Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 123545Beschikkingen | afhandelingBeschikking omgevingsvergunning, realiseren van een tijdelijk reclamebord, Sint Jobplein 20, Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.

 

  • Sint Jobplein 20, Weert, realiseren van een tijdelijk reclamebord, 11 juli 2017

  

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure)

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.

 

Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Postadres gemeente Weert

Wilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

 

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.