Voornemen verzoek herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant Gestelseweg 14

In aanvulling op het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied Uitvaartcentrum Gestelseweg 14’ dat ter inzage lag van 1 februari 2017 gedurende zes weken, wordt het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) gepubliceerd en ter inzage gelegd. De gemeente heeft het voornemen om het verzoek tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

 

Plangebied en doel

Het landgoed De Denneboom ligt aan de westkant van de gemeente Schijndel, aan de Gestelseweg. Het plangebied beslaat een deel van het landgoed, en wel het deel dat de nieuwe functie krijgt. Het betreft de scheg die ligt aan de Gestelseweg, geheel gelegen in de gemeente Schijndel (en vanaf 1 januari 2017 de gemeente Meijerijstad) op de grens met de gemeente Sint -Michielsgestel.

 

De voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat er meer natuur wordt toegevoegd dan dat er van het NNB wordt afgehaald (+ 6.533 m2.). Door het toevoegen van de Engelse tuin ontstaat er een groot / breed aaneengesloten gebied met natuurtype N16.02. Ook de toevoeging van een gedeelte van het perceel naast het uitvaartcentrum zorgt voor een vergroting van aaneengesloten gebied natuurtype N12.02.

 

Voornemen verzoek herbegrenzing structuur Natuurnetwerk Brabant

De hiervoor genoemde toevoegingen komen te liggen binnen de begrenzing van het NNB, zoals opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Vandaar dat we het voornemen hebben om een verzoek tot herbegrenzing in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, conform artikel 5.4 en artikel 38.5 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant. Bij dit verzoek tot herbegrenzing horen een ‘Ruimtelijke visie herontwikkeling landgoed De Denneboom’ en een ‘Compensatieplan’, waarin is beschreven op welke wijze de compensatie van het NNB plaatsvindt.

 

Ter inzage

Het voornemen verzoek herbegrenzing ligt met ingang van 24 juli 2017 gedurende 6 weken ter inzage. De relevante stukken treft u als bijlage bij deze kennisgeving aan. Deze stukken zijn te vinden bij de publicatie in het digitale gemeenteblad en de Staatscourant; beiden te vinden op https://www.overheid.nl

Indienen zienswijze

Een ieder kan, zowel schriftelijk als mondeling, zijn of haar zienswijze over het voornemen tot het verzoek om NNB herbegrenzing indienen bij de gemeente Meierijstad. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

 

Naar boven