Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2017, 110669Overige overheidsinformatieNieuwe regels gemeentelijk erfgoed Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat diverse regelingen omtrent het gemeentelijk erfgoed gewijzigd zijn.

Erfgoedverordening

De gemeenteraad van Boxtel heeft een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld. De erfgoedverordening is aangepast aan de Erfgoedwet. De verordening voorziet in de bescherming van het gemeentelijke erfgoed en regelt de inschakeling van een deskundige commissie - de Monumentencommissie - bij veranderingen aan rijksmonumenten. Ook is nu beter vastgelegd dat de eigenaar van een monument verantwoordelijk is voor voldoende onderhoud zodat geen monumentale waarden verloren gaan.

Legesverordening

De legesverordening verwijst voor een aantal legestarieven naar de erfgoedverordening. Deze verwijzingen zijn aangepast in verband met de nieuwe erfgoedverordening.

Nadere regels Erfgoed

Het college heeft nadere regels vastgesteld voor het gemeentelijk erfgoed. Hierin is bepaald dat soms geen omgevingsvergunning nodig is voor wijzigingen aan een gemeentelijk monument. Hierbij is aangesloten bij de (landelijke) regeling zoals die geldt voor rijksmonumenten. Wel moeten de vergunningvrije werkzaamheden vóór aanvang gemeld worden.

Subsidieregeling monumenten

Voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten is subsidie beschikbaar. De nieuwe subsidieregeling geeft aan waarvoor precies subsidie verkregen kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (landelijke) Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gevelwanden. Nieuw is dat nu ook subsidie beschikbaar is voor woningen die zijn aangewezen als rijksmonument. De subsidie kan ook elektronisch worden aangevraagd via www.boxtel.nl/monumenten.

Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt € 30.000. De wijze van verdeling van de subsidie ligt vast in artikel 12 van de subsidieregeling. Hierin is bepaald dat aanvragen om subsidie die worden toegekend worden gehonoreerd in volgorde van indiening, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Reglement Monumentencommissie

Het nieuwe reglement vervangt de verordening uit 1996 en bevat nu ook regels over de deskundigheid van de leden van de commissie. Verder zijn regels opgenomen over de integriteit van de commissieleden en termijn van benoeming.

Inwerkingtreding nieuwe regelingen

De nieuwe regelingen worden – per regeling - integraal en voorzien van toelichting ook bekendgemaakt in het gemeenteblad. De regelingen treden een dag na deze bekendmaking in werking.

Informatie

Voor meer informatie over deze nieuwe regels kunt u contact opnemen met Wim Kanters, telefoonnummer (0411) 65 52 46, e-mail erfgoed@boxtel.nl.