Instellingsbesluit Markten Hardinxveld-Giessendam

Het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

Gelet op artikel 160 eerste lid aanhef onder h van de Gemeentewet en gelet op artikel 2 van de Marktverordening Hardinxveld-Giessendam;

 

Besluit

 

 

 • 1.

  Tot instellen van de volgende markt:

  Weekmarkt, Houweningeweer, zaterdag, 7:00 tot 12:30 uur

  Weekmarkt, Prinses Irenestraat, vrijdag, 11:30 tot 18:00 uur

 

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste artikel, bepalen dat een markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, een andere tijd en of een andere plaats op grond van dringende redenen.

 

 • 3.

  Een dringende reden als bedoeld in artikel 2 kunnen o.a. zijn het verrichten van bouwwerkzaamheden en bestratings- en rioleringswerkzaamheden op het marktterrein, calamiteiten, extreme weersomstandigheden en evenementen.

 

 • 4.

  Op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag wordt geen markt gehouden.

 

 • 5.

  Het college kan in afwijking van het vierde artikel, bepalen dat indien een feestdag, zoals bedoeld in dat artikel, op een marktdag valt er een markt mag plaatsvinden indien:

  • a.

   er een minimale bezettingsgraad is van 51% van de marktkooplieden, de bezettingsgraad gedekt wordt door een borgstelling per marktkoopman;

  • b.

   het schriftelijke verzoek is gedaan tenminste zes weken voor de gewenste marktdag;

  • c.

   het toewijzen van de standplaats is afhankelijk van de bezettingsgraad en kan daardoor afwijken van het inrichtingsplan.

 

 • 6.

  Indien weersomstandigheden of andere dringende redenen daartoe aanleiding geven, kan door de marktmeester toestemming worden gegeven af te wijken van de verplichting voor standplaatshouders tot het einde van de markt aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen zij in bijzondere gevallen de markt eerder verlaten.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 juni 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

De burgemeester,

D.A. Heijkoop

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Bezwaarmogelijkheid

 

Tegen bijgevoegd besluit van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 

d.d. : 27 juni 2017

 

onderwerp : Instellingsbesluit Markten Hardinxveld-Giessendam

 

kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (in dit geval bij de burgemeester van Hardinxveld-Giessendam). Voor het in behandeling nemen van een bezwaarschrift worden geen kosten in rekening gebracht. De ontvangst van een bezwaarschrift wordt aan de indiener schriftelijk bevestigd.

 

Tevens kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

 

Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van dit bedrag en de betalingswijze wordt door de griffie van de Rechtbank informatie verstrekt. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend indien tevens een bezwaarschrift (of een beroepschrift) aanhangig is.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Inlichtingen omtrent bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunnen worden verstrekt in het gemeentehuis, afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken en Ondersteuning, telefoon 14 0184.

De griffie van de Rotterdamse Rechtbank locatie Dordrecht is telefonisch bereikbaar onder nummer (078) 6 391 391.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven