwaarde van een proefjaar te verbinden.

 • 4.

  Vergunningen die op grond van deze verordening nieuw worden uitgegeven aan ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening reeds bestaande vergunninghouders zijn uitgezonderd van het bepaalde in lid 3.

Artikel 8

Verbod overtreding bepalingen

Het is de vergunninghouder, degene die hem bijstaat of vervangt, de meeloper en de standwerker verboden om enige bepaling voortvloeiend uit deze verordening of de geldende marktregeling te overtreden dan wel niet na te komen en/of om enige aanwijzing door de marktmeester gegeven niet onmiddellijk op te volgen.

Artikel 9

Vereisten vergunningaanvraag

Vergunning of toestemming kan alleen worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Artikel 10

Intrekking vergunning vaste standplaats

 • 1.

  De vergunning voor het innemen van een vaste standplaats wordt ingetrokken:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij het college in nadere regels anders heeft bepaald.

 • 2.

  Het college kan - onverminderd het bepaalde in artikel 11 - een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken indien de vergunninghouder of degene die hem bijstaat:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag, verstoring van de orde of bedrog;

  • c.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

  • d.

   niet meer voldoet aan de vereisten voor een vergunningaanvraag zoals vastgesteld door het college dan wel ter verkrijging van een vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • e.

   de marktmeester belemmert in de uitoefening van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

  • f.

   als van de vergunning gedurende tenminste twee maanden geen gebruik is gemaakt.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning is overgeschreven, al een vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt de laatstbedoelde vergunning ingetrokken.

Artikel 11

Wanbetaling

Eenieder, van wie op grond van artikel 10, lid 2, sub c de vergunning voor een standplaats is ingetrokken, komt niet in aanmerking voor een nieuwe vergunning, zolang het verschuldigde marktgeld niet volledig is voldaan.

Artikel 12

Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 13

Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde van artikel 125 Gemeentewet kan het college degene die het marktpersoneel in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, gelasten zich - al dan niet met zijn goederen of waren – onmiddellijk van het marktterrein te verwijderen en zich verwijderd te houden. Voorzover degene een vergunninghouder is, degene die hem bijstaat of vervangt, een meeloper of een standwerker kan het college degene voor onbepaalde tijd van het gebruik c.q. de toewijzing van een stand-, dag-, of standwerkersplaats uitsluiten.

Artikel 14

Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 15

Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening 2010 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening totdat zij zijn ingetrokken of vervallen.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning, ontheffing of overschrijving op grond van de Marktverordening 2010 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 16

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening van de gemeente Oss 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2017.

 

De gemeenteraad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

 

drs. R. v.d Akker. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans.