Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 112782BeleidsregelsWIJZIGING NADERE REGELS SUBSIDIES GEMEENTE GRONINGEN 2011 Pronkjewail Fonds

Het college van de gemeente Groningen,

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 149 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, eerste en tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011;

Overwegende dat:

 • -

  het noodzakelijk is om Nadere regels vast te stellen voor de verstrekking van subsidies in het kader van het Pronkjewail Fonds;

 • -

  het Pronkjewail Fonds een gezamenlijk fonds is van de Gemeente Groningen en de provincie Groningen;

 • -

  het wenselijk is om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur met name gericht op de deelname van ouderen mogelijk te maken;

 • -

  de uitvoering van het Pronkjewail Fonds door de Kunstraad geschiedt;

HEEFT BESLOTEN:

 

De Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen ‘Pronkjewail Fonds’ als volgt vast te stellen:

ARTIKEL I

Achter de huidige paragraaf 6:14 (Samenwerking en talentontwikkeling 2015 en 2016) wordt een nieuwe paragraaf 6:15 genaamd “Pronkjewail Fonds” inclusief toelichting tussengevoegd, luidende:

 

Paragraaf 6:15 Pronkjewail Fonds

Artikel 6:67 Begripsdefinitie

 • 1.

  Oudere:

  Iemand die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

 • 2.

  Culturele activiteit:

  Activiteiten in de disciplines beeldende kunst, dans, erfgoed, film/nieuwe media, literatuur, muziek of theater.

 • 3.

  Noodzakelijke kosten:

  Kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een subsidiabele activiteit onder aftrek van de eigen inkomsten. De in artikel 6:1 onder d bedoelde inkomstennorm is niet van toepassing.

 • 4.

  Organisatie:

  Een vereniging of een stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 5.

  Particulieren:

  Hieronder verstaan wij een individueel persoon of een groep van individuele personen die niet is of zijn aangesloten bij een stichting , vereniging of anderszins.

Artikel 6:68 Relevante procedure

 • 1.

  Op subsidies voor de in artikel 6:69 genoemde activiteiten van particulieren is de lichte procedure volgens de Verordening van toepassing.

 • 2.

  Op subsidies van € 10.000 of hoger voor de in artikel 6:69 genoemde activiteiten van organisaties is de reguliere procedure volgens de Verordening van toepassing. Als de subsidie lager is dan € 10.000, is de lichte procedure van toepassing.

Artikel 6:69 Subsidiabele activiteiten

Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten waarbij ouderen actief participeren in de activiteit. Receptieve activiteiten, zoals het bezoeken van theatervoorstellingen, concerten, musea e.d. vallen hier niet onder. Onder culturele activiteiten worden activiteiten verstaan op het gebied van de amateurkunst (muziek, beeldende kunst, theater, dans, literatuur, film/nieuwe media) en erfgoed. Combinaties hierin zijn mogelijk. De culturele activiteit draagt aantoonbaar bij aan healthy ageing, is aanvullend op regulier bestaand aanbod en richt zich op de specifieke doelgroepen: kwetsbare ouderen, zorgbehoevende ouderen en ouderen met een andere culturele achtergrond. Vitale ouderen kunnen hier alleen onderdeel van uitmaken wanneer zij een actieve rol spelen voor de hiervoor genoemde specifieke doelgroepen.

Artikel 6:70 Subsidie per activiteit

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten van particulieren bedraagt maximaal 100% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 1.000 per aanvrager per kalenderjaar.

 • 2.

  De subsidie activiteiten van organisaties bedraagt maximaal 50% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 20.000 per aanvrager per kalenderjaar.

 • 3.

  Het college kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van het bepaalde in de beide vorige leden.

Artikel 6:71 De aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag voor activiteiten van particulieren dient uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit in bezit te zijn van het college.

 • 2.

  Het college stelt voor activiteiten van organisaties twee aanvraagronden vast. Aanvragen voor de eerste ronde moeten uiterlijk op 15 juni 2017, maar niet later dan 13 weken voor het begin van de activiteiten in bezit zijn van het college. Aanvragen voor de tweede ronde moeten uiterlijk op 1 november 2017, maar niet later dan 13 weken voor het begin van de activiteiten in bezit zijn van het college.

 • 3.

  Voor een subsidieaanvraag voor activiteiten van particulieren dient de aanvrager gebruik te maken van het Aanvraagformulier Particulieren. Deze aanvraag moet zijn voorzien van een projectplan en een begroting.

 • 4.

  Voor een subsidieaanvraag voor activiteiten van organisaties dient de aanvrager gebruik te maken van het Aanvraagformulier Organisaties. Deze aanvraag moet zijn voorzien van een projectplan en een begroting.

Artikel 6:72 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor activiteiten van particulieren moet zijn voldaan aan onderstaande criteria:

  • a.

   De deelnemers aan de activiteiten dienen overwegend in de provincie Groningen woonachtig te zijn.

  • b.

   De deelnemers dienen in overwegende mate ouder te zijn dan 65 jaar.

  • c.

   De activiteiten dienen voor deelnemers en publiek openbaar toegankelijk te zijn.

  • d.

   De activiteit dient plaats te vinden in 2017 of 2018.

  • e.

   De activiteit dient plaats te vinden in de provincie Groningen.

  • f.

   Bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteit maakt de subsidieaanvrager gebruik van de expertise van een professional. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan.

  • g.

   De activiteit dient open te staan voor personen uit tenminste een van onderstaande doelgroepen:

   • (1)

    Kwetsbare ouderen;

   • (2)

    Zorgbehoevende ouderen;

   • (3)

    Oudere met een andere culturele achtergrond.

  • h.

   Aan de gesubsidieerde activiteit dient bij particuliere initiatieven door tenminste 10 personen uit de hiervoor in lid 1 onder g genoemde doelgroepen actief te worden deelgenomen.

 • De aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • 1.

   De mate waarin het gaat om nieuwe, innovatieve initiatieven.

  • 2.

   De mate waarin het gaat om doorontwikkeling en verduurzaming van bestaande initiatieven.

  • 3.

   Het aantal ouderen dat wordt bereikt. (Hoe realistisch is de inschatting?)

  • 4.

   De mate waarin activiteiten aantoonbaar op initiatief van ouderen worden georganiseerd.

  • 5.

   De spreiding van activiteiten in de provincie Groningen.

  • 6.

   De mate van betrokkenheid van organisaties uit andere domeinen dan cultuur.

  • 7.

   De programmeerbaarheid in de actiemaand voor ouderen Kunst op Stee en/of het festival De kunst van het ouder worden.

Bij overvraging van het budget wordt een rangschikking gemaakt op basis van bovenstaande aspecten, waarbij de volgorde het belang aangeeft.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor activiteiten van organisaties moet zijn voldaan aan onderstaande criteria:

  • a.

   De deelnemers aan de activiteiten dienen overwegend in de provincie Groningen woonachtig te zijn

  • b.

   De deelnemers dienen in overwegende mate ouder te zijn dan 65 jaar.

  • c.

   De activiteiten dienen voor deelnemers en publiek openbaar toegankelijk te zijn.

  • d.

   De activiteit dient plaats te vinden in 2017 of 2018.

  • e.

   De activiteit moet plaatsvinden in de provincie Groningen.

  • f.

   Bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteit maakt de subsidieaanvrager gebruik van de expertise van een professional. In de aanvraag moet worden aangegeven op welke wijze aan deze voorwaarde wordt voldaan.

  • g.

   De activiteit moet open staan voor personen uit tenminste een van onderstaande doelgroepen:

   • (1)

    Kwetsbare ouderen;

   • (2)

    Zorgbehoevende ouderen;

   • (3)

    Oudere met een andere culturele achtergrond.

  • h.

   Aan de gesubsidieerde activiteit dient door tenminste 15 personen uit de hiervoor in lid 2 onder g genoemde doelgroepen actief te worden deelgenomen .

 • De aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • 1.

   De mate waarin het gaat om nieuwe, innovatieve initiatieven.

  • 2.

   De mate waarin het gaat om doorontwikkeling en verduurzaming van bestaande initiatieven.

  • 3.

   Het aantal ouderen dat wordt bereikt. (Hoe realistisch is de inschatting?)

  • 4.

   De mate waarin activiteiten aantoonbaar op initiatief van ouderen worden georganiseerd.

  • 5.

   De spreiding van activiteiten in de provincie Groningen.

  • 6.

   De mate van betrokkenheid van organisaties uit andere domeinen dan cultuur.

  • 7.

   De programmeerbaarheid in de actiemaand voor ouderen Kunst op Stee en/of het festival De kunst van het ouder worden.

 • Bij overvraging van het budget wordt een rangschikking gemaakt op basis van bovenstaande aspecten, waarbij de volgorde het belang aangeeft.

 • 3.

  Voor activiteiten van particulieren geldt dat de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afloop van het tijdvak waarvoor het college de subsidie heeft verstrekt een kort inhoudelijk verslag van de activiteiten moet indienen.

 • 4.

  Voor activiteiten van organisaties geldt dat de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag om subsidievaststelling moet indienen, bestaande uit een financieel en inhoudelijk activiteitenverslag. Het financieel verslag dient op dezelfde wijze te zijn gerubriceerd als de begroting op basis waarvan het college de subsidie heeft verleend.

Artikel 6:73 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college legt elke subsidieaanvraag voor aan een Adviescommissie. Het college kan een subsidieaanvraag weigeren als deze commissie hierop negatief adviseert.

 • 2.

  Het college weigert een subsidieaanvraag voor boeken, cd’s of andere beeld- en geluidsdragers.

 • 3.

  Het college weigert een subsidieaanvraag voor regulier cursusaanbod van stedelijke en/of provinciale instellingen of vergelijkbaar aanbod van particulieren en/of organisaties.

Artikel 6:74 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten van particulieren bedraagt voor de hele looptijd van deze paragraaf € 12.000.

 • 2.

  Het college stelt voor de activiteiten van organisaties twee aanvraagperioden vast. De eerste aanvraagperiode loopt van 15 juni tot en met 31 december 2017; de tweede aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor beide aanvraagperioden tezamen bedraagt voor de hele looptijd van deze regeling € 58.000.

 • 4.

  Als op 31 januari 2018 nog een deel van het subsidiebudget voor activiteiten van organisaties resteert, kan het college dit toevoegen aan het subsidiebudget voor activiteiten van particulieren.

 • 5.

  Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het in lid 1 van dit artikel genoemde subsidieplafond dan wordt het beschikbare plafond over de in aanmerking komende subsidieaanvragen verdeeld op basis van de volgorde waarop ze bij het college zijn binnengekomen.

 • 6.

  Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het in de lid 3 van dit artikel genoemde subsidieplafond dan komen aanvragen eerder voor subsidie in aanmerking naarmate:

  • a.

   meer sprake is van doorontwikkeling en verduurzaming van reeds bestaande initiatieven;

  • b.

   meer ouderen aan de activiteiten deelnemen;

  • c.

   activiteiten aantoonbaar meer op initiatief van de ouderen worden georganiseerd;

  • d.

   meer sprake is van een gelijkmatige spreiding van de activiteiten in de provincie Groningen;

  • e.

   de betrokkenheid van organisaties uit andere domeinen dan cultuur groter is;

  • f.

   de activiteiten meer worden geprogrammeerd in de actiemaand voor ouderen Kunst op Stee en/of het festival De kunst van het ouder worden.

 • 7.

  In de afweging van het college wegen de in lid 6 eerder genoemde criteria zwaarder dan later genoemde.

 • 8.

  Het college kan besluiten om de behandeling van een subsidieaanvraag aan te houden tot een volgende aanvraagperiode mits het college met in achtneming van de daarvoor geldende termijn voldoende gelegenheid heeft een besluit te nemen voordat de activiteit wordt uitgevoerd.

Artikel 6:75 Overige bepalingen

 • 1.

  Deze paragraaf kan worden aangehaald als de subsidieregeling Pronkjewail Fonds.

 • 2.

  Deze subsidieregeling eindigt van rechtswege op 31 december 2018 maar hij blijft van toepassing

  • a.

   voor de vaststelling van subsidies die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt en

  • b.

   voor beslissingen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen subsidiebesluiten die het college op grond van deze paragraaf heeft genomen.

 • 3.

  Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011 van toepassing.

Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 april 2017.

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 20 juni 2017.

De burgemeester

Peter den Oudsten

De secretaris

Peter Teesink

TOELICHTING

Algemeen

 

Voor de beleidsperiode 2017-2020 hebben de gemeente en de provincie Groningen verschillende strategische lijnen benoemd. Twee daarvan zijn 'Een leven lang cultuur' en 'Samenleven met cultuur'. In het kader van het programma 'Lang leve Kunst. Op weg naar 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie voeren de Gemeente en Provincie Groningen een tweejarig stimuleringsprogramma uit. De doelstellingen van deze strategische lijnen en het programma bleken op elkaar aan te sluiten en de drie partijen hebben daarom besloten om op dit gebied te gaan samenwerken. Het gezamenlijke programma gaat verder onder de naam 'Een leven lang kunst'. Op weg naar 'Age Friendly Cultural Region'.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • Zichtbaarheid van bestaande cultuurprojecten met, door en voor ouderen vergroten

 • Bestaande cultuurprojecten met, door en voor ouderen de mogelijkheid bieden om te verduurzamen

 • Instellen van een ouderenbudget Pronkjewail: stimuleren van nieuwe en bestaande (burger)initiatieven op het gebied van ouderenparticipatie ouderen

 • De kloof tussen de domeinen leefbaarheid (zorg en welzijn) en cultuur blijvend verkleinen.

 • Het stimuleren van actieve deelname van ouderen aan de samenleving door middel van cultuur.

 • Het bevorderen van meer en betere samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten waarbij ouderen participeren in de activiteit. Onder culturele activiteiten worden activiteiten verstaan op het gebied van de volgende disciplines:

 • -

  Beeldende kunst

 • -

  Dans

 • -

  Erfgoed

 • -

  Film / nieuwe media

 • -

  Literatuur

 • -

  Muziek

 • -

  Theater

Nadat is vastgesteld dat de ingediende aanvraag volledig is, wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. Een negatief advies van deze commissie is voldoende reden voor weigering van de subsidieaanvraag.

Criteria

Samenwerking tussen doelgroepen is een belangrijk aspect van deze subsidieregeling.

Daarom stelt het college er prijs op als ouderen uit meerdere doelgroepen in een activiteit gezamenlijk participeren. Hierbij valt te denken aan:

• Vitale ouderen.

Vanwege de start van het pensioen wordt de leeftijd van 65 jaar momenteel nog als leeftijdsgrens gehanteerd. Een op de drie 65-plussers is een vitale deelnemer aan de samenleving en heeft niet of nauwelijks begeleiding nodig om cultureel actief te zijn.

De marketing van cultuurinstellingen richt zich vaak op deze vitale ouderen.)

• Kwetsbare ouderen

Een kwart van de ouderen is kwetsbaar. Vooral tussen de 75 en 80 jaar beginnen geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen een grotere rol te spelen. Het RIVM maakt onderscheid tussen fysieke, cognitieve, sociale en psychische kwetsbaarheid. De eerste drie vormen komen het meest voor bij ouderen en vragen om cultuurbeleid op maat.

• Zorgbehoevende ouderen

Ook bij zorgbehoevende ouderen kan cultuurdeelname het verschil maken. Door cultuurdeelname wordt actief aan de gezondheid gewerkt omdat verschillende delen van de hersenen geactiveerd en uitgedaagd worden, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan. Muziek maken blijkt bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en hun verzorgenden.)

• Ouderen met een andere culturele achtergrond

Anders in de zin van niet-westers. We sluiten hierbij aan bij de doelgroep definitie van het migrantenbeleid.

 

De deelnemers moeten in overwegende mate afkomstig zijn uit de provincie Groningen en in overwegende mate 65 jaar of ouder zijn. Met ‘in overwegende mate’ wordt bedoeld: de helft van het aantal deelnemers of meer. Dit moet blijken uit zowel de aanvraag als uit het inhoudelijk verslag.

 

Het college beoordeelt of dit bij de aanvraag voldoende aannemelijk is gemaakt en aan de hand van het inhoudelijk verslag of de subsidieontvanger voldoende heeft gedaan om dit de realiseren.

 

Subsidieaanvragen voor het maken van een boek, CD, DVD en dergelijke komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Programmering van de activiteit in de actiemaand voor ouderen ‘Kunst op Stee’ en/of het festival ‘De kunst van het ouder worden’ strekt tot aanbeveling maar is geen strikte voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aanvragen afkomstig van particulieren

Voor het aanvragen van subsidie moet het Aanvraagformulier Particulieren worden ingevuld en per post worden ingediend. Dit formulier is te downloaden op de website van de Kunstraad Groningen. Daarnaast moet de aanvrager een projectplan en een begroting meesturen. Subsidieaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 

De subsidie voor particulieren wordt bij de verlening altijd direct vastgesteld. Na verstrekking van de subsidie geldt de verplichting dat de aanvrager na afloop van de activiteit moet aantonen dat de activiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Daartoe moet de subsidieontvanger een kort inhoudelijk activiteitenverslag indienen.

Aanvragen afkomstig van organisaties

Organisaties moeten een vereniging of een stichting zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Een - al dan niet tijdelijk - samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid volstaat niet. Omdat BV’s en NV’s een winstoogmerk hebben, is deze rechtsvorm niet geschikt om voor subsidie in aanmerking te komen.

 

Voor het aanvragen van subsidie moet het Aanvraagformulier Organisaties worden ingevuld en per post worden ingediend. Dit formulier is te downloaden op de website van de Kunstraad Groningen. Daarnaast moet de aanvrager een projectplan en een begroting meesturen. Er zijn twee aanvraagperioden. De uiterste indieningsdata voor subsidieaanvragen door organisaties worden door het college afzonderlijk vastgesteld en bekend gemaakt.

Looptijd

De looptijd van deze regeling eindigt van rechtswege op 31 december 2018. Het subsidietijdvak beslaat dus de kalenderjaren 2017 (vanaf de datum van inwerkingtreding) en 2018.

 

Voor subsidies die vóór 31 december 2018 zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, geldt dat deze regeling voor de vaststelling van kracht blijft. Dat geldt ook voor beslissingen op bezwaarschriften die zijn binnengekomen tegen besluiten die het college op grond van deze regeling heeft genomen.