Inrichtingsplan en andere regels voor de weekmarkt Hardinxveld-Giessendam

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

Gelet op artikel 160 van de gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam en de algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen het navolgende

 

Inrichtingsplan en andere regels voor de weekmarkt Hardinxveld-Giessendam

 

 

Dit inrichtingsplan bevat de volgende paragrafen:

 • 1.

  Markttijd: dagen en de uren;

 • 2.

  Kaart van de markt;

 • 3.

  Branchelijst: de op de markt van toepassing zijnde branchering;

 • 4.

  Stelsel: indien van toepassing, mededeling dat een anciënniteitslijst, wachtlijst, loting of selectiestelsel van toepassing is;

 • 5.

  Werkwijze vergunningverstrekking: aanduiding van de wijze waarop vergunningen voor een vaste standplaats, een dagplaats of standwerkerplaats kunnen worden verstrekt;

 • 6.

  Nadere regels die op de markt van toepassing zijn.

 

Het inrichtingsplan is gedurende de markttijd op het marktterrein of in de nabije omgeving van het marktterrein aanwezig en in te zien.

 

1. Markttijd

De weekmarkt op het parkeerterrein aan de Houweningeweer vindt plaats op elke zaterdag, met uitzondering van feestdagen zoals beschreven in het Instellingsbesluit Markten Hardinxveld-Giessendam. De weekmarkt start om 7:00 uur en eindigt om 12:30 uur.

 

2. De kaart

De locatie van de markt is op het parkeerterrein aan de Houweningeweer. Zie bijlage 1 voor kaart van de weekmarkt.

 

3. Branchelijst

 

Branche

Maximaal aantal

Aardappelen

1

Bloemen, kamer- en tuinplanten en tuingrond

2

wenskaarten en hobby-artikelen

1

brei- en haakgarens van wol, katoen of zijde, borduurpakketten, haak- en breinaalden

1

dames- en herenkleding (A)

2

damesmodestoffen (stoffen aan rol en coupons)

1

dierenbenodigdheden

1

drop, chocolaterie, suikerwerken, etc

1

groenten en fruit

2

ondergoed, lingerie en nachtkleding

1

kinderkleding

1

kleinvakartikelen

1

koek, banket, brood, klein brood en gebak

2

kousen, sokken, nylons en panty’s

1

noten, zuidvruchten en reformprodukten

1

poelierswaren, eieren, nasi en bami

1

schoenen en pantoffels

1

sieraden, horloges en haarmode (mode-accessoires)

1

vers vlees en vleesprodukten (m.u.v. poelierswaren) en salades

1

verse stroopwafels

1

vis en visprodukten (verse en gebakken)

2

vrijetijdskleding (b)

1

zuivelprodukten, eieren, koffie en margarine

2

overige branches (nog niet genoemd)

2

 

Per branche/artikelgroep bepaalt het college maxima. Een maximum van bijvoorbeeld 6 voor persoonskleding betekent dat er op de markt niet meer dan 6 vergunninghouders met persoonskleding mogen zijn. Minder mag uiteraard wel. Zie voor meer uitleg onderstaande toelichting.

 

Toelichting op de branchelijst:

 • 1.

  Het college stelt het maximum aantal standplaatsen vast op 31.

 • 2.

  Een maximum betreft het aantal vergunningen dat maximaal wordt uitgegeven per branche.

 • 3.

  Het maximum van alle branches/artikelgroepen kan in aantal groter zijn dan het totaal aantal beschikbare plekken op de markt.

 • 4.

  Het college kan besluiten nieuwe branches of artikelgroepen aan deze lijst toe te voegen.

 • 5.

  Deze lijst wordt minimaal eens per 2 jaar geactualiseerd.

 

4. Mededeling stelsel

De vergunningen voor een vaste standplaats worden verdeeld op basis van het anciënniteitenstelsel en een wachtlijstregeling. (toekomstige) Marktkooplieden kunnen in aanmerking komen voor een plek als zij anciënniteit opbouwen of zich laten inschrijven op de wachtlijst. De marktmeester kan informatie verstrekken over het stelsel (zie voor meer informatie artikel 6 en 7 van de Marktverordening Hardinxveld-Giessendam).

 

5. Werkwijze vergunning verstrekking

Voor wat betreft de vaste standplaatsen verloopt de toekenning van vergunningen volgens de in artikel 6 en 7 van de marktverordening beschreven procedure. Elke aanvrager dient een verzoek in bij de afdeling Burgerbalie, Cluster Vergunningen en Handhaving. Dit gebeurt bij voorkeur online. Informatie is te vinden op de website van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 

Voor wat betreft de dagplaatsen dient de marktkoopman zich voorafgaand aan de betreffende marktdag te melden bij een van de marktmeesters.

 

De vergunning vermeldt in elk geval de volgende informatie:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam, verkoopwagen of markavan die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitslijst;

 • f.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • g.

  het voltage en de aansluitwaarde van de elektriciteitsaansluiting;

 • h.

  of en welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

Wij vragen een middel ter identificatie.

Vergunningen voor een standwerkplaats worden niet verleend.

 

6. Nadere regels

Artikel 1 Gebruik van de standplaats

Het is de vergunninghouder verboden:

 • a.

  meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen.

 • b.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

 • c.

  de doorgang in de wandelpaden op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

 • d.

  zich, behoudens ontheffing van het college, aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • e.

  op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die waarvoor vergunning is verleend;

 • f.

  eerder dan de sluitingstijd van de markt de standplaats te verlaten en/of af te breken (moet verkoopklaar blijven), behoudens toestemming van de marktmeester op grond van weersomstandigheden of andere dringende redenen;

 • g.

  langer dan 60 minuten van de standplaats weg te blijven, behoudens toestemming van de marktmeester;

 • h.

  gebruikte of tweedehandsartikelen aan te bieden;

 • i.

  op de markt afval aan te voeren, waaronder mede wordt verstaan: waren of goederen of partijen, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen;

 • j.

  Indien vergunninghouder niet uiterlijk om 8:00 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • k.

  eerder dan 2 uur voor aanvang van de markt de standplaats in te nemen;

 • l.

  langer dan anderhalf uur na de markttijd goederen aanwezig te hebben op het marktterrein;

 • m.

  voertuigen tijdens de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan aangegeven in de vergunning of door de marktmeester is aangewezen.

 

Artikel 2 Verboden op marktterrein

Tijdens de markt is het verboden op het marktterrein:

 • a.

  te enquêteren zonder vergunning van het college;

 • b.

  het is verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein met gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te venten of deze te verspreiden, dan wel godsdienstige, politieke of andere propaganda te voeren;

 • c.

  met goederen of waren rond te rijden zonder vergunning van het college;

 • d.

  een artikel aan te prijzen als geneesmiddel, genoemd in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

 • e.

  reclamedrukwerk te verspreiden anders dan vanaf de standplaats;

 • f.

  waren te verkopen, die in strijd zijn met de Warenwet;

 • g.

  de standplaats langdurig te verlaten. Een vergunninghouder dient tijdens de markt verkoopklaar te zijn.

 

Artikel 3 Verzorging standplaats

De vergunninghouder is verplicht:

 • a.

  er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, zulks ter beoordeling van de marktmeester, steeds een goed verzorgd aanzien biedt en veilig is;

 • b.

  zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond af te schermen;

 • c.

  uitstallingen en reclame borden moeten binnen de breedte van de marktkraam/markavan/verkoopwagen worden geplaatst;

 • d.

  de doorgang in de paden mogen niet worden belemmert, zulks ter beoordeling van de marktmeester.

 

Artikel 4 Het gebruik van parasols

 • 1.

  Het gebruik van parasols voor het beschermen van producten tegen weersinvloeden is toegestaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de doorgang in de paden.

 • 2.

  Het vervangen van marktkramen door parasols is niet toegestaan, omdat een uniforme uitstraling op de markt wordt nagestreefd.

 • 3.

  Het gebruik van parasols als extra aankleding van de verkoopplaats is toegestaan zolang deze de doorgang in de paden niet belemmert en het zicht op de koopwaar van andere kooplieden niet ontneemt.

 

Artikel 5 Verlichting en elektrische energie

 • 1.

  Het is de standplaatshouder verboden op zijn standplaats:

  • a.

   gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

  • b.

   elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om hierin zelf te voorzien.

 • 2.

  De volgende soorten stroom worden aangeboden:

  • a.

   230 Volt 10 Ampère (2300 Watt)

  • b.

   230 Volt 16 Ampère (3680 Watt)

  • c.

   400 Volt 3 x 16 Ampère (3 x 3680 Watt)

 • 3.

  Bij aanpassing van de stroomvoorziening naar krachtstroom zoals aangegeven in artikel 5 lid 2 sub c, zijn de kosten voor de vergunninghouder van de standplaats.

 • 4.

  Het college kan vergunning verlenen voor het in het eerste lid gestelde verbod.

 

Artikel 6 Afval

 • 1.

  De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend om op de standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, plaatst aan de voorzijde van de marktkraam, verkoopwagen of markavan twee afvalbakken of afvalkorven en ledigt deze wanneer zij vol zijn.

 • 2.

  De vergunninghouder zamelt tijdens de markt op en rondom zijn standplaats zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke zelf in;

 • 3.

  De vergunninghouder levert, alvorens het marktterrein te verlaten zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan, schoon op en neemt het afval mee. Hij overhandigt het college desgevraagd een kopie van het contract en/ of afvalstroomnummer van de afvalinzamelaar of afvalverwerker.

 

Artikel 7 Geluidsapparatuur

 • 1.

  Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het aanwezig hebben van radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is verboden.

 • 3.

  Het college kan vergunning verlenen voor de in het eerste en tweede lid gestelde verboden.

 

Artikel 8 Koken, bakken en verwarmen

 • 1.

  In het op de bijgevoegde kaart (blauw) aangegeven gebied is het de vergunninghouder toegestaan om gebruik te maken van gasflessen en bakken en braden in vet en oliën.

 • 2.

  Op de bijgevoegde kaart aangegeven plaatsen (ster *) zijn aangewezen voor het bakken, bereiden en verkopen van vis en visproducten.

 • 3.

  De vergunninghouder zorgt ervoor dat de bakplaats op de grond is afgedekt door middel van een zeil of karton waardoor er geen vetresten achterblijven.

 • 4.

  Het zogenaamde lekwater (ijsresten en vocht van de vis bijvoorbeeld) dient opgevangen en afgevoerd te worden door de vergunninghouder. Schrobwater mag worden afgevoerd in de straatkolk, mits goed wordt nagespoeld met schoon water.

 • 5.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod vergunning verlenen onder het stellen van voorwaarden.

 

Artikel 9 Geur

 • 1.

  Bij gebruik van verwarmingstoestellen, bak -en kookinstallaties worden de bij de bereiding van voedingsmiddelen vrijkomende wasem, bakdampen en rook, zonder zich binnen de standplaats te kunnen verspreiden, naar de buitenlucht afgezogen door een gasdicht uitgevoerde afvoerleiding en afgevoerd door een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter, dan wel een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien naar het oordeel van het college geen geurhinder wordt ondervonden dan wel indien de afvoerleiding naar het oordeel van het college zodanig is gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de wasem, bakdampen of rook in de buitenlucht is gewaarborgd en geurhinder wordt voorkomen.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien voor de bereiding van voedingsmiddelen in de standplaats een elektrische frituurpan aanwezig is met een inhoud van niet meer dan 4 liter of een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

De burgemeester,

D.A. Heijkoop

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Bijlage 1: Kaart markt Houweningeweer

 

Naar boven