Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 141549Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit college aan DPG, tevens aanwijzingsbesluit college van DPG Gemeenschappelijke regeling GGDrU

 

Gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht besloten tot vaststelling van het volgende besluit:

 

Artikel 1 Mandaat en aanwijzing
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Artikel 2 Schakelbepaling

Onder de verlening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 wordt mede verstaan:

 • a.

  Het toestaan van het verlenen van ondermandaat voor het nemen en ondertekenen van besluiten aan medewerkers van de GGDrU;

 • b.

  Het voorbereiden van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • c.

  Het doen uitvoeren van de besluiten als bedoeld in artikel 1, met in begrip van het verrichten van alle feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen die daartoe strekken.

 

Artikel 3 Uitgezonderde besluiten en beslissingen

 • 1.

  Van de mandaatverlening als bedoeld in artikel 1 zijn uitgesloten de bevoegdheden tot het nemen van de navolgende besluiten en beslissingen:

 • a.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder;

 • b.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een andere door de wet genoemde functionaris als bedoeld in artikel 1 sub a tot en met c van bijlage 1 bij dit mandaatbesluit;

 • c.

  Het nemen van een besluit op bezwaar gericht tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 1;

 • d.

  Het behandelen van beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter tegen primaire besluiten en besluiten op bezwaar en hoger beroepsprocedures gericht tegen uitspraken van de rechtbank.

 • 2.

  Onder de uitsluitingsgronden als bedoeld in het eerste lid onder c en d valt niet het verlenen van ondersteuning ten behoeve van de voorbereiding van het nemen van een besluit op bezwaar respectievelijk van de behandeling van het beroep en hoger beroep en van de voorlopige voorziening.

 Artikel 4 Instructies

 • 1.

  Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden verleent het college van burgemeester en wethouders uitsluitend schriftelijke instructies, tenzij sprake is van een spoedeisend geval.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stemt zijn schriftelijke instructies als bedoeld in het eerste lid vooraf af met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU.

 

Artikel 5 Aanwijzing

Bij de uitoefening van een bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder of een andere door de wet genoemde functionaris maakt de Directeur Publieke Gezondheid gebruik van de het model aanwijzingsbesluit als bedoeld in bijlage 2 bij dit besluit.

 

Artikel 6 Uitvoering van het mandaat

Het algemeen bestuur stemt schriftelijk in met de verlening van dit mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid door kennisgeving daarvan aan het college van burgemeester en wethouders voordat de Directeur Publieke Gezondheid het mandaat uitvoert dan wel doet uitvoeren.

 

Artikel 7 Wijze van ondertekening

Een op grond van dit mandaat genomen besluit wordt door de (onder)gemandateerde ondertekend met de vermelding “Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, namens het college, ……………..[naam en aanduiding functie]”.

 

Artikel 8 Aanduiding

Dit besluit kan aangehaald worden als Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 4 juli 2017 te Stichtse Vecht.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan.

 

Het college van B en W van de gemeente Stichtse Vecht

De gemeentesecretaris De Burgemeester

 

Bijlage 1

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU

 

Artikel 1

Tot de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU behoren de bevoegdheden zoals geregeld in de navolgende wettelijke bepalingen:

  

 • a.

  artikel 7 Leerplichtwet 1969 (bevoegdheid tot het aanwijzen van een arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog)

 

Bijlage 2: Model aanwijzingsbesluiten

  

Betreft: Aanwijzing arts voor de advisering vrijstelling leerplicht

    

Geachte [naam],

 

Ik benoem u tot arts voor de advisering vrijstelling leerplicht voor die gemeenten in de regio Utrecht die deze taak als maatwerktaak opgedragen hebben aan de GGD regio Utrecht.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de colleges van de deelnemende gemeenten,

   

directeur publieke gezondheid