Gemeenteblad van Hendrik-Ido-Ambacht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hendrik-Ido-AmbachtGemeenteblad 2017, 132605Overige besluiten van algemene strekkingReclamebeleid Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

 • %1.1Aanleiding

 • De Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschikt op dit moment niet over een uitgewerkt reclamebeleid dat is vastgesteld.

 • De gemeente wil alternatieve inkomstenbronnen genereren en de openbare ruimte biedt hiertoe mogelijkheden. Opbrengsten uit reclame in de openbare ruimte is daar een goed voorbeeld van.

Bij de Kadernota 2012 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijke realisatie van reclamemasten langs de A15 en A16. Dit met als doel extra inkomsten te vergaren voor de gemeente. Omdat de reclame-uitingen in de openbare ruimte opbrengsten genereren is het onderzoek naar de reclamemasten verbreed naar een onderzoek naar verschillende mogelijke reclame uitingen in de openbare ruimte.

Er zijn beleidskaders geformuleerd voor het toepassen van reclame-uitingen in de openbare ruimte. Daarbij is ingezet op het behalen van (extra) inkomsten binnen een aantal kwalitatieve kaders. Deze beleidskaders zijn op 2 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

In dit beleidsstuk zullen de kaders nader worden uitgewerkt.

1.2 Definities

De regelgeving op het gebied van reclame is divers. Dit plan bevat niet de uitwerking voor het plaatsen van reclamemasten. Dit plan bevat wel de kleinere vormen van reclame, zoals flyeren en mobiele reclameobjecten, waarvoor deze nota ook beleidsregels formuleert. Ook de objecten met een meer informatief doel zijn opgenomen. Denk hierbij aan bouwborden, verkiezingsborden en verwijsborden. Het is dus zaak om het begrip reclame in de openbare ruimte goed af te bakenen.

Hieronder volgen daarom de definities die in dit beleidsstuk terug komen.

Reclame

Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

Handelsreclame

Iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

Niet commerciële of ideële reclame

Openbare aanprijzing zonder handelsbelang, maar met een ideëel, maatschappelijk of politiek belang.

Openbare ruimte

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) hanteert in plaats van openbare ruimte de term openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg.

1.3 Afbakening

In deze beleidsnota wordt uitsluitend ingegaan op reclame in de openbare ruimte. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de grotere reclamevormen, zoals: billboards, lichtmastreclame en abri-reclame. Ook de evenementenreclame op A0 reclamedisplays (driehoeksborden en tweevlaksborden) vallen onder dit begrip.

Ook wordt er aandacht besteed aan reclamegerelateerde objecten en uitingen in de openbare ruimte, zoals: verkiezingsborden, bouwborden, mobiele reclameobjecten en flyeren. Reclame op particulier terrein en op gevels van particuliere gebouwen wordt in deze nota niet behandeld. De regelgeving voor op particulier terrein en op gevels van particuliere gebouwen is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

1.4 Doel

Er zijn beleidskaders geformuleerd voor het toepassen van reclame-uitingen in de openbare ruimte. Daarbij is ingezet op het behalen van (extra) inkomsten binnen een aantal kwalitatieve kaders.Na vaststelling van de beleidskaders zullen in deze beleidsnota per onderdeel het beleid verder worden uitgewerkt.

Doel:

Een overkoepelende visie ontwikkelen voor reclame in de openbare ruimte om daarmee de inkomsten voor de gemeente uit reclame in de openbare ruimte te optimaliseren, met inachtneming van de ruimt elijke kwaliteit en de verkeersveiligheid. En daarnaast een planning voor de uitvoering koppelen aan de verschillende categorieën van reclame in de openbare ruimte.

2. KADERS

Het beleid dat in deze nota is geformuleerd, vormt een verdere uitwerking van de toetsingskaders uit de Wabo en de Apv. Naast de kaders die zijn vastgesteld door de gemeenteraad zijn er ook juridische kaders. Hieronder worden ook de diverse juridische kaders verder uitgewerkt. Ze zijn gesplitst naar landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving.

2.1 Kaders voor reclame

Met betrekking tot de reclame-uitingen wordt voorgesteld uit te gaan van de volgende kaders. Huidige regelingen:

Abri’s

Een abri is een afgesloten wachtruimte bij bushaltes. In de abri’s zit een reclameposter met een oppervlakte van 2 m2.

In onze gemeente staan 49 abri’s die in eigendom zijn van de gemeente. Tot 2 jaar geleden waren er vijf abri's van CBS met reclame, die vanwege de slechte reclame-inkomsten door CBS aan de gemeente zijn overgedragen. Er worden geen inkomsten uit reclame ontvangen.

Reclame uitingen aan lichtmasten

Het betreft lichtbakken aan lichtmasten. Ze worden vooral toegepast langs doorgaande wegen en op bedrijventerreinen. De afmetingen zijn circa 0,7 bij 1 meter en worden inwendig verlicht. Voor reclame aanlichtmasten loopt er een contract met Citytec. De locaties zijn samen met de gemeente bepaald en daar is ook een vergunning voor verleend.

Plattegrondborden

Dit zijn informatiepanelen bij invalswegen, die een bepaald percentage reclame mogen bevatten. In de gemeente staan op 10 locaties plattegrondborden, die voorzien zijn van reclame. Deze worden kosten neutraal onderhouden en geëxploiteerd door CityTec reclame. Voor de 10 locaties is aan Citytec een vergunning verleend.

R eclame op rotondes

De Rotondespecialist is ingeschakeld voor de organisatie van sponsoring voor 10 rotondes. De ondernemer kan reclameruimte kopen en betaalt een vergoeding aan de gemeente. De benodigde vergunningen zijn hiervoor afgegeven aan de Rotondespecialist.

Sandwichborden/Driehoeksborden/A0-borden

A0-borden reclamedisplays zijn de permanente variant van de kartonnen borden om de lantaarnpalen. Deze zijn dubbelzijdig en onverlicht. A0 reclamedisplays zijn er in de vorm van een driehoeksbord of een tweevlaksbord. De markt van A0 reclame is sterk in ontwikkeling. Primair zijn ze bedoeld voor: culturele en kunstzinnige, sportieve, toeristische en andere (commerciële en niet-commerciële) evenementenreclame en handelsreclame. Hiervoor worden de exacte locaties door de gemeente bepaald en eenmalig een vergunning aan de exploitant afgegeven voor de verschillende locaties.

LED-infopanelen (Info-line)

Dit is een dynamisch en actueel systeem, dat mede inzetbaar is bij crises en rampen. Deze panelen zijn per stuk 2,40 meter hoog en bestaan uit een lichtkrant met een 5-regel ledpaneel (rode letters) en een scroller waarop enkele (lokale) aanbieders van reclame te zien zijn. Het infopaneel geeft de gemeente de mogelijkheid actuele informatie over diverse –gemeentelijke onderwerpen te laten zien aan iedere bewoner en bezoeker van Hendrik-Ido-Ambacht. Deze borden worden daarom geplaatst op de invalswegen en één centrale locatie in de gemeente.

Muppi’s/Reclamezuilen

Zuilen die meestal in winkelcentra te vinden zijn, hebben een grootte van circa 1,2 bij 1,75 meter. Inwendig verlicht en tweezijdig uitgevoerd. De commercieel meest interessante kant bevat altijd reclame, de minder rendabele zijden kunnen eventueel worden voorzien van ideële of informatieve uitingen.

2.2 Uitgangspunten

Veiligheid

Van belang is om bij reclame-uitingen steeds de afweging te maken of de reclame-uiting een belemmering is voor de (verkeers)veiligheid.

Uitstraling

Kwaliteit is in onze gemeente een belangrijk begrip. Wij hechten er dan ook aan dat de reclame-uitingen een kwalitatief hoogstaande uitstraling hebben.

Openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte moet gewaarborgd worden. Hierbij zijn zowel de locaties van de reclameobjecten als de kwaliteit van de objecten zelf van belang.

Beheer en Onderhoud

Het is belangrijk om bij de realisatie van voorzieningen nadrukkelijk stil te staan bij het toekomstig beheer en onderhoud. Een zorgvuldige detaillering en plaatsbepaling en vormgeving van de voorzieningen is daarom belangrijk.

HinderDe gemeente heeft als beheerder van de openbare ruimte de zorg om (licht)hinder van openbare verlichting e.d. tegen te gaan. Vanuit die invalshoek kan het nodig zijn om aan de locatie of uitstraling van reclame-uitingen nadere eisen te stellen.

Geen reclame-uitingen met alcohol, tabak of met een aanstootgevend karakter

Om principiële redenen wordt het maken van reclame voor alcohol en tabak bij het aangaan van contracten uitgesloten. De reclame-uiting mag niet strijdig zijn met de Nederlandse Reclame Code en mag geen aanstootgevend karakter hebben.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en energie zijn aandachtspunten bij de aanbesteding en uitvoering. Denk daarbij aan de mogelijkheid van Led-verlichting en zonne-energie.

Ruimte voor lokale stichtingen/ver enigingen en goede doelenDaar waar mogelijk zullen de mogelijkheden die geboden worden voor reclame-uitingen niet alleen worden benut voor commerciële doeleinden, maar ook voor goede doelen en lokale stichtingen/verenigingen. Eventueel worden hiervoor aparte voorzieningen getroffen.

2.3 Juridisch kader

Het reclamebeleid vindt zijn juridische grondslag in diverse bepalingen, waarvan belangrijke bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene plaatselijke verordening (Apv) zijn.

In de Wabo is bijvoorbeeld geregeld dat voor een reclameobject (= object) een omgevingsvergunning nodig is. De achterliggende redenen hiervoor zijn onder andere (bouw)veiligheid en welstand (= motief). In de Apv mag geen bepaling opgenomen worden dat er voor een reclameobject een Apv-vergunning nodig is die getoetst wordt aan (bouw)veiligheid of welstand, want dat is al in de Wabo geregeld. Er zou dan sprake van doorkruising zijn. In onze Apv is daarom in artikel 2:10 een lid opgenomen dat een Apv-vergunning voor het plaatsen van een voorwerp (in geval van een bouwwerk) niet getoetst mag worden op ‘redelijke eisen van welstand’ . De andere toetsingsgronden in de Apv hebben andere motieven, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, en doorkruisen daarom de Wabo niet.

De Grondwet

Bij het maken van beleid voor reclame in de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met het grondrecht om gedachten en gevoelens te openbaren op grond van artikel 7 van de Grondwet. Dit artikel ziet toe op de vrijheid van meningsuiting. In artikel 7 lid 4 van de Grondwet wordt het maken van handelsreclame uitgezonderd van deze bescherming van het recht op meningsuiting. Onder handelsreclame verstaat men reclame voor commerciële doeleinden in ruime zin. Hierdoor kan de gemeente dus regels opstellen die handelsreclame verbieden of binden aan voorschriften.

Dat men een grondrecht heeft om gedachten en gevoelens te mogen uiten, betekent overigens niet dat de gemeente alle openbaringen van gedachten en/of gevoelens altijd moet dulden. Wanneer een voorwerp is geplaatst waarop gedachten en/of gevoelens zijn geopenbaard, moet de gemeente bijvoorbeeld beoordelen of het voorwerp voldoet aan de volgende regels:

 • 1.

  Voor wat betreft de constructie van het voorwerp de regels uit het Bouwbesluit (bv. in het geval van een gevaarlijke constructie) (zie Wabo);

 • 2.

  Als het voorwerp in de openbare ruimte wordt geplaatst de regels uit de Apv.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Indien een reclameobject is aan te merken als een bouwwerk, is voor het bouwen daarvan een omgevingsvergunning vereist. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang en heeft een plaatsgebonden karakter. Het maakt in eerste instantie niet uit of het bouwwerk op eigen terrein of op gemeentegrond gerealiseerd wordt. Voorbeelden van bouwwerken op gebied van reclame zijn reclamezuilen, billboards, etc.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan:

1. a. Bestemmingplan / beheersverordening: wanneer het reclameobject in het bestemmingsplan past, wordt op dit onderdeel niet verder getoetst.

 • b.

  Wanneer het reclameobject niet in het bestemmingsplan past, wordt beoordeeld of het college medewerking wil verlenen aan het plan. Dat wordt beoordeeld door onder andere te kijken of een eventueel geldend Beeldkwaliteitplan en/of het Reclamebeleid het reclameobject zou toestaan.

  • 2.

   Welstand: er wordt gekeken of er sprake zou kunnen zijn van een exces.

  • 3.

   Bouwbesluit en Bouwverordening: er wordt getoetst of het reclameobject voldoet aan de bouwtechnische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Deze eisen gaan over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  • 4.

   Er wordt onderzocht of er sprake is van een monument: wanneer het reclameobject op een monument wordt bevestigd zijn er aanvullende regels van toepassing.

Privaatrecht

Bij het plaatsen van reclameobjecten speelt het privaatrecht regelmatig een rol. Het sluiten van een overeenkomst met een bedrijf om tegen een bepaalde vergoeding reclameobjecten in de openbare ruimte te plaatsen is een voorbeeld daarvan. In zo’n overeenkomst worden vaak bepalingen opgenomen over het plaatsen van het reclameobject. Dergelijke bepalingen mogen echter geen publiekrechtelijke regeling onaanvaardbaar doorkruisen. Dat wil zeggen dat de overheid haar privaatrechtelijke bevoegdheid niet mag gebruiken in plaats van de publiekrechtelijke regeling wanneer bijvoorbeeld:

 • 1.

  de publiekrechtelijke regeling het algemeen belang (de belangen voor de burger) beter beschermt. Met andere woorden als de optimale rechtsbescherming van de burger in het publiekrecht beter wordt gewaarborgd, dan moet de publiekrechtelijke weg bewandeld worden;

 • 2.

  dit via de publiekrechtelijke weg is uitgesloten. Bijvoorbeeld wanneer kostenverhaal in het publiekrecht is uitgesloten dan mogen de kosten niet via het privaatrecht verhaald worden;

 • 3.

  de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet gewaarborgd kunnen worden.

Bij het plaatsen van reclameobjecten is er meestal geen sprake van onaanvaardbare doorkruising en kunnen zowel het publiekrecht als het privaatrecht ingezet worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een reclamemast die op gemeentegrond geplaatst wordt. Daarvoor is een omgevingsvergunning vereist en de gemeente zal daarnaast ook een overeenkomst sluiten met de exploitant van de mast om die tegen een bepaalde vergoeding te mogen exploiteren. Verder zal er een recht van opstal gevestigd moeten worden op de gemeentegrond. Dit om te voorkomen dat de reclamemast door natrekking eigendom wordt van de gemeente.

Provinciale regelgeving (Landschapsverordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde)

In de landschapsverordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is volgens artikel II.12 bepaald dat het verboden is om reclamevoertuigen te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur. In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is deze verordening van toepassing op het Sandelingen Park, omdat het park onder het beheer van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde valt. Handhaving op deze verordening geschiedt door opsporingsambtenaren van de provincie Zuid-Holland, de deelnemende gemeenten en het Waterschap Hollandse Delta.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

De Apv kent verschillende artikelen om reclame-uitingen met name in de openbare ruimte te reguleren. De volgende voor reclameobjecten relevante bepalingen zijn daarin opgenomen:

 • Afdeling 5. ‘Bruikbaarheid en aanzien van de openbare plaats, Artikel 2:10a Apv waarin is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning de weg, een weggedeelte of een openbare plaats te gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • Artikel 2:11 Apv waarin is opgenomen dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • Artikel 2:42 lid 2 sub a Apv waarin is opgenomen dat het verboden is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is: een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aanbrengen of te doen aanbrengen.

 • Artikel 4:15 Apv waarin is opgenomen dat het verboden is zonder (omgevings)vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is.

 • Artikel 4:16 Apv waarin op dit moment nog niets is geregeld omtrent vergunningsplicht lichtreclame. Deze dient nog beschreven te worden.

 • Artikel 5:7 Apv waarin is opgenomen dat het verboden is een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • Artikel 5:24 Apv waarin is opgenomen in verband met de veiligheid op het openbaar een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

Deze artikelen zijn vooral bedoeld om de openbare ruimte (verkeers)veilig te houden en om die zonder belemmeringen te kunnen gebruiken en beheren.

Welstandsnota

De welstandsnota levert een belangrijke bijdrage aan behoud en versterking van de kwaliteit van wonen en dus ook aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het beleid is erop gericht dat de bouwwensen van de één geen afbreuk zullen doen aan het welbevinden van de ander. Een welstandsbeoordeling maakt deel uit van de vergunningprocedure voor reclame. Voor het plaatsen van een op de grond staande reclamezuil is een lichte bouwvergunning vereist. Voor de overige reclame-uitingen binnen de bebouwde kom moet een vergunning worden aangevraagd in het kader van de Apv.

Monumentenwet en -verordening

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn bepaalde panden aangemerkt als ‘monument’. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt gedaan om een reclameobject op een monument te plaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat de reclameobjecten op een harmonieuze manier opgenomen moeten worden in de architectuur van het pand waarbij de monumentale waarden van het pand niet worden aangetast. Het reclameobject moet aansluiten op de functie van een pand. Sommige reclameobjecten zijn van oudsher verbonden met een functie. Wat toelaatbaar is op een individueel monument is niet in algemene criteria vast te leggen. Dit verschilt per geval en is onder meer afhankelijk van de specifieke (gevel-) opbouw van een gebouw. Een aanvraag voor een reclameobject aan een gemeentelijk- of rijksmonument wordt daarom ter beoordeling voorgelegd aan de monumenten-commissie. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onder meer gelet op de visuele en de fysieke (bv. benodigde boorgaten) aantasting van het monument. Ook worden de criteria voor het gebied, waarin het monument staat, betrokken bij de beoordeling of een reclameobject op het monument toelaatbaar is.

3. RECLAME IN DE BUITENRUIMTE

3.1 Categorieën

Reclame in de openbare ruimte kan volgens een gebruikelijke indeling worden ondergebracht in drie categorieën. Het beleid voor al deze vormen van reclame wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Om een indruk te geven hoe de reclame eruit ziet, zijn ook afbeeldingen bijgevoegd.

Categorie 1 Commerciële buitenreclame

Objecten die op basis van een overeenkomst tussen reclame-exploitanten en de gemeente in de openbare ruimte zijn geplaatst.

• Abri’s

• Lichtmastreclame

• Plattegrondkasten

• A0 reclamedisplays

• Led-infopanelen

• Reclame op rotondes

Categorie 2 Handelsnaamreclame

Door derden geplaatste losse reclameobjecten met een commercieel doel.

• Reclame op terrasschermen en parasols

• Mobiele reclameobjecten

• Stoepreclame

Categorie 3 Overige reclamegerelateerde objecten

• Flyeren

• Verkiezingsborden

• Bouw- en makelaarsborden

3.2 Zonering

Elk gebied vraagt, vanwege de verschillen in functie en ruimtelijke opzet, om een andere inpassing van reclame in de openbare ruimte. Daarom is in deze paragraaf aangegeven wat de relatie is tussen het karakter van het gebied en de reclame. Bij de plaatsing van reclameobjecten dient dit als handvat.

In de volgende paragrafen is middels een zonering aangegeven welke reclamevormen in welke gebieden zijn toegestaan. Dit is indicatief en kan in overleg met de aanvrager heroverwogen worden.

 • A.

  Gebieden waarbij reclame aansluit bij het karakter van het gebied.

  • 1.

   Hoofdinfrastructuur

Hoofdwegen lenen zich bij uitstek voor de plaatsing van reclameobjecten. Functionaliteit en commercie kunnen hand in hand gaan.

2. Bedrijventerreinen en voorzieningengebieden

Ook hier geldt dat functionaliteit en commercialiteit hand in hand kunnen gaan.

3. Horeca- en w inkelgebieden

Reclame hoort bij winkelen en horeca. Dit zijn dan ook gebieden die zich lenen voor reclame in de openbare ruimte. De kwaliteit van het straatbeeld is er wel bij gebaat als de reclameobjecten op elkaar en op de architectuur van de omgeving zijn afgestemd. Dat komt ook de herkenbaarheid van individuele uitingen ten goede.

B.Gebieden waarbij reclame ondergeschikt aan het karakter van het gebied zou moeten zijn.

1. Woongebieden

In deze gebieden gaat het primair om het wonen. Reclame is wel mogelijk, maar in beperkte mate. Zo zijn bijvoorbeeld reclame-uitingen in bushokjes in woongebieden heel gebruikelijk. Deze beperkte mate van reclame is niet storend voor de functie van wonen.

2. Groenzones, speelplekken, parkjes, recreatiegebieden en h et buitengebied

In de groenzones en in recreatiegebieden staan rust, natuur en ontspanning voorop. Reclame kan die functies verstoren en wordt daarom slechts in beperkte mate toegestaan.

3.3 Uitwerking per categorie

Commerciële buitenreclame

Abri’s

Dit zijn de bekende posterbakken in bushaltes. Abri’s vergen een relatief hoge investering en zijn duur in onderhoud. Toch worden er in Nederland veel abri’s geëxploiteerd. Door de verslechterde economische omstandigheden worden er momenteel wel veel contracten stopgezet en zijn de afdrachten uit de exploitatie van abrireclame aanzienlijk verminderd.

Groot voordeel van het aanbesteden van abrireclame is dat de kosten voor onderhoud, schade en afschrijving voor rekening van de exploitant komt.

De gemeente zal overwegen haar abri’s aan te besteden in combinatie met het concurrerende reclameformaat in vrijstaande reclamevitrines. Het doel is om alle abri’s binnen de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschikbaar te stellen voor reclame. Het gaat circa om 50 abri’s.

Lichtmastreclame

Verlichte of onverlichte reclamebakken kunnen worden bevestigd aan een lichtmast. De lichtmasten bevinden zich meestal langs grote doorgaande wegen en op bedrijventerreinen. De afmetingen van een lichtbak zijn circa 0,7 bij 1 m2 en worden inwendig verlicht. De reclames verwijzen soms naar bedrijven in de omgeving maar vaak zijn het gewoon algemene reclame-uitingen. Het effect van meer lichtmastreclame op de inkomsten van andere vormen van reclame dient bij de afweging meegenomen te worden.

Op dit moment heeft de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een overeenkomst met CityTec BV inzake de exploitatie van lichtbakreclame/lichtmastreclame. CityTec onderhoudt het contact met cliënten en verzorgt de administratie en facturering. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de behandeling van klachten en schades. In de overeenkomst zijn ook de maten voor lichtbakken en de maten voor ophanging opgenomen.

Zonering: Op dit moment is er een route vastgesteld waar langs reclame aan lichtmasten kan worden opgehangen. Er wordt voorgesteld deze route uit te breiden. Op de volgende kaart staat de huidige vastgestelde route (groen) en de voorgestelde uitbreiding (rood).

Maatvoering:

 • -

  één formaat lichtbak met LED verlichting per straat of doorgaande route;

 • -

  circa 0,7x1,0 m rechthoekig.

Plaatsing:

•geen andere vormen dan rechthoekige lichtbakken (dus geen kubussen of cilinders etc.).

Plattegrondkasten

Plattegrondkasten zijn informatiepanelen bij invalswegen en stations, die een maximaal percentage reclame mogen bevatten. Door de sterke groei van navigatiesystemen is de behoefte aan plattegrond-informatiekasten sterk afgenomen. In centra en bij de ingang van wijken of bedrijventerreinen zal wel behoefte blijven aan plattegronden ten behoeve van de bezoekers. De gemeente zal bij interesse van een marktpartij ingaan op de aanvraag en een overeenkomst aangaan.

Zonering:

In centra en bij de ingang van wijken of bedrijventerreinen met een maximum van 10 plattegrondkasten.

A0 borden

A0-borden zijn de permanente variant van de kartonnen borden om lantaarnpalen, dubbelzijdig en onverlicht. A0 reclamedisplays zijn er in de vorm van een driehoeksbord of een tweevlaksbord. De markt van A0 reclame is sterk in ontwikkeling. Primair zijn ze bedoeld voor: culturele en kunstzinnige, sportieve, toeristische en andere (commerciële en niet-commerciële) evenementenreclame en handelsreclame.

Op het moment dat er een exploitant wordt gevonden voor A0 borden zullen deze fungeren als vervanging voor de kartonnen driehoeksborden en spandoeken. De gemeente zal een aantal vaste locaties voor de A0 borden in overleg met de exploitant bepalen.

•Een vast netwerk zorgt voor een hogere kwaliteit van de openbare

ruimte door nette, goed onderhouden A0 reclamedisplays en geeft daarmee invulling aan de wens voor een meer representatieve uitstraling van deze reclamevorm. De komst van een vast netwerk van A0 reclamedisplays geeft voldoende mogelijkheden voor de adverteerders.

 • De lokale, niet commerciële instellingen blijven de mogelijkheid houden om tegen relatief goedkope tarieven te adverteren.

 • Een vast netwerk van A0 reclamedisplay zal zorgen voor vaste garandeerde financiële inkomsten.

 • Vermindering van wildplak.

Om culturele, maatschappelijke en niet commerciële doelen in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voorrang te verlenen, dient de exploitant voorrangsregels te hanteren die hieronder in volgorde van prioriteit zijn aangegeven:

Categorie 1: Charitatieve en culturele campagnes van plaatselijke stichtingen, club-, buurt- en jongerenverenigingen en in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde amateurgezelschappen binnen de segmenten muziek, dans, toneel en sport. Uitingen van Cascade, Veilig Verkeer Nederland en lokale scholen vallen ook onder deze categorie.

Categorie 2: Commerciële campagnes die betrekking hebben op activiteiten en evenementen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Categorie 3: Alle overige campagnes inclusief commerciële evenementen en handelsreclame.

Om te garanderen dat ideële adverteerders altijd ruimte houden op de A0 displays, krijgen de adverteerders uit categorie 1 voorrang op andere campagnes, tot 10 weken voor de start van de campagne.

Adverteerders uit categorie 2 krijgen voorrang op campagnes uit categorie 3, welke bij voldoende beschikbaarheid van A0-reclamedisplays pas 8 weken voor de ingangsdatum van een campagne door de opdrachtnemer geaccepteerd mag worden.

Zonering:

 • Langs de hoofdinfrastructuur (incl. toegangswegen tot centrum), centrumgebieden.

 • Min.30 en max. 50 A0-displays.

 • Het display heeft een vaste locatie en wordt aan een door de gemeente aangewezen/ goedgekeurde lichtmast bevestigd.

 • 10% van het aantal geplaatste borden staat altijd ter beschikking van lokale niet-commerciële instellingen.

 • Minimaal 5 meter afstand van een oversteekplaats en verkeersborden.

 • Maximaal 1 uiting met lichtmast of staand object.

 • Landelijke commerciële reclame toegestaan (met behoud voorrang lokale adverteerders).

Plaatsing:

 • -

  één per lichtmast en minimaal 2 lichtmasten aan dezelfde kant tussen de A0 borden;

 • -

  de lichtmasten voor de A0 borden worden in overleg met de afdeling Beheer Openbare

Ruimte bepaald.

 • -

  niet toegestaan op lichtmasten met bewegwijzeringbord of lichtbak;

 • -

  plaatsing onderzijde van het bord 0,5 meter boven de grond.

LED-infopanelen (Info-line )

Dit is een dynamisch en actueel systeem, dat mede inzetbaar is bij crises en rampen. Deze panelen zijn per stuk 2,40 meter hoog en bestaan uit een lichtkrant met een 5-regel ledpaneel (rode letters) en een scroller waarop enkele (lokale) aanbieders van reclame te zien zijn.

Het infopaneel geeft de gemeente de mogelijkheid actuele informatie over diverse gemeentelijke onderwerpen te laten zien aan iedere bewoner en bezoeker van Hendrik-Ido-Ambacht.

In de markt worden op dit moment diverse borden/systemen aangeboden, die soms ook zonder kosten voor de gemeente gerealiseerd kunnen worden als er een mogelijkheid is om reclame op deze digitale informatiepanelen te tonen.

Het tekstgedeelte op de digitale informatieborden ten behoeve van uitingen van de gemeente kan ook gratis ter beschikking gesteld worden aan lokale niet commerciële instellingen en. De achterzijde van de digitale informatieborden zal (indien wenselijk) voorzien worden van een plattegrond en op de voorzijde zal de exploitant een commercieel (niet digitaal) vlak naar eigen inzicht kunnen exploiteren.

De digitale informatiepanelen kunnen geplaatst worden onder de voorwaarden dat:

 • -

  de gemeente vrij is om de teksten te plaatsen;

 • -

  de gemeente volledige zeggenschap houdt over de teksten;

 • -

  de gemeenteteksten niet door de reclame naar de achtergrond worden gedrongen;

 • -

  de teksten te allen tijde door voorbijgangers goed leesbaar moeten zijn.

De gemeente start met de aanbesteding met de uitvoering van de digitale informatiepanelen. Plaatsing hiervan kan kosteloos, afhankelijk van de marktpotentie op dat moment.

Zonering:Deze borden worden geplaatst op de invalswegen en/of op één centrale locatie in de gemeente.

Muppi’s/Reclamezuilen

Zuilen die meestal in winkelcentra te vinden zijn, circa 1,2 bij 1,75 meter. Inwendig verlicht en tweezijdig uitgevoerd. De commercieel meest interessante kant bevat altijd reclame, de minder rendabele zijdes kunnen eventueel worden voorzien van ideële of informatieve uitingen.

Zonering:langs toegangswegen tot centrum en wijken, langs de kant van de wegen en op pleinen in de winkelgebieden, geen plaatsing in de woonwijken, in het centrum: niet in de looproutes, plaatsing niet voor andere reclameobjecten (van winkels).

In overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, winkeliersverenigingen en de marktpartij zal het aantal en de locatie van muppi’s worden bepaald.

Reclame op rotondes

Een ondernemer kan een reclame-uiting op een rotonde plaatsen. De ondernemer mag borden plaatsen op de rotonde waarbij het aantal te plaatsen borden maximaal gelijk is aan het aantal “poten” aan de rotonde en de afmeting per bord is maximaal 70 cm bij 50 cm. In dit geval dient vooraf een ontwerp van de inrichting gepresenteerd aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte en een onderhoudsplan.

Op dit moment zijn er binnen de gemeente 11 rotondes die de gemeente heeft gebruikt voor dit onderwerp. Hiervoor is er een overeenkomst met de Rotondespecialist afgesloten voor de exploitatie van de middeneilanden van de rotondes. Alle rotondes leveren op jaarbasis € 11.000,- op.

Zonering:

 • het uitgangspunt is dat alle rotondes binnen de gemeente gesponsord kunnen worden;

 • het aantal te plaatsen borden maximaal gelijk is aan het aantal “poten” aan de rotonde;

 • de afmeting per bord is maximaal 70 cm bij 50 cm.

Handelsnaamreclame

Door derden geplaatste losse reclameobjecten met een commercieel doel.

Reclame op terrasschermen en parasols

Met enige regelmaat zijn in de buitenruimte logo’s en teksten te zien die betrekking hebben op een product dat in het horecabedrijf verkrijgbaar is. Het gaat hier dan met name om reclame op windschermen en parasols. Eigenlijk wordt dit in het algemeen niet als storend ervaren, terwijl het voor de horecaondernemers moeilijker is om dergelijke voorzieningen zonder subtiele reclame-uitingen te financieren. In lijn met de wens van een levendig terras wordt deze vorm van reclame (voor een product dat in het horecabedrijf verkrijgbaar is) geaccepteerd

Zonering: terras

Mobiele reclameobjecten

Artikel 5.7 Apv verbiedt het plaatsen van een voertuig dat is voorzien van handelsreclame met het kennelijke doel om daarmee reclame te maken. Op basis van artikel 2:10 Apv is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders (een deel van) de weg te gebruiken anders dan in overeenstemming met de bestemming. Hieronder valt ook het plaatsen of stallen van een mobiel reclamebord bijvoorbeeld op een auto of bestelbusje. Maar ook op bijvoorbeeld een aanhangwagen, (bak)fiets, motor, (bolder)kar, boedelbak, kleine vrachtwagens e.d. Mobiele reclameborden worden als zeer ontsierend geacht voor de omgeving en kunnen daarnaast ook hinderlijk zijn voor het verkeer. Ze tasten het uiterlijk aanzien van de woon- en leefomgeving aan. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil met dit beleidsstuk de mogelijkheden om op verschillende manieren reclame te maken uitbreiden en biedt voldoende mogelijkheden tot het maken van verschillende soorten reclame. Ontheffingen voor mobiele reclame-uitingen, zoals bedoeld in artikel 5.7, lid 2 Apv, zullen dan ook niet worden verleend.

Stoepreclame

Een nieuwe trend is het aanbrengen van reclame op openbare verharding. Meestal gaat het om de stoep. Met behulp van een sjabloon wordt er met een hogedrukspuit een afbeelding op de stoep aangebracht. Deze wordt zichtbaar doordat de stoep in het sjabloon schoon is en buiten het sjabloon vies, het zogenaamde green graffiti (het gebruik van verf is uitdrukkelijk verboden). Hoewel het hier meestal om gebruik van de openbare ruimte gaat voor commercieel gewin, is het een milieuvriendelijk en ludiek gebruik van de openbare ruimte, waarbij er geen schade wordt aangebracht. Door regen en het overlopen van passanten zal de reclame-uiting na 4 tot 6 weken weer verdwenen zijn. Hierom en vanwege het kleinschalige karakter is stoepreclame in Hendrik-Ido-Ambacht niet verboden. Wel zal de gemeente kijken of dit ongewenste effecten heeft en zo nodig maatregelen nemen.

Overige reclamegerelateerde objecten

Flyeren

Flyeren kan in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zonder vergunning onder de voorwaarde dat het afval wat ten gevolge van het flyeren ontstaat, opgeruimd wordt.

De afvalstoffenverordening 2009 van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving va n de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Voor flyeren op de markt zijn ook nadere regels opgenomen in de nieuwe marktverordening. Het is verboden reclamedrukwerk te verspreiden anders dan vanaf de standplaats. Bij flyeren op de markt is toestemming nodig van de marktmeester. Voor het verstrekking van artikelen bij het flyeren, is een ventvergunning nodig.

Artikel 1 Verboden op marktterrein

1. Tijdens de markt is het verbo den op het marktterrein:

a. te enquêteren zonder vergunning van het college;

b. met goederen of waren rond te rijden zonder vergunning van het college;

c. een artikel aan te prijzen als geneesmiddel, genoemd in de Wet op de Geneesmidddelenvoorziening;

d . reclamedrukwerk te verspreiden anders dan vanaf de standplaats;

e. waren te verkopen, die in strijd zijn met de Warenwet.

Daarnaast is bij het flyeren bij evenementen toestemming nodig van de organisator.

Zonering: niet van toepassing

Verkiezingsbord en

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden er tijdens de verkiezingstijd op 5 locaties verkiezingsposters opgehangen. In verband met kostenbesparing doet de afdeling Beheer Openbare Ruimte dat tegenwoordig zelf.

Ten behoeve van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen worden verlenen wij aan de lokale politieke partijen een aantal faciliteiten waarvoor een aantal regels en afspraken gelden. Deze worden hieronder weergegeven.

Gebruik van de gemeentelijke aanplakborden.

Zonering: 5 vaste locaties

Deze aanplakborden staan op de volgende locaties:

1  De Volgerlanden (Laan van Welhorst)

2 Sandelingen-Ambacht (Hendrik Ydenweg)

3 Ambachtsezoom

4 Havenkade

5 Gemeentehuis (overzijde Weteringsingel)

Het ophangen van de posters op deze aanplakborden mag alleen door buitendienstmedewerkers van de gemeente worden uitgevoerd. De posters dienen van A1 formaat te zijn. Bij het plakken van de posters wordt rekening gehouden met de volgorde van de kandidatenlijsten voor de verkiezing.

Richtlijnen voor “ zelf plakken”.

 • Plakken van verkiezingsposters is alleen toegestaan op sandwichborden (zogenaamde A0- signs, maximaal A0 formaat;

 • De gemeente heeft een vaste route aangewezen voor het maken van reclame op A0 borden Campagne-uitingen zijn niet toegestaan op dezelfde paal als de te verhuren palen op deze route;.

 • Plaatsen van verkiezingsborden is alleen toegestaan in de periode van 4 weken voor tot 1 week na de verkiezingen;

 • Plaatsen van verkiezingsborden is alleen toegestaan bij bevestiging aan lichtmasten en niet bij kunstobjecten, vaste reclameborden in De Volgerlanden of bushokjes;

 • Plaatsen van verkiezingsborden is niet toegestaan op de Achterambachtseweg en de Hendrik Ydenweg (buiten de bebouwde kom), de Langeweg en het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Daarnaast is het Baxpark geen geschikte locatie om verkiezingsposters op te hangen.

 • Plaatsen van borden is niet toegestaan op plaatsen waar die de veiligheid voor het verkeer hinderen, waaronder:

  • hoeken van straten

  • bij/op kruisingen en rotondes

  • nabij voetgangersoversteekplaatsen

  • nabij in- en uitritten van woningen en bedrijven, etc.

 • Plaatsen van verkiezingsborden is vergunningvrij en binnen deze afspraken vrijgesteld van precarioheffing.

De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende instructies te geven inzake het plaatsen of het verwijderen van verkiezingsborden

Bouwborden

Bouwborden zijn tijdelijke borden bij de bouwplaats van een nieuw- of verbouwproject. Op deze borden wordt informatie gegeven over het bouwen, de architect, het bouwplan, andere betrokkenen en informatie over verhuur of verkoop. Uitgangspunt voor een bouwbord is dat deze geplaatst wordt op de bouwplaats zelf. In  het Besluit Omgevingsrecht is het volgende opgenomen als het gaat om bouwborden;

Besluit omg evingsrecht

Hoofdstuk II. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 2

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de wet is niet vereist, ind ien deze activiteiten betrekking hebben op:

20, een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels mi lieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd

Bouwborden, anders dan in dit artikel is benoemd, worden door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in principe niet toegestaan. Voor bouwborden op gemeentegrond dient wel een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond betaald te worden.

Zonering: niet van toepassing

4. Organisatie

%1.1Gemeentelijke organisatie

Het uitgangspunt van de gemeente is om de commerciële buitenreclame uit te besteden aan de private sector. In de gekozen beheervorm is de gemeente primair verantwoordelijk voor de regie en het afsluiten en beheren van de contracten. Voor de categorie reclame op rotondes is dit al op deze manier georganiseerd.

Zowel de beleidsmatige kant als contractbeheer vallen onder verantwoordelijkheid van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Zo nodig zullen andere afdelingen bij beslissingen aangaande reclame in de openbare ruimte betrokken worden.

%1.1Handhaving

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht handhaaft op illegaal geplaatste reclame.

Om wildplak en illegale reclame te verminderen zal de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht minimaal één vrije plakplaats aangewezen. Dit zal meegenomen worden in de aanbesteding van de A0 reclamedisplays. Ook krijgt de exploitant, mits juridisch mogelijk, de bevoegdheid om illegaal geplaatste sandwichborden en vergelijkbare reclame op de routes waar de A0 reclamedisplays hangen, te verwijderen. Deze maatregelen zorgen voor een nettere openbare ruimte en voorkomen dat illegale reclame negatieve effecten heeft op de inkomsten uit buitenreclame.

%1.1Vervolgstappen

Op de markt brengen van reclameconcessies

De commerciële buitenreclame zal door de gemeente op de markt gezet worden. De afdeling inkoop binnen het servicecentrum Drechtsteden zal samen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte de contract- en aanbestedingsfase begeleiden.

Publicatie

Na vaststelling van de beleidsnota, worden culturele, maatschappelijke en niet commerciële doelen passief geïnformeerd. Dat wil zeggen dat de informatie voor hen die daarnaar op zoek gaan beschikbaar is op:

•www.overheid.nl (i.v.m. de Wet elektronische bekendmaking)

Inwoners en ondernemers worden bovendien actief geïnformeerd via:

 • het Gemeentenieuws;

 • Twitter;

 • de bedrijvencontactfunctionaris/Nieuwsbrief VAO

Bij inwoners en ondernemers wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

 • -

  het feit dat er reclamebeleid is;

 • -

  waarom dat er is;

 • -

  wat dat beleid op hoofdlijnen behelst;

 • -

  waar het beleid te raadplegen is;

 • -

  dat de gemeente handhaaft op illegaal geplaatste reclame;

 • -

  contactgegevens voor meer informatie.

Medewerkers van de gemeente worden over het nieuwe beleid geïnformeerd via de infoschermen in het gemeentehuis.

Evaluatie

Er zal continu worden gemonitord of het reclamebeleid de beoogde uitwerking heeft. Dit gebeurt door alertheid op ambtelijk niveau en op basis van klachten. Bijzonderheden op financieel gebied zullen in ieder geval aan het bestuur worden gerapporteerd via de reguliere rapportages.

5. Bijlage: Reclamegerelateerde artikelen uit de Apv

Artikel 2:10 a Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats

 • 1.

  Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college een openbare plaats of een gedeelte daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • a.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • b.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 3.

  Paragraaf 4:1:3:3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing om dwingende redenen van algemeen belang zoals openbare orde, openbare veiligheid en de verkeersveiligheid.

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit

  betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2:10 b Afbakeningsbepalingen en uitzonderingen

 • 1.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor:

 • a.

  evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

 • b.

  terrassen als bedoeld in artikel 2:27;

 • c.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt tevens niet voor voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens

worden geopenbaard.

 • a.

  Het verbod in het eerste lid van het vorige artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • b.

  De weigeringsgrond van het tweede lid, onder a, van het vorige artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 • c.

  De weigeringsgrond van het tweede lid, onder b,van het vorige artikel geldt niet voor bouwwerken;

 • d.

  De weigeringsgrond van het tweede lid, onder c, van het vorige artikel geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2:10 c Beslistermijn en Lex silencio positivo

[Gereserveerd]

Artikel 2:10 d Vrij te stellen categorieën

Het college kan categorieën van voorwerpen aanwijzen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10 a niet geldt.

Artikel 2:10 e Nadere regels

Het college kan nadere regels bepalen omtrent het bepaalde in artikel 2:10 a tot en met artikel 2:10 d.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend

 • a.

  als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

  b door het college in de overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

 • 4.

  Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Provinciaal wegenreglement, de Waterschapskeur, de Leidingenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakgelegenheden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakgelegenheden te gebruiken voor het aanbrengen of het doen aanbrengen van handelsreclame.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden zonder (omgevings)vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor onverlichte:

  • a.

   opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;

  • b.

   opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken, daartoe aangewezen door de overheid;

  • c.

   opschriften of aankondigingen kleiner dan 0,50 m2 en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op:

1° een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

2° het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd.

 • 1.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opschriften en aankondigingen van kennelijke tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben mits:

  • a.

   van het aanbrengen ervan tevoren een schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het college;

  • b.

   het college niet binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken;

  • c.

   deze opschriften of aankondigingen niet langer dan negen weken op de onroerende zaak aanwezig zijn.

 • 2.

  Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in het tweede en het derde lid de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken.

 • 3.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 • a.

  indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • b.

  in het belang van de verkeersveiligheid;

 • c.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 6.

  a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Provinciale

  Landschapsverordening;

 • b.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken;

 • c.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame

[gereserveerd]

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1.

  Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 2.

  Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken van tevoren een melding aan het college.

 • 3.

  De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.