Subsidieregeling Verkeersveiligheid

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Verkeersveiligheid.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • Aanvrager: een organisatie die activiteiten verricht in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op de openbare weg.

 • Beleid verkeer: het meest recente Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 • Organiserende partij: belangenorganisatie, school of vereniging.

 • Subsidieontvanger: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een verkeersveiligheidstraining of een organisatie die activiteiten verricht in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op de openbare weg.

 • Uitvoerende organisatie: de organisatie die is aangewezen om de activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt zoals genoemd en beschreven in het beleid verkeer.

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is vastgelegd in het beleid verkeer.

 • 2.

  Wanneer de hoogte van de subsidie niet is vastgelegd in het beleid verkeer is het college bevoegd de hoogte van de subsidie op basis van individuele omstandigheden vast te stellen, één en ander met in achtneming van de subsidieplafonds.

 

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 

Artikel 7. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren kan de aanvraag plaatsvinden door op enigerlei wijze contact op te nemen met de ambtenaar die belast is met het verstrekken van subsidies Verkeersveiligheid.

 • 2.

  Indien de aanvrager niet tevens subsidieontvanger is, worden tevens de gegevens van de subsidieontvanger verstrekt.

 

Artikel 9. Verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan de verplichting dat de activiteiten verricht zijn binnen 52 weken na de aanvraag.

 

Artikel 10. Subsidievaststelling en -betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 14 en 17 van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren wordt de subsidie vastgesteld na afloop van de activiteiten als een (kopie)factuur is verstrekt.

 • 2.

  De subsidie wordt betaald aan de subsidieontvanger, tenzij is afgesproken dat de subsidie rechtstreeks betaald dient te worden aan de uitvoerende organisatie.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieregeling Verkeersveiligheid, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt ingetrokken.

 • 4.

  Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de subsidieregeling Verkeersveiligheid, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Verkeersveiligheid.

   

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris, de burgemeester,

L. Maarleveld F. Veenstra

Naar boven