Reglement marktcommissie Hardinxveld-Giessendam

 

Het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

gelet op artikel 84 en 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is om een marktcommissie in te stellen;

 

overwegende dat het noodzakelijk is dat een reglement wordt vastgesteld voor de bevoegdheden en de samenstelling van de marktcommissie;

 

dat de marktcommissie een adviescommissie is aan het college als bedoeld in artikel 84 van de

Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Reglement marktcommissie Hardinxveld-Giessendam

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: marktcommissie;

 • b.

  vergadering: vergadering van de marktcommissie;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders v.d. gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 • d.

  voorzitter: ambtelijk voorzitter van de marktcommissie;

 • e.

  secretaris: ambtelijk secretaris van de marktcommissie;

 • f.

  C.V.A.H.: Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.

 

Artikel 2 Instellen marktcommissie

 

Het college wordt in de behandeling van aangelegenheden betreffende de markt bijgestaan door een vaste commissie van advies, genaamd de marktcommissie.

 

Artikel 3 Samenstelling marktcommissie

 

 • 1.

  Het college benoemt de leden van de commissie.

 • 2.

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a.

   drie vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt Houweningeweer;

  • b.

   één vertegenwoordiger van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt Prinses Irenestraat;

  • c.

   één afgevaardigde van de CVAH;

  • d.

   één afgevaardigde van de winkeliersvereniging De Giessenhof;

  • e.

   één afgevaardigde van de Plattelandsvrouwen Vrouwen van Nu;

  • f.

   de marktmeester(s).

 

Artikel 4 Zittingsduur

 

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen.

 • 3.

  Aftredende leden, die blijven voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, oefenen hun functies uit totdat hun opvolgers zijn benoemd.

 • 4.

  Zodra blijkt dat een lid van een commissie de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd niet meer bezit, houdt hij op lid van de commissie te zijn.

 • 5.

  De vervulling van een tussentijdse ontstane vacature geschiedt zo spoedig mogelijk na het ontstaan.

 • 6.

  Bij benoeming in een tussentijdse vacature heeft het lid zitting tot het einde van de zittingsduur van degene in wiens plaats hij is benoemd.

 • 7.

  Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

 

Artikel 5 Voorzitter

 

De voorzitter van de commissie is het afdelingshoofd Openbare Ruimte en Sport, aangewezen door het college.

 

Artikel 6 Ambtelijk secretaris

 

De ambtelijk secretaris van de commissie is de medewerker Economische en Juridische Zaken van de afdeling Burgerbalie, aangewezen door het college.

 

Artikel 7 Leden

 

De in artikel 3, eerste lid, van dit reglement genoemde leden worden door het college benoemd.

 

Artikel 8 Wijze van vergaderen

 

 • 1.

  De marktcommissie vergadert tenminste twee keer per kalenderjaar.

 • 2.

  De commissie vergadert zo vaak als het de voorzitter nodig acht.

 • 3.

  Indien men dat noodzakelijk acht, kunnen tenminste twee leden van de marktcommissie zonder opgave van redenen, gezamenlijk vorderen dat een vergadering wordt belegd.

 • 4.

  In geval van het bepaalde in het vorige lid, wordt de vergadering van de marktcommissie binnen twee weken gehouden.

 • 5.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot bijwoning van de vergadering op. De uitnodiging inclusief de stukken ter voorbereiding van de vergadering worden ten minste achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering digitaal toegezonden naar de leden.

 • 6.

  Met uitzondering van spoedeisende of van bijzonder eenvoudige aard zijnde aangelegenheden, worden in een vergadering geen onderwerpen behandeld, waarvan de leden van de commissie niet vooraf hebben kunnen kennisnemen.

 

Artikel 9 Vergoeding commissieleden

 

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van het college.

 • 2.

  De vergoeding is gebaseerd op de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met als grondslag het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 

Artikel 10 Openbaarheid

 

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer 1/5 van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3.

  De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 

Artikel 11 Quorum

 

 • 1.

  De commissie mag niet beraadslagen of besluiten, indien niet ten minste meer dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien ingevolge het eerste lid de vergadering geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. De aanwezige leden beraadslagen en besluiten alsdan alleen over de op de oproepingsbriefjes voor beide vergaderingen vermelde onderwerpen.

 • 3.

  De adviezen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen wordt, als uitstel van de beslissing niet mogelijk is, geen advies uitgebracht, doch worden de verschillende meningen meegedeeld.

 

Artikel 12 Spreekrecht burgers

 

 • 1.

  De voorzitter stelt toehoorders van de openbare vergadering van de commissie op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3.

  Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris van de commissie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter dit hem heeft verleend. De voorzitter kan in het belang van een goede vergaderorde de spreektijd beperken.

 

Artikel 13 Advies aan college

 

 • 1.

  De commissie geeft aan het college op hun verzoek advies over zaken welke aan de commissie worden voorgelegd.

 • 2.

  De commissie doet aan het college ook ongevraagd alle voorstellen die zij nuttig acht of nodig oordeelt in verband met het belang waarvoor zij is ingesteld.

 

Artikel 14 Adviseurs

 

 • 1.

  De voorzitter kan eigener beweging of op verlangen van de leden, ambtenaren, in dienst bij de gemeente, uitnodigen haar vergadering bij te wonen, om inlichtingen of adviezen, betreffende aangelegenheden van de markt, te geven.

 • 2.

  Gelijke bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van andere deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf toestemming van het college vereist.

 

Artikel 15 Verslagen

 

 • 1.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt door de secretaris een kort verslag gemaakt, dat ten minste vermeldt:

  • a.

   de namen van de voorzitter, secretaris, aanwezige leden en van andere personen die aan de vergadering hebben deelgenomen.

  • b.

   de namen van de afwezige leden;

  • c.

   de gedane mededelingen, ingediende voorstellen en uitgebrachte adviezen;

  • d.

   een beknopte samenvatting van het ter vergadering besprokene.

 • 2.

  Verslagen en adviezen die van de commissie uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3.

  Van een besloten gedeelte van een vergadering wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat uitsluitend ter kennis wordt gebracht van de leden en het college.

 

Artikel 16 Uitleg reglement

 

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, en zo de zaak tijdens een vergadering geen uitstel gedoogt, beslist de voorzitter.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding en naam reglement

 

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na die waarop dit is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement marktcommissie Hardinxveld-Giessendam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Hardinxveld-Giessendam van 27 juni 2017.

De burgemeester,

D.A. Heijkoop

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Naar boven