Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 137270VerordeningenVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING OPENBAAR VAARWATER 2006

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van 9 februari 2016;

 

Gelet op de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet en artikel 88 van de huisvestingswet

HEEFT BESLOTEN

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening openbaar vaarwater 2006.

Artikel I Wijziging verordening

de Verordening openbaar vaarwater 2006wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 5 wordt gewijzigd door na “in de Noorderhaven” “na voorafgaande schriftelijke instemming door de Havenmeester” in te voegen. “3.” Vervalt.

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

  Artikel 21 Ligplaats Noorderhaven

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 lid 1, 8 lid 1 en 19 lid 1 kan in de Noorderhaven met

   

  3.niet-kwetsbare varende woonschepen, bewoond door de eigenaar, en zeilcharters die als zodanig staan geregistreerd bij 'Register Holland', dan wel onder SI-keur vallend, ligplaats ingenomen worden met die beperking dat te allen tijde een doorvaartbreedte van minimaal 10 meter aanwezig moet zijn.

  Artikel 21 Ligplaats Noorderhaven

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 lid 1, 8 lid 1 en 19 lid 1 kan in de Noorderhaven na voorafgaande schriftelijke instemming door de Havenmeester met niet-kwetsbare varende woonschepen, bewoond door de eigenaar, en zeilcharters die als zodanig staan geregistreerd bij 'Register Holland', dan wel onder SI-keur vallend, ligplaats ingenomen worden met die beperking dat te allen tijde een doorvaartbreedte van minimaal 10 meter aanwezig moet zijn.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 31 mei 2017.

De voorzitter,

Peter den Oudsten

De griffier,

Toon Dashorst