Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012, derde wijziging

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de

 

Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012, derde wijziging;

 

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012, tweede wijziging wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 1:3 vervalt.

   

 • B.

  Artikel 1:8 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 1:8 Weigeringsgronden 

  • 1.

   Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

   • a.

    de openbare orde;

   • b.

    de openbare veiligheid;

   • c.

    de volksgezondheid;

   • d.

    de bescherming van het milieu

  • 2.

   Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

   

 • C.

  Artikel 2:10 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

  • 5.

   In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. en onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

 • D.

  Artikel 2:12 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

  • 1.

   Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

  •  

    

  • 3.

    In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 wordt de vergunning slechts geweigerd:

   • a.

    ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;

   • b.

    indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

   • c.

    indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of

   • d.

    indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • E.

  Artikel 2:59 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

  • 1.

   Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • F.

  Artikel 2:77 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

  • 1.

   De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • G.

  Artikel 4:15 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

  • 1.

   Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

  • 2.

   Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • H.

  Artikel 6:1 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Artikel 6:1 Strafbepaling

  • 1.

   Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde lid, 2:11, tweede lid, en 2:12, eerste lid.

 • I.

  De volgende artikelen vervallen:

2:9 Straatartiest

2:16 Openen straatkolken

2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

2:35 Begripsbepaling

2:36 Kennisgeving exploitatie

2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

2:77a Exploitatievergunning growshop

4:7 Straatvegen

4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

4:9a Onkruidbescherming en gewasbescherming

5:12 Overlast van fiets en bromfiets

5:12a Parkeren op eigen erf

5:14 Begripsbepaling

5:15 Ventverbod

5:16 Vrijheid van meningsuiting

5:19 Toestemming rechthebbende

5:35 Begripsbepaling

5:36 Verboden plaatsen

5:37 Hinder of overlast

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: APV Kaag en Braassem 2012, derde wijziging.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem, gehouden op 28 november 2016

de griffier,

drs. K.A. van der Pas

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven