Sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op titel 4:2 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen de beleidsregel sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • ASV: Algemene subsidieverordening De Fryske Marren

 • Onvolledige aanvraag tot vaststelling: officieel verzoek om de ontvangen subsidie vast te stellen waarbij één of meerdere verplichte documenten ontbreken. Verplichte documenten zoals weergegeven in artikel 15 en 16 van de ASV en de subsidieregeling die van toepassing is.

 • Sanctie: straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.

 • Vaststellingsfase: de periode waarin een verstrekte subsidie wordt vastgesteld.

 • Verschoonbare termijnoverschrijding: door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan iemand redelijkerwijs niet verweten worden de termijn voor het indienen van een aanvraag/ aanvullende gegevens te hebben overschreden.

 

Artikel 2. Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking op alle subsidies waarbij een verantwoordingsverplichting van toepassing is.

 

Artikel 3. Termijnoverschrijding in vaststellingsfase

 • 1.

  Een subsidieaanvrager die verantwoording dient af te leggen over de verleende subsidie en die twee weken voor de einddatum verantwoordingstermijn nog geen aanvraag voor subsidievaststelling heeft ingediend, ontvangt een herinnering namens het college.

 • 2.

  Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, niet tijdig of geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient bij het college, wordt de subsidie ambtshalve lager vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het bepaalde in artikel 3:4, tweede lid, Awb. Voordat de subsidie lager wordt vastgesteld wordt de subsidieaanvrager gehoord. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien of de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

 • 4.

  In het geval het college de termijnoverschrijding verschoonbaar acht, wordt de subsidie, voor zover zich voor het overige geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en feiten en omstandigheden onveranderd zijn gebleven, vastgesteld overeenkomstig het verleningsbesluit.

 • 5.

  In het geval het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht, wordt de subsidie, zoals opgenomen in de beschikking, lager vastgesteld met toepassing van de volgende kortingspercentages:

  • a.

   tot twee weken te laat: 5 % tot een maximum van € 15.000,-;

  • b.

   twee tot vier weken te laat: 10 % tot een maximum van € 25.000,-;

  • c.

   vier tot acht weken te laat: 15 % tot een maximum van € 50.000,-;

  • d.

   acht weken of meer te laat: 25 % waarbij geen maximum geldt.

 

Artikel 4. Onvolledige verantwoording in vaststellingsfase

 • 1.

  Een subsidieaanvrager die voor de einddatum van de verantwoordingstermijn een onvolledige aanvraag voor subsidievaststelling indient, wordt namens het college in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.

 • 2.

  De termijn voor het aanvullen van de aanvraag bedraagt in beginsel twee weken.

 • 3.

  Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 4.

  Bij overschrijding van de hersteltermijn tot twee weken in combinatie met een volledige aanvraag wordt de subsidie in beginsel lager vastgesteld. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In dat verband wordt de subsidieaanvrager vooraf gehoord.

 • 5.

  In het geval het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht, wordt de subsidie lager vastgesteld met toepassing van de kortingspercentages als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  Deze beleidsregel is van toepassing op subsidieaanvragen of aanvragen tot subsidievaststelling voor het subsidiejaar 2018 en verder.

 • 3.

  De beleidsregel sanctiebeleid subsidie De Fryske Marren, zoals vastgesteld op 28 maart 2017, wordt ingetrokken.

 • 4.

  Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de beleidsregel sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren, vastgesteld op 28 maart 2017, van toepassing.

 • 5.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris, de burgemeester,

L. Maarleveld F. Veenstra

Naar boven