Vaststelling Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal 2017-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat zij op 9 mei 2017 het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal 2017-2022 hebben vastgesteld en dat het vastgestelde beleidsplan gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud

Het beleidsplan laat op hoofdlijnen zien op welke manier de gemeente het toezicht en handhaving de komende vijf jaar wil gaan uitvoeren. Het beleidsplan gaat niet over álle toezicht- en handhavingstaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het geldt specifiek voor de toezicht- en handhavingstaken die onder het omgevingsrecht vallen:  

 • 1.

  Inrichting- en niet inrichtingsgebonden milieutaken (beleidsveld milieu)

 • 2.

  Taken op het gebied van Brandveilig gebruik bouwwerken (beleidsveld brandweer)

 • 3.

  Taken op het gebied van Bouwen (beleidsveld bouwen)

 • 4.

  Taken op het gebied van toezicht binnen de Ruimtelijke ordening (beleidsveld ruimtelijke ordening)

 • 5.

  Gedeeltelijke toezicht- en handhavingstaken uit de APV, waaronder verplichtingen die voortkomen uit de Drank- en Horecawet (beleidsveld APV), kappen en inritvergunningen.

Het beleidsplan beschrijft voor deze taakvelden de bestuurlijke prioriteiten en doelstellingen in de toezicht en de handhaving ervan. Ook is beschreven op welke manier de gemeente er voor zorgt dat bijbehorende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Er is zoveel mogelijk landelijk en regionaal afstemming gezocht zodat er met de regels op een zo gelijk mogelijk manier wordt omgegaan.

Dit toezicht en deze handhaving is niet nieuw. Nieuw is dat het nu in één beleidsplan is vastgelegd en dat de prioriteringstelling voor de betreffende taakvelden op dezelfde manier is uitgevoerd.

Het vastgestelde beleidsplan heeft op 15 juni 2017 ter kennisname voorgelegen bij de raad van de gemeente Berg en Dal.

Inzage

Het vastgestelde Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal 2017-2022 ligt met ingang van 5 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het beleidsplan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via de bijlage(n) bij deze bekendmaking.

Daarnaast is het vastgestelde Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal 2017-2022 op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Graaf Bierbrauwer, telefoonnummer 0614 62 47 61 en e-mail m.d.graafbierbrauwer@bergendal.nl.

Reageren

Tegen het vastgestelde beleidsplan kan geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, cluster Ruimte, telefoonnummer 14024.

 

Groesbeek, 4 juli 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,

Namens deze:

Mw. W. Bodewes, Manager afdeling Beleid

Naar boven