Subsidieregeling Innovatiefonds ondersteuning

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen

 

de Subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning.

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • Effectiviteit: de mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt.

 • Feitelijke zorg: de zorg die in de praktijk wordt gegeven.

 • Innovatie: ontwikkeling van nieuwe ideeën.

 • Zelfredzaamheid: vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen.

 • Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM): is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van cliënten eenvoudig en volledig kan worden beoordeeld. De ZRM concretiseert zelfredzaamheid op de volgende leefgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

 • Zorg innovatie: een door bestaande organisaties bewust gekozen verandering in het aanbod van zorg om de kwaliteit en/ of de efficiëntie van de zorgverlening te verbeteren.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdrage aan de innovatie in de zorg. Door bestaande zorgverleners die de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg verbeteren. De innovatie dient gericht te zijn op (niet limitatief):

 • a.

  de feitelijke zorg die de inwoner ontvangt;

 • b.

  productvernieuwing;

 • c.

  ketensamenwerking;

 • d.

  vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners/buurt;

 • e.

  de werkprocedures;

 • f.

  resultaatsturing en resultaatgerichte financiering;

 • g.

  de combinatie van de zelfredzaamheidsmatrix en de geformuleerde activiteiten en producten;

 • h.

  technische mogelijkheden bij inzet zorg;

 • i.

  wijkgerichte vrijwillige inzet;

 • j.

  de afschaling van specialistische zorg naar basisvoorzieningen;

 • k.

  ontschotting tussen verschillende organisaties en/of budgetten.

 

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per ingediend project en per organisatie of samenwerkingsverband. Dit is inclusief de eventueel verschuldigde BTW.

 • 2.

  Van het voorafgaande lid kan worden afgeweken als er naar het oordeel van het college een aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van het vastgestelde beleidskader van de gemeente.

 • 3.

  Indien, op verzoek van de gemeente, gevraagd wordt om een aanvullend plan van aanpak, kunnen de gemaakte kosten voor de ontwikkeling van een plan van aanpak bij de subsidieaanvraag worden aangevraagd.

 

Artikel 5. Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • a.

  De aanvraag moet passen binnen de visie die in het gemeentelijk beleid is benoemd.

 • b.

  Het in de aanvraag benoemde project levert een nieuwe en binnen onze visie en beleid passende werkwijze die overdraagbaar is naar andere organisaties en gemeenten.

 • c.

  De resultaten van het project dienen tastbaar, meetbaar en reëel te zijn.

 • d.

  De ingediende projecten hebben in ieder geval een toegevoegde waarde voor de inwoner, indien mogelijk ook voor de organisaties en de gemeenten.

 • e.

  De innovatie is praktijkgericht en deze moet aansluiten bij de behoefte van de inwoner.

 • f.

  Wanneer inwoners bij de innovatie kunnen worden betrokken, verdient dit een pré.

 • g.

  De projecten voor innovatie hebben een maximale looptijd van 9 maanden.

 • h.

  Het project is zo mogelijk ook gericht op duurzaamheid.

 • i.

  De subsidie is een eenmalige en tijdgebonden investering. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt.

 

Artikel 6. Aanvraag

In afwijking van artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren dient de aanvrager een gemotiveerd plan in te dienen.

 

Artikel 7. Verantwoording

In afwijking van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren, dient de subsidieaanvrager een half jaar na de start van het project een verslag te geven van de leerpunten, zodat deze eventueel meegenomen kunnen worden in de deelovereenkomst Wmo.

 

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 

Artikel 9. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt ingetrokken.

 • 4.

  Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning.

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris, de burgemeester,

L. Maarleveld F. Veenstra

Naar boven