Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 108822Overige besluiten van algemene strekkingKennisnemen van de Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage 2016 en instemmen met de actuele saldi en programma van de actieve grondexploitaties en functioneel deelplannen. (2017, nr. 137/434)

 

Nummer 137/424

Agendapunt 21

Datum besluit B&W 9 mei 2017

Onderwerp

Kennisnemen van de Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage 2016 en instemmen met de actuele saldi en programma van de actieve grondexploitaties en functioneel deelplannen.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 424);

Gelet op:

 de Verordening op grond van artikel 212, eerste lid jo van de Gemeentewet;

 artikel 8, vierde lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam;

 de Verordening op grond van artikel 212, eerste lid jo van de Gemeentewet;

 artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam,

Besluit:

1.Kennis te nemen van de Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage 2016, met als belangrijkste realisatiecijfers voor 2016:

a) de gerealiseerde opbrengsten in 2016 binnen de grondexploitaties en functionele deelplannen onder het regime van de reserve Zuidas van € 111,7 miljoen; gerealiseerde uitgaven in 2016 binnen de grondexploitaties en functionele deelplannen onder het regime van de reserve Zuidas van € 49,2 miljoen. Dit betekent dat er sprake is van een positieve kasstroom van € 62,5 miljoen in 2016;

b) de stand van de reserve Zuidas bedraagt ultimo 2016 van € 207,8 miljoen ;de beginstand op 1 januari 2016 bedroeg € 81,3 miljoen.

 • 2.

  In te stemmen met het vaststellen van de actuele saldi en programma van de actieve grondexploitaties en functionele deelplannen onder het regime van de reserve Zuidas als nieuwe referentiesaldi in de vorm van een bulkbesluit. De vast te stellen plansaldi zijn opgenomen in het FP2016 in bijlage 1 “Overzicht saldi per grondexploitatie en functioneel deelplan nominaal”. De aanmerkelijke financiële afwijkingen zijn opgenomen in het FP in paragraaf 4.6 “Actualisatie eindejaar 2016”. Het aangepaste programma is opgenomen in programmatabel in paragraaf 4.2 in het FP.

 • 3.

  In te stemmen met het vaststellen van de actuele saldi van de plannen met een aanmerkelijke financiële afwijking zoals opgenomen in het FP in paragraaf 4.6 “Actualisatie eindejaar 2016”.;

 • 4.

  In te stemmen met het vaststellen van de geactualiseerde kredieten van de actieve grondexploitaties en functionele deelplannen onder het regime van de reserve Zuidas. Daarmee worden de vigerende kredietbesluiten vervangen, een en ander conform de regeling Financiële sturing gebiedsontwikkeling zoals door de Raad vastgesteld op 23 juni 2016. De vast te stellen kredieten zijn opgenomen in de bijlage 1 “Overzicht saldi per grondexploitatie en functioneel deelplan nominaal en resterende uitgaven”.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 7 juni 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe