Gemeente Nijkerk – Beleidsregel Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016

Raadsbesluit nummer 2017-025

 

De raad van de gemeente Nijkerk;

 

gelezen het collegevoorstel van 9 maart 2017;

 

gelet op het besluit van 16 december 2016 van het Regiobestuur Food Valley;

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 6.5 derde lid Besluit omgevingsrecht juncto artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  In te stemmen met de algemene en aanvullende voorwaarden, basissystematieken en regelingen voor functieverandering naar wonen en werken als beschreven in hoofdstuk 4 en de paragrafen 6.1.1 en 6.2.1 tot en met 6.2.3 van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 als toetsingskader voor initiatieven met betrekking tot functieverandering;

 • 2.

  In te stemmen met de verbrede mogelijkheden als beschreven in de paragrafen 6.1.2 en 6.2.4 van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016;

 • 3.

  In te stemmen met de kortingssystematiek en afspraken voor de intergemeentelijke inzet en registratie van sloopmeters als beschreven in de hoofdstukken 5.1 en 5.3 van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016;

 • 4.

  In te stemmen met de overgangsregeling in hoofdstuk 7. van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016;

 • 5.

  Dit beleid te gebruiken als beleidsregels bij afwijkingen van het bestemmingsplan;

 • 6.

  Voor zaken die binnen dit nieuwe functieveranderingsbeleid passen, dit besluit laten gelden als verklaring van geen bedenkingen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk

op 30 mei 2017,

de griffier, mevrouw A.G. Verhoef-Franken.

de voorzitter, de heer mr. drs. G.D. Renkema.

 

N.B.

Het voor Nijkerk vastgestelde Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 ligt ter inzage

in de Publiekswinkel van het Stadhuis te Nijkerk

en is te raadplegen in de bijlage bij dit gemeenteblad.

 

Naar boven