Gemeente Hattem - Vastgestelde beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Hattem bij besluit van 29 mei 2017 de beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’ heeft vastgesteld.

Inhoud

Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. In plaats van het binnen tien jaar vaststellen van een nieuw bestemmingsplan kan de gemeenteraad ook kiezen voor het vaststellen van een beheersverordening. In een beheersverordening wordt het beheer van een gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. De beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’ maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige bestemmingsplannen planologisch nog niet waren toegestaan.

Plangebied

Het gebied waarvoor deze verordening geldt ligt aan de oostzijde van de Apeldoornseweg en daarmee aan de zuid-oostzijde van de kern. De westzijde van het gebied wordt globaal gezien gevormd door de Apeldoornseweg. Ten noorden vormt de Hoopjesweg de grens. Aan de oostzijde grenst het gebied aan het buitengebied. De zuidgrens wordt gevormd door de woonwijk die daar begint.

Inzage

De vastgestelde beheersverordening is als volgt raadpleegbaar:

  • Een papieren versie ligt op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16;

  • Op de website van de gemeente Hattem (www.hattem.nl);

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer is NL.IMRO.0244.bvBTHetVeen-0003.

Inwerkingtreding

Deze beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met mw. H. Stronks van de eenheid Ontwikkeling en Advies van de gemeente Hattem via telefoonnummer (038) 443 16 16.

Hattem, 12 juli 2017

Naar boven