Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 116901BeleidsregelsBeleidsregel Basissubsidies Amateurkunst 2018 gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 

- gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

- gelet op de door de raad vastgestelde nota Open Ruimte, cultuurvisie 2012 – 2022, waarin enerzijds wordt gestreefd naar topcultuur en anderzijds naar participatie van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente.

Besluit vast te stellen de beleidsregel: Basissubsidies Amateurkunst 2018 gemeente Utrecht

 

Deze beleidsregel Basissubsidies Amateurkunst 2018 strekt ter vervanging van de vigerende beleidsregel Basissubsidies Amateurkunst .

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

1. Amateurkunst: kunstactiviteiten die niet beroepsmatig worden beoefend. De regeling heeft betrekking op alle disciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel, nieuwe media, literatuur en mengvormen van deze disciplines.

 

2. Groep: een groep amateurkunstenaars die in verenigings- of stichtingsverband amateurkunst beoefent en hiervoor subsidie aanvraagt.

 

3. Artistieke leiding: leiding van een amateurkunstgezelschap die beschikt over de voor de betreffende discipline vereiste opleiding en/of ervaring.

 

4. Eigen Vermogen: de optelsom van alle bestemmingsreserves en algemene reserves per 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin basissubsidies amateurkunst wordt aangevraagd.

 

Hoofdstuk 2 Regeling

Paragraaf 2 Doel

Artikel 2 Subsidiedoelstelling

De regeling Basissubsidies Amateurkunst valt onder de beleidsdoelstelling participatie en heeft als specifiek doel het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 3 Wie kan er Basissubsidies Amateurkunst aanvragen

 

1. Een Amateurkunstvereniging of -stichting in de gemeente Utrecht met volledige rechtsbevoegdheid en die geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur ontvangt voor het betreffende subsidiejaar.

Een aanvrager - met uitzondering van KOSMU - kan voor maximaal drie groepen subsidie aanvragen.

 

2. Muziekgezelschappen van studenten.

Muziekgezelschappen van studenten kunnen uitsluitend subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht).

Er kunnen maximaal 9 groepen een aanvraag via het KOSMU indienen.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het maximale budget vast voor de beleidsdoelstelling: bevorderen participatie.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

1. Het honorarium van de artistieke leiding voor maximaal 3 groepen van minimaal 10 actieve leden (KOSMU maximaal 9 groepen).

2. De huur van een oefenruimte voor maximaal 3 groepen van minimaal 10 actieve leden (KOSMU maximaal 9 groepen).

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

1. Een aanvraag voor Basissubsidies Amateurkunst wordt alleen in behandeling genomen als deze:

o tijdig is ingediend. De indientermijn voor deze subsidie is 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

o door middel van een volledig ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier basissubsidie Amateurkunst is ingediend via www.utrecht.nl/subsidie

o Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen worden alleen dàn in behandeling genomen, als er nog budget beschikbaar is na behandeling van alle tijdig binnengekomen aanvragen. Behandeling van aanvragen die na 1 oktober binnenkomen geschiedt op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag en zolang het budget toereikend is.

2. De aanvraag van de afzonderlijke muziekgezelschappen van studenten moet bij het KOSMU worden ingediend via het format in bijlage 1 bij deze beleidsregel.

3. Het KOSMU voegt bij de aanvraag voor de muziekgezelschappen van studenten een getekende verklaring conform bijlage 2 bij deze beleidsregel.

4. In de verklaring van het KOSMU staat aangegeven dat KOSMU:

o penvoerder is voor studentenmuziekgezelschappen;

o beschikt over volledig ingevulde aanvraagformulieren van studentenmuziekgezelschappen waaruit blijkt dat elk van die gezelschappen voldoet aan de subsidiecriteria uit de beleidsregel Basissubsidies Amateurkunst

Artikel 7 Hoe dient u een aanvraag voor basissubsidies Amateurkunst in?

1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college van b en w, via een elektronisch aanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website: www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Hoogte subsidie

1. Per groep maximaal 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000,00 per jaar.

2. Per groep maximaal 50% van de kosten voor de huur van een repetitieruimte tot een maximum van € 1.000,00 per jaar.

3. Is het Eigen Vermogen (EV) groter dan 50% van de exploitatielasten dan wordt het deel van het EV dat boven de 50% uitkomt, gekort op de maximaal te verlenen subsidie.

4. Indien het totaalbedrag van de (volledige, juist en tijdig ingediende) subsidieaanvragen het beschikbare budget overschrijdt, worden alle te verlenen subsidies evenredig gekort.

 

Artikel 9 Bestemmingsreserve

1. Deze toestemming moet aantoonbaar door de gemeente zijn verleend voordat de

basissubsidie kan worden aangevraagd.

2. Verzoeken om de aanleg van een bestemmingsreserve moeten per email worden gericht aan: basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl van de gemeente Utrecht onder vermelding van: verzoek tot aanleg bestemmingsreserve in het kader van de basissubsidies Amateurkunst.

3. Het verzoek tot een bestemmingsreserve moet bestaan uit: de omvang van het bedrag, een omschrijving en begroting van de activiteit of investering waarvoor de bestemmingsreserve is bedoeld en het jaar waarin de bestemmingsreserve is/wordt uitgegeven.

4. Het verzoek tot aanleggen van een bestemmingsreserve moet minimaal 15 werkdagen voor de deadline van de feitelijke subsidie-aanvraag zijn ingediend.

Artikel 10 Beoordelingscriteria

Om in aanmerking te komen voor de basissubsidies amateurkunst, dient een aanvrager te voldoen aan ALLE onderstaande criteria:

• De groep waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft minimaal 10 actieve leden.

• Minstens de helft van deze leden is woonachtig in de gemeente Utrecht.

• Een aanvrager oefent op een locatie in de gemeente Utrecht.

• Een aanvrager werkt onder leiding van gekwalificeerde artistieke leiding.

 

Artikel 11 Besluitvorming

De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat in principe geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel kan de gemeente achteraf steekproefsgewijs een financiële en inhoudelijke controle uitvoeren op alle relevante bewijsstukken. In de verleningsbeschikking wordt hiervoor de uiterste termijn aangegeven.

 

Artikel 12 Evaluatie

Deze subsidieregeling draagt bij aan de beleidsdoelstelling Participatie Cultuur. Eens in de vier jaar wordt het cultuurbeleid van de gemeente geactualiseerd ter voorbereiding van de verdeling van de vierjarige subsidies. In deze door de raad vast te stellen beleidsnota wordt ook deze beleidsregel geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De regeling Basissubsidies Amateurkunst 2017 wordt na bekendmaking van deze regeling ingetrokken;

2. Deze regeling treedt in werking na bekendmaking

3. Deze Beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Basissubsidies Amateurkunst 2018.

 

 

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 4 juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,

Mw. G. Haanen Mr. J. van Zanen