Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 140376

Gepubliceerd op 10 augustus 2017 08:59

90e wijziging CAR UWO

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

Besluiten:

De in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire (kenmerk U201700464) per 1 januari 2017 en per 1 oktober 2017 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR UWO overeenkomstig onderstaande:

 

 

 • A.

  In artikel 1:1 lid 1, sub rr wordt de laatste volzin geschrapt.

 • B.

  In artikel 1:2 lid 1, sub c worden de haakjes geschrapt.

 • C.

  In artikel 2:7 lid 1 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledig dienstverband”.

 • D.

  Artikel 2:7a lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • 1.

   - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;

  • 2.

   - het salaris evenredig wordt verhoogd;

  • 3.

   - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;

  • 4.

   - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd

  • 5.

   - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub a evenredig wordt verhoogd;

  • 6.

   - het minimale IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, sub b evenredig wordt verhoogd;

  • 7.

   - instemming van de ambtenaar is vereist;

  • 8.

   - de koop van vakantieuren op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a voor de duur van de verruiming niet is toegestaan.

   De toelichting op artikel 2:7a lid 2 wordt geschrapt.

 • E.

  In artikel 3:3 lid 1 worden tussen de woorden “zijn functieschaal” en “, op grond van” de woorden “zoals opgenomen in de salaristabel in bijlage IIa” toegevoegd.

 • F.

  In artikel 3:25 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten van de zorgverzekering”.

 • G.

  In artikel 3:26 lid 1, 2 en 3 wordt het woord “ziektekosten” vervangen door: “kosten van de zorgverzekering”.

  In de toelichting op artikel 3:26 wordt het woord “ziektekosten” twee maal vervangen door: “kosten van de zorgverzekering”.

 • H.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 3 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 4 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.

  In de toelichting op artikel 3:37 punt 5 wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.

 • I.

  In artikel 4:4 lid 4, sub b wordt de afkorting “ORT” vervangen door: “toelage onregelmatige dienst”.

 • J.

  In artikel 6:2 lid 1 en 2 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledig dienstverband”.

 • K.

  In de toelichting op artikel 6:2:1 wordt het getal “158,4” op twee plaatsen gewijzigd in: ”144” en het getal “105,6” wordt gewijzigd in: “96”.

 • L.

  In artikel 6:4:2 lid 3 en 5 worden de woorden “volledige betrekking” vervangen door: “volledig dienstverband”.

 • M.

  Artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  1. De ambtenaar met een volledig dienstverband kan voor maximaal 72 uur in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden aanspraak maken op het kortdurend zorgverlof op grond van de Wazo.

  In artikel 6:4:3 lid 2 wordt het woord “betrekkingsomvang” vervangen door: “arbeidsduur”.

  De toelichting op artikel 6:4:3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  Lid 1

  Dit betekent dat ook de ambtenaar van wie de aanstelling verruimd is op grond van artikel 2:7a is in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden voor maximaal 72 uur aanspraak kan maken op het kortdurend zorgverlof.

 • N.

  In artikel 6:5:2 lid 2 worden de artikelen: “6:5:1, 6:5:3,” geschrapt. De laatste zin van de toelichting op artikel 6:5:2 wordt gewijzigd en komt te luiden: Voor ouderschapsverlof van de overige kinderen zijn de bepalingen uit artikel 6:5:4 en 6:5:7 van overeenkomstige toepassing.

 • O.

  In artikel 6:10 lid 3 wordt het artikel “7:24a” gewijzigd in: “3:26”.

 • P.

  In artikel 6:11 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “dienstverband”.

 • Q.

  In artikel 6a:10 worden de woorden “9 en” geschrapt. In de toelichting op artikel 6a:10 wordt de eerste alinea gewijzigd en komt te luiden: Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaren die vallen onder hoofdstuk 9b, met uitzondering van de ambtenaren die vallen onder paragraaf 5 van hoofdstuk 9b.

 • R.

  In artikel 7:1 lid 1, sub b wordt het woord “toonvormende” vervangen door: “loonvormende”.

 • S.

  In artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning” vervangen door: “toegekende salaristoelage(n)”. In de toelichting op artikel 7:8:1 worden de woorden “toelage…..prestatiebeloning” vervangen door: “toegekende salaristoelage(n)”.

 • T.

  In artikel 7:20 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het dienstverband”.

 • U.

  In artikel 7:21 lid 2 wordt het woord “dienstbetrekkingen” vervangen door: “dienstverbanden” en het woord “dienstbetrekking” wordt vervangen door: “dienstverband”.

 • V.

  De titel boven artikel 7:24 wordt gewijzigd en komt te luiden: § 6. Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

 • W.

  De toelichting op artikel 7:24a vervalt, inclusief titel en inclusief § 6. Ziektekosten

 • X.

  De toelichting op artikel 7:25b vervalt, inclusief titel.

 • IJ.

  In artikel 7:27 lid 3 worden de woorden “de dienstbetrekking” vervangen door: “het dienstverband”.

 • Z.

  In artikel 8:2a lid 1 worden de woorden “, derde lid,” vervangen door: “lid 2”. In de toelichting op 8:2a lid 1 worden de woorden “, lid 3,” vervangen door: “lid 2”.

 • AA.

  In de toelichting op artikel 8:4 worden de woorden “artikel 30 SUWI” vervangen door: “artikel 32 SUWI”.

 • AB.

  De toelichting op artikel 8:5a komt te luiden:

  Lid 1

  Artikel 8:5a betekent dat een ambtenaar, die wegens ziekte ongeschikt is zijn functie te vervullen, ook binnen 24 maanden na de eerste ziektedag kan worden ontslagen, wanneer hij niet meewerkt aan zijn re-integratie. Concreet uitgewerkt gaat het erom dat zowel binnen als na 24 maanden ontslag gegeven kan worden, indien de ambtenaar:

  • .

   zich zonder goede reden niet houdt aan redelijke voorschriften en maatregelen (zoals het verrichten van werkzaamheden in het kader van de re-integratie en het volgen van scholing in het kader van de re-integratie als bedoeld in artikel 7:1, eerste lid, onderdeel b en c) die hem in het kader van zijn re-integratie worden opgedragen;

  • .

   zonder goede reden passende arbeid bij de eigen werkgever dan wel een andere werkgever weigert te aanvaarden;

  • .

   zonder goede reden niet meewerkt aan de opstelling, evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak;

  • .

   zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient.

  Deze - ultieme - sanctie is gelijk aan de sanctie die sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering poortwachter in artikel 670b, boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

  Als de ambtenaar zonder goede reden geen aanvraag op grond van de WIA indient, kan de claimbeoordeling voor de WIA niet plaatsvinden en kan de werkgever het resultaat van deze claimbeoordeling niet bij het ontslagbesluit betrekken, terwijl dit verplicht is op grond van lid 2 van artikel 8:5. Als dit de reden is dat geen ontslag op grond van artikel 8:5 kan plaatsvinden, mag het college de ambtenaar ontslag verlenen op grond van artikel 8:5a.

  Lid 2

  Alvorens tot ontslag over te gaan, moet het UWV toetsen of van de situatie als hiervoor bedoeld sprake is.

 • AC.

  In artikel 8:7 moeten de subonderdelen worden aangeduid in letters. In de toelichting op artikel 8:7 moeten de subonderdelen worden aangeduid in sub a, sub b, sub c, sub d, sub e en sub f.

 • AD.

  In artikel 8:15:3 lid 1 wordt het woord “betrekking” vervangen door: “functie”.

 • AE.

  Artikel 17:3 vervalt. De toelichting op artikel 17:3 vervalt.

 • AF.

  In artikel 18:1:5 lid 3 wordt het woord “deeltijdbetrekking” op twee plaatsen vervangen door: “deeltijddienstverband” en wordt het woord “voltijdbetrekking vervangen door: “voltijddienstverband”.

 • AG.

  In de titel van hoofdstuk 20 worden de woorden “hoofdstuk 3” geschrapt.

 • AH.

  In artikel 20:1:2 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.

 • AI.

  In artikel 20:1:3 wordt het woord “koningin” vervangen door: “koning”.

 • AJ.

  Het artikelnummer 21:1 in hoofdstuk 20 wordt gewijzigd in: “20:2”.

   

 

Onderdeel D van dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

De overige onderdelen van dit besluit treden in werking per 1 oktober 2017.

 

Beemster, 25 juli 2017

De secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

De burgemeester,

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl