Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 13923BeleidsregelsGemeente Brummen – Subsidieregeling evenementen Brummen

 

 

Kenmerk: BW16.0906

 

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om de Subsidieregeling Evenementen vast te stellen.

 

Inwerkingtreding

De regeling treedt een dag na publicatie in werking.

 

Aldus besloten tijdens de B&W-vergadering van 3 januari 2017

de loco-gemeentesecretaris, H.A.J. van de Vliert

de burgemeester, A.J. van Hedel

 

SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BRUMMEN

 

Artikel 1 Doelstelling

Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen voor evenementen die een bijdrage leveren aan de verlevendiging van de gemeente Brummen, bevorderen van het toerisme en bij voorkeur, aansluiten bij onze kernwaarden: Veluwe, IJssel, Natuur, Landgoederen en Papier.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening.

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Brummen.

 • c.

  Brummen: Gemeente Brummen.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Evenement: een openbaar toegankelijke, tijdelijke gebeurtenis van recreatieve en toeristische aard dat nog niet eerder in een zelfde vorm is georganiseerd.

 • f.

  Raad: gemeenteraad van Brummen.

 • g.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

   

Artikel 3 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, gelden naast deze subsidieregeling de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

 

Artikel 4 Beschikbare middelen

De raad stelt jaarlijks, bij de vaststelling van de programmabegroting, een subsidieplafond voor deze regeling vast.

 

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte in de gemeente Brummen of heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Brummen.

 • 2.

  Het evenement is openbaar, voor iedereen toegankelijk.

 • 3.

  Het evenement is gericht op een brede doelgroep.

 • 4.

  Het evenement stimuleert inwoners om mee te doen (participeren).

 • 5.

  Het evenement ligt op het gebied van recreatie & toerisme.

 • 6.

  Het evenement sluit aan bij de identiteit van en/of draagt bij aan de promotie van Brummen.

 • 7.

  De aanvragende partij is bij voorkeur een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De eventueel toe te kennen subsidie wordt in ieder geval niet uitbetaald tgv een privé rekening.

 • 8.

  Het evenement is van algemeen belang voor Brummen en haar inwoners.

 • 9.

  De subsidie kan alleen aangewend worden voor een het evenement die zonder gemeentelijke subsidie niet kostendekkend kunnen zijn.

 • 10.

  Subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal 3 jaar.

 • 11.

  Uit de aanvraag moet blijken dat de organisatie zelf voldoende inspanningen heeft verricht om het evenement kostendekkend te krijgen.

 • 12.

  Er wordt ruime bekendheid (passend bij de aard/uitstraling van het evenement) gegeven aan het evenement, zodat een redelijke publieke belangstelling dan wel deelname wordt verondersteld.

 • 13.

  Het evenement wordt, waar nodig, afgestemd met andere evenementen voor wat betreft plaats, datum en tijdstip.

 • 14.

  De aanvrager moet voldoen aan een melding- c.q. vergunningsplicht.

 • 15.

  Subsidiabele kosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op het evenement.

 • 16.

  Kosten in verband met verstrekking van consumpties, catering, reis- en verblijfkosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel.

 • 17.

  Het evenement mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het krijgen van een gemeentelijke subsidie.

 • 18.

  Er moet sprake zijn van een reële exploitatiebegroting, passend bij de aard en uitstraling van het evenement.

   

Artikel 6 Verdeling

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bepaald op basis van de door de organisatie ingediende aanvraag en begroting, waarbij voor de toekenning de volgende maxima gelden:

  100 – 500 bezoekers € 750,--

  500- 2500 bezoekers € 1.500,--

  2500- 5000 bezoekers € 2.500,--

  5000-7500 bezoekers € 5.000,--

  Meer dan 7500 bezoekers € 7.500,--

 • 1.

  De aanvragen worden getoetst aan de door de raad vastgestelde algemene Subsidieverordening.

 • 2.

  Subsidies worden toegekend tot maximaal het door de Raad, jaarlijks, vast te stellen subsidieplafond.

 • 3.

  Om de door de Raad beschikbaar gestelde budget zo eerlijk mogelijk te verdelen verdient het de voorkeur om de aanvraag in te dienen voor 1 maart van het jaar waarin het evenement plaats vindt.

 • 4.

  Aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen alleen in behandeling worden genomen voor zover het vastgestelde subsidieplafond nog niet bereikt is.

   

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Onverminderd van hetgeen bepaald onder artikel 6 lid 4 wordt de aanvraag uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college vastgestelde aanvraagformulier subsidie evenementen met bijbehorende documenten.

   

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een subsidie kan door het college worden geweigerd indien:

 • 1.

  Niet, of in onvoldoende mate, wordt (aangetoond dat er wordt) voldaan aan de criteria die worden gesteld in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Het evenement, of het onderdeel van het evenement, waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds op een andere wijze direct dan wel indirect door de gemeente Brummen wordt gesubsidieerd.

   

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  Het evenement vindt plaats in het (kalender)jaar waarvoor de subsidie is verleend

 • 2.

  Bij publiciteit over het evenement en op PR materiaal voor het evenement wordt vermeld dat het evenement mede mogelijk is/ wordt gemaakt door de gemeente Brummen.

   

Artikel 10 Afwijkingsmogelijkheid

 • 1.

  Het college kan afwijken van één of meerdere bepalingen als de uitvoering daarvan leidt tot onwenselijke of onvoorziene effecten en in strijd zijn met de doelstellingen van deze regeling.

 • 2.

  Het college kan eenmalig afwijken voor bestaande evenementen die bestaansrecht hebben opgebouwd, maar aantoonbaar incidenteel de begroting niet dekkend kunnen krijgen. De hoogte van de subsidie kan echter nooit meer zijn dan het begrotingstekort en de in het beleid opgenomen bedragen.

 • 3.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

   

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie, doch niet eerder dan 1 januari 2017.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling evenementen Brummen’.