Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 110858Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit keurmerkorganisatie taxi gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 10 lid 3 van de Taxiverordening Utrecht 2015,

 

OVERWEGENDE:

1. dat het college een of meer rechtspersonen als keurmerkorganisatie kan aanwijzen;

2. dat de door het college aangewezen keurmerkorganisatie Stichting Taxikeur Utrecht, het college heeft meegedeeld haar taken niet meer zal uitvoeren, en het college het aanwijsbesluit van Stichting Taxikeur Utrecht intrekt;

3. dat het college heeft besloten de uit de Taxiverordening Utrecht 2015 voortvloeiende toezicht en handhavende taken zelf te gaan uitvoeren;

4. dat het voor de goede werking van de Taxiverordening Utrecht 2015, vooruitlopende op de komende wijziging van de Taxiverordening Utrecht 2015 en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, noodzakelijk is, het een andere organisatie als keurmerkorganisatie aanwijst, welke keurmerkcertificaten afgeeft waaruit blijkt dat de taxichauffeur aan de kwaliteitsregels taxivervoer Utrecht voldoet,

5. dat TA Nederland B.V. op 16 juni 2017 een aanvraag heeft ingediend om te mogen worden toegelaten als keurmerkorganisatie in de zin van Taxiverordening Utrecht 2015.

 

BESLUIT:

1.

TA Nederland B.V. aan te wijzen als keurmerkorganisatie zoals bedoeld in artikel 10 derde lid van de Taxiverordening Utrecht 2015.

2.

Hieraan de volgende verplichtingen te verbinden:

a) de keurmerkorganisatie dient met elke taxichauffeur die ter verkrijging van het keurmerkcertificaat een toets wil afleggen een overeenkomst aan te gaan;

b) de keurmerkorganisatie dient een voorstel voor de toets aan het college voor te leggen dat door het college (in mandaat) moet worden goedgekeurd. De toets moet bestaan uit een schriftelijk en een mondeling deel. In het schriftelijke deel wordt getoetst op kennis van de Utrechtse kwaliteitsregels en de lokale omgeving. In het mondelinge deel wordt getoetst op gedragsvaardigheden (zoals professionaliteit dienstverlening e.d. (zie Utrechtse kwaliteitsregels);

c) de kosten voor het afleggen van één toets en het verkrijgen van het keurmerkcertificaat bedragen (maximaal) € 180,- (incl. BTW). De kosten van een herhalende toets bedragen (maximaal) € 59,- (incl. BTW) per toets;

d) de keurmerkorganisatie zal elke taxichauffeur die met goed gevolg de toets heeft afgelegd een keurmerkcertificaat verlenen;

e) De keurmerkorganisatie moet het college op zijn verzoek tijdig al die informatie geven die het college nodig acht voor het uitoefenen van haar eigen toezichthoudende taak;

 

 

 

3.

Op grond van artikel 10 derde lid van de Taxiverordening Utrecht 2015 de aanwijzing van Stichting Taxikeur Utrecht als keurmerkorganisatie met ingang van inwerkingtreding van dit besluit in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht op 27 juni 2017.

De secretaris, De burgemeester,

G. G.H.M. Haanen J.H.C. van Zanen

Inlichtingen en bezwaarschriftenclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het College van burgemeester en wethouders. Het adres is:

 

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

• uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

• de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

 

U kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen.