Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2017, 136404BeleidsregelsNadere regels handelsreclame Helmond 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

 

gelet op artikel 4.4.2a derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

Besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels handelsreclame Helmond 2017

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijventerreinen: gronden en gebouwen die in het op de locatie geldende bestemmingsplan zijn aangewezen als bedrijventerrein.

 • b.

  handelsreclamegebied: een gebied zoals bepaald in artikel 4.4.2 van deverordening.

 • c.

  monumenten: rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet en provinciale of gemeentelijke monumenten als bedoeld in een zodanige provinciale of gemeentelijke verordening.

 • d.

  verordening: Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.

Artikel 1:2 Afbakening

Deze regeling heeft geen betrekking op monumenten en op woningen waar uitsluitend gewoond mag worden.

HOOFDSTUK 2 HANDELSRECLAME OP BEDRIJVENTERREINEN

Artikel 2:1 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op handelsreclame in verband met detailhandel, horeca, kantoren, bedrijven en overige dienstverlening op bedrijventerreinen.

Artikel 2:2 Handelsreclame op gevels van pandengelegen in niet aangewezen handelsreclamegebieden

Handelsreclame op gevels van panden buiten een handelsreclamegebied is toegestaanvoor zover:

 • a.

  deze rechtstreeks verband houdt met de activiteiten die in het pand of het bijbehorende perceel plaatsvinden;

 • b.

  deze geplaatst wordt vlak tegen of loodrecht aan de gevel. Bij plaatsing loodrecht op het gevelvlak mag de handelsreclame niet meer dan 0,7 meter voor het gevelvlak uitsteken en dient een minimale vrije doorloophoogte van 2,4 meter te resteren ten opzichte van hetstraatpeil;

 • c.

  deze maximaal gelijk is aan de breedte en hoogte van de pui of het gevelvlak;

 • d.

  deze niet bewegend en niet knipperend is en

 • e.

  de oppervlakte van al dan niet met vergunning aangebrachte handelsreclame per straatgevel niet meer bedraagt dan:

  • -

   4 m² bij panden met een gevelbreedte tot 20 meter;

  • -

   8 m² bij panden met een gevelbreedte van 20 meter of meer;

  • -

   0,25 m² bij een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

Artikel 2:3 Overige door het college aangewezen handelsreclame

 • 1.

  Handelsreclame op ruiten is toegestaan voor zover hiermee niet meer dan 20% van het totale ruitoppervlak, dat zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt bedekt en de handelsreclame zich niet bevindt op een ruit van een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

 • 2.

  Handelsreclame achter ruiten is toegestaan voor zover deze niet bewegend en niet knipperend is en zich niet bevindt achter een ruit van een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

 • 3.

  Handelsreclame in de vorm van een vlag is toegestaan voor zover het per pand één vlag betreft, deze is aangebracht op een vlaggenmast en een maximale oppervlakte heeft van 4 m².

 • 4.

  De handelsreclame als bedoeld onder het eerste en tweede lid dient rechtstreeks verband te houden met de activiteiten die in het pand of op het bijbehorende perceel plaatsvinden.

HOOFDSTUK 3 HANDELSRECLAME BUITENBEDRIJVENTERREINEN

Artikel 3:1 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op handelsreclame bij detailhandel, horeca, kantoren, bedrijven en overige dienstverlening buiten bedrijventerreinen.

Artikel 3:2 Handelsreclame op gevels van panden gelegen in niet aangewezen handelsreclamegebieden

Handelsreclame op gevels van panden buiten een handelsreclamegebied is toegestaanvoor zover:

 • a.

  deze rechtstreeks verband houdt met de activiteiten die in het pand of het bijbehorende perceel plaatsvinden;

 • b.

  deze geplaatst wordt vlak tegen of loodrecht aan de gevel. Bij plaatsing loodrecht op het gevelvlak mag de handelsreclame niet meer dan 0,7 meter voor het gevelvlak uitsteken en dient een minimale vrije doorloophoogte van 2,4 meter te resteren ten opzichte van hetstraatpeil;

 • c.

  deze maximaal gelijk is aan de breedte en hoogte van de pui of het gevelvlak;

 • d.

  deze niet bewegend en niet knipperend is en

 • e.

  de oppervlakte van al dan niet met vergunning aangebrachte handelsreclame per straatgevel niet meer bedraagt dan:

  • -

   2 m² bij panden met een gevelbreedte tot 20 meter;

  • -

   4 m² bij panden met een gevelbreedte van 20 meter of meer;

  • -

   0,25 m² bij een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

Artikel 3:3 Overige door het college aangewezen handelsreclame

 • 1.

  Handelsreclame op ruiten is toegestaan voor zover hiermee niet meer dan 20% van het totale ruitoppervlak, dat zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt bedekt en de handelsreclame zich niet bevindt op een ruit van een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

 • 2.

  Handelsreclame achter ruiten is toegestaan voor zover deze niet bewegend en niet knipperend is en zich niet bevindt achter een ruit van een woning met een praktijk/bedrijf aan huis.

 • 3.

  De handelsreclame als bedoeld onder het eerste en tweede lid dient rechtstreeks verband te houden met de activiteiten die in het pand of op het bijbehorende perceel plaatsvinden.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4:1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Besloten in de vergadering van 23 mei 2017 Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert