Regeling briefadres gemeente Gennep

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.1, 2.23, 2.27, 2.38-2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen, artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen, de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het bepaalde in de circulaires van het Ministerie van BZK van 18 oktober 2016 ‘BRP en briefadres’ met het kenmerk 2016-0000656211;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om een regeling vast te stellen met betrekking tot de aangifte en opname van een briefadres;

 

besluit vast te stellen:

 

Regeling briefadres gemeente Gennep

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 • 2.

  briefadreshouder: de ingezetene in de basisadministratie die een briefadres houdt;

 • 3.

  briefadresgever: de ingezetene in de BRP of rechtspersoon, bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.1 onder r van de Wet);

 • 4.

  gezinshuishouden:

  • a.

   twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

   

  • b.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • c.

   een alleenstaande ouder met kind(eren);

 • 5.

  Wet: Wet basisregistratie personen

Artikel 2 Redenen briefadres

 

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd in het buitenland verblijft;

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijft in het buitenland en gedurende zijn verblijf buiten Nederland beroepshalve vaart aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft;

  • 2.

   verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

  • 3.

   verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet;

 • 4.

  situaties waarbij het naar het oordeel van de burgemeester, gelet op de veiligheidsredenen, wenselijk is om niet met een woonadres ingeschreven te worden.

Artikel 3 Voorwaarden

 

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in persoon bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt op grond van de artikelen 2.38 tot en met 2.40 en 2.43 van de Wet.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij aangifte tot briefadres de volgende stukken te overleggen:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs van de aangever;

  • b.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan;

  • c.

   een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende ‘aangifte briefadres in de gemeente Gennep’ inclusief bijlagen, indien het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2;

 

Artikel 4 Volledige aangifte

 

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, bijgevoegd zijn.

 • 2.

  Indien één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

 

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft, tenzij het gaat om een aangewezen instelling genoemd in artikel 2.40 van de wet of als er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2.41 van de wet;

 • b.

  de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft.

 • c.

  de aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • f.

  het briefadres een postbus betreft.

 

Artikel 6 Controle briefadres

 

 • 1.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, b en c zal er na een periode van 6 maanden een controle plaatsvinden op de verlening van het briefadres.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d, en e zal er na een periode van 1 jaar respectievelijk 2 jaar een controle plaatsvinden op de verlening van het briefadres.

 • 3.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in dit artikel, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft verplicht op grond van de artikelen 2.38, 2.39 en 2.40 van de wet aangifte van adreswijziging te doen bij de woongemeente of in geval van emigratie bij de gemeente van vertrek.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

 

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking op [datum].

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Gennep.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017

Het college van burgemeester en wethouders van

Burgemeester en wethouders van Gennep

De secretaris,

De burgemeester,

Naar boven