Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2017, 113327VerordeningenWijziging Nadere regels subsidie funderingsonderzoek bij funderingen op houten palen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie van 30 mei 2017 (kenmerk BS17/00492);

 

gelet op artikel 3, derde lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

besluit:

 

 • I.

  De Nadere regels subsidie funderingsonderzoek 2015 te wijzigen als volgt:

   

  A.

   

  Artikel 1 f te laten vervallen.

   

  Artikel 1 g te vervangen door:

  onderzoeksrapport:

  rapport betreffende een (deel van een) bouwkundige eenheid opgesteld door een onderzoeksbureau dat voldoet aan de erkenningsregeling van het KCAF, dat geregistreerd staat op de erkenningslijst van het KCAF, werkt volgens de overeenkomstige richtlijnen en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

  Artikel 6 lid 1 te vervangen door:

  Het verstrekken van de subsidie als bedoeld in artikel 5, tweede lid geschiedt met inachtneming van een budgetplafond op basis van de volgorde van ontvangst van complete aanvragen. Het subsidieplafond bedraagt € 400.000 per jaar. Wanneer dit plafond is bereikt, wordt per geval beoordeeld of subsidie in het jaar van de aanvraag wordt verstrekt.

  Artikel 6 lid 5 te vervangen door:

  Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onderzoeksbureau dat voldoet aan de erkenningsregeling van het KCAF, dat geregistreerd staat op de erkenningslijst van het KCAF, werkt volgens de overeenkomstige richtlijnen en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

  Artikel 6 lid 6 te vervangen door:

  In het onderzoeksrapport dient een integrale beoordeling van de funderingsconstructie te zijn opgenomen. In het rapport moet worden aangegeven wat de verwachte levensduur is van de fundering bij gelijkblijvende omstandigheden. Tevens moet in het rapport een advies zijn opgenomen over de eventueel te treffen maatregelen.

   

  Artikel 18 te laten vervallen.

   

  B.

   

  Toelichting artikelsgewijs

   

  Artikel 1. Begripsbepalingen in zijn geheel te laten vervallen.

   

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2017.

De secretaris,

Ph. F. M. Raets

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2017, nummer 85, is uitgegeven op 21 juni 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)