Vaststelling Erfgoedvisie Berg en Dal 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat de gemeenteraad op 15 juni 2017 de Erfgoedvisie Berg en Dal 2017 heeft vastgesteld.

Inhoud

De gemeente Berg en Dal wil een regiegemeente zijn en ondersteunt initiatieven van burgers individueel en burgers verenigd in stichtingen en verenigingen. Bijvoorbeeld door het verlenen van een subsidie. Om projecten op het gebied van erfgoed in de verschillende kernen te initiëren, subsidieaanvragen te structureren en de subdisieverlening te kunnen onderbouwen hebben we de Erfgoedvisie Berg en Dal 2017 en Subsidieverordening Erfgoedprojecten in de kernen gemeente Berg en Dal 2017 vastgesteld.

De erfgoedvisie gaat in op wat we voorstaan op erfgoedgebied. In de visie hebben we de erfgoeddoelen verwoord. Deze erfgoeddoelen vormen een goede basis en moeten worden onderschreven bij het toekennen van subsidie in de toekomst. Ook kan hieraan worden getoetst.

Genoemde subsidieverordening Erfgoedprojecten in de kernen gemeente Berg en Dal 2017 is ook op 15 juni 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling van deze verordening maken we apart bekend.

Inzage 

De vastgestelde Erfgoedvisie Berg en Dal 2017 ligt met ingang van 19 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De erfgoedvisie is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via de bijlage(n) bij deze bekendmaking.

Iedereen kan de vastgestelde Erfgoedvisie Berg en Dal 2017 verder op afspraak inzien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jetten, telefoonnummer 0614 62 48 51.

Reageren

Tegen de vastgestelde visie kan geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, cluster Ruimte, telefoonnummer 14024.

 

Groesbeek, 18 juli 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,

Namens deze:

Mw. W. Bodewes, Manager afdeling Beleid

Naar boven