Ontwerpbestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en ontwikkelingsperspectief ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving, gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar in ontwerp ter inzage ligt. Gelijk met dit bestemmingsplan ligt eveneens het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, en een ontwikkelingsperspectief voor het ziekenhuisterrein en omgeving ter inzage voor inspraak.

 

Gebied

Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan betrekking hebben, wordt begrensd door de Metiusgracht aan de noordzijde, de Wilhelminalaan aan de oostzijde, de Pr. Julianalaan aan de zuidzijde en het Westerhout aan de westzijde. Het ontwikkelingsperspectief omvat het ziekenhuisterrein en zijn directe omgeving.

 

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar voorziet in het juridisch planologisch kader voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis op de bestaande locatie. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep en andere inspraakreacties is het ontwerpbestemmingsplan aangepast ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan dat van 16 maart tot en met 12 april 2017 ter inzage heeft gelegen. Voor de vernieuwbouw is ook een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, inclusief welstandscriteria. Om het ziekenhuis goed in te bedden in zijn omgeving is er ook een ontwikkelingsperspectief voor een groter gebied opgesteld. In het ontwikkelingsperspectief staan de ambities opgenomen.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en ontwikkelingsperspectief liggen voor een ieder gedurende zes weken met ingang van 22 juni 2017 tot en met woensdag 2 augustus 2017 ter inzage bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u de stukken langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0361.BP00140-0201

 

Inloopbijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging wordt een inloopbijeenkomst gehouden. Op 4 juli 2017 is er tussen 17.30 en 20.00 uur in de Prinsenzaal in het Stadhuis aan de Langestraat 97 de gelegenheid de plannen in te zien. Er zijn medewerkers van de gemeente en het ziekenhuis aanwezig om u te informeren en vragen te beantwoorden.

 

Zienswijzen en inspraakreacties

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ten aanzien van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep, en het ontwikkelingsperspectief Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving kunt u aparte inspraakreacties indienen.

 

Zienswijzen en inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen en inspraakreacties moeten ondertekend zijn en voorzien van naam en adres.

 

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

Op grond van artikel 2.9 lid 1 sub b Crisis- en Herstelwet en artikel 8 lid 1 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, is de Chw op de planologische procedure van toepassing. Dit betekent dat bij eventueel beroep na vaststellen van het bestemmingsplan de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Ook geldt een kortere behandelperiode door de Raad van State. Zij doen uitspraak binnen zes maanden.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

 

Naar boven