1e Wijzigingsbesluit Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014;

b e s l u i t:

vast te stellen het algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland tot wijziging van de Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014, inhoudende regels omtrent subsidie burgerprojecten leefbaarheid, citeertitel 1e Wijzigingsbesluit Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014:

 

Artikel I

De Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014 worden als volgt gewijzigd.

 

A . Het huidige hoofdstuk 14 en artikel 54 worden als volgt vernummerd:

 

HOOFDSTUK 15 Slot

Artikel 60 Citeerartikel en slotbepaling

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014” en treden in werking op 1 januari 2014.

 

B . Een nieuw hoofdstuk 14 wordt ingevoegd:

 

HOOFDSTUK 14 Burgerprojecten leefbaarheid

Artikel 54 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgerprojecten op Noord-Beveland: ideeën en plannen die door groepen burgers en instellingen worden bedacht en ontwikkeld voor de inwoners en die ook door hen kunnen worden uitgevoerd, met financiële ondersteuning. In deze voorgenomen plannen staat de leefomgeving van inwoners centraal, hetgeen in de uitvoering ervan tot gevolg moet hebben dat de leefbaarheid verbeterd wordt of tenminste behouden.

 • b.

  Verbetering leefbaarheid: een significante bijdrage aan de verbetering en/of behoud van domeinen van de leefbaarheid, zoals de sociale samenhang en veiligheid. Fysieke-, sociale aspecten of infrastructurele voorzieningen in de leefomgeving kunnen hier deel van uitmaken.

 • c.

  Een burgerprojectplan moet in aanleg aantoonbare positieve indicaties en/of gevolgen hebben voor de leefbaarheid.

 • d.

  Zelfsturingsgedachte: inwoners dragen verantwoordelijkheid voor de financiële middelen en uitvoering van de plannen, hetgeen een grote mate van zelforganisatie en zelfwerkzaamheid vergt.

 • e.

  Niet wederkerend subsidie: subsidie kan worden verstrekt voor projectactiviteiten die één keer voorkomen en geen deel uitmaken van een herhalingsprogramma.

 • f.

  Een aanvrager/ontvanger van een subsidie leefbaarheid is: 1. Een groep natuurlijke personen van minimaal vijf Noord-Bevelandse inwoners. Binnen de groep van personen worden de taken en functies verdeeld die nodig zijn om het project tot een goed einde te leiden; 2. Een plaatselijke of een regionale instelling.

 • g.

  Verklaringsdocument aanvrager: de groep inwoners die voor een burgerproject een subsidie aanvragen, verklaren schriftelijk wie van hen verantwoordelijk zijn voor de functie van respectievelijk de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en bevat een beknopte beschrijving van alle uitvoerende functies.

 • h.

  Aanvraagpakket: een schriftelijke aanvraag die bestaat uit een aantal relevante documenten, waaronder een door burgemeester en wethouders vastgesteld subsidieaanvraagformulier.

 

Artikel 55 Algemene bepalingen

 • 1.

  De bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening en de Algemene Bepalingen van de Deelverordening zijn volledig van toepassing op de aangevraagde, verleende en vastgestelde subsidies voor burgerprojecten, tenzij in dit hoofdstuk anders is vastgelegd.

 • 2.

  Subsidies voor een burgerproject kunnen niet wederkerend worden verleend aan een aanvrager/ontvanger.

 • 3.

  Bij subsidieaanspraken boven € 5.000,-- wordt een inhoudelijk advies gevraagd aan de Adviescommissie Burgerprojecten.

 • 4.

  Een aanspraak op subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- en kan worden verhoogd indien deugdelijk en inhoudelijk gemotiveerd.

 • 5.

  Indien na afloop van een project is gebleken dat er een exploitatieoverschot van meer dan € 500,- is ontstaan, dient volledige terugbetaling hiervan plaats te vinden.

 • 6.

  Een aanspraak op subsidie kan plaatsvinden door een aanvraagpakket in te dienen.

 

Artikel 56 Subsidiegerechtigden

Groepen personen en instellingen kunnen aanspraak maken op een subsidie:

 • a.

  Een groep personen, bestaande uit minimaal vijf inwoners, die een verklaringsdocument van taken/functies hebben afgegeven en een specifiek aanvraagpakket leefbaarheid hebben ingediend;

 • b.

  Plaatselijke- of regionale instellingen die door de specifieke inhoud van hun aanvraag subsidie leefbaarheid, op grond van de andere hoofdstukken van deze verordening en deelverordening, geen aanspraak kunnen maken op een subsidie.

 

Artikel 57 Algemene eisen

 • 1.

  De activiteiten dienen volledig plaats te vinden op het grondgebied van Noord-Beveland.

 • 2.

  De aanspraak op een subsidie dient een bedrag van € 500,-- te boven te gaan.

 

Artikel 58 Specifieke eisen

 • 1.

  Subsidie aanvragen worden ingediend binnen het eerste tijdvak tot en met het vierde tijdvak van het lopende jaar.

 • 2.

  Het eerste tijdvak sluit op 1 april, het tweede op 1 juli, het derde op 1 oktober en het vierde op 1 januari.

 • 3.

  Een ingediende subsidie aanvraag is voorzien van: a. een duidelijke beschrijving van de activiteit en hoe deze bijdraagt aan de leefbaarheid en b. hoe voor de activiteit een draagvlak kan worden gecreëerd in de omgeving en c. een aanvraagpakket.

 

Artikel 59 Specifieke bepalingen

 • 1.

  Ontvangen volledige subsidie aanvragen worden kort na de sluitingsdata in behandeling genomen.

 • 2.

  Als in een tijdvak van aanvragen het plafond van het budget bereikt gaat worden, kan door burgemeester en wethouders naar verhouding een verdeling van het beschikbare budget worden gemaakt.

 • 3.

  De door de instelling ingebrachte financiële middelen dienen 50% van de kosten in de exploitatiebegroting te bedragen.

 • 4.

  Het eigen aandeel van een groep personen, in de kosten van de exploitatiebegroting, kan plaatsvinden door het inbrengen van vrijwillige arbeid.

 • 5.

  Indien een aanvraag niet voldoet aan de eisen en bepalingen van dit hoofdstuk, zal worden beoordeeld of er aanspraak kan worden gemaakt op een subsidie uit een van de andere hoofdstukken.

 • 6.

  Indien een aanvraag voldoet aan de eisen en bepalingen van meer dan één hoofdstuk, dan prevaleert behandeling van de aanvraag die leidt tot de hoogste of meest gewenste aanspraak op een subsidie.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 6 juli 2017.

Naar boven