Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 103168Overige overheidsinformatieGEMEENTELIJK ONTHEFFINGENBELEID MILIEUZONE BROM- EN SNORFIETSEN AMSTERDAM

Op 22 juni 2016 is door de gemeenteraad van Amsterdam het maatregelpakket ‘Schone Lucht voor Amsterdam; op weg naar uitstootvrij 2025’ vastgesteld. Dit maatregelpakket is een concrete uitwerking van de milieuzones die in de Agenda Duurzaamheid zijn opgenomen. Dit betreft de milieuzone voor bestelauto’s (per 1 januari 2017), de milieuzone voor taxi’s, de milieuzone voor autobussen en de milieuzone voor brom- en snorfietsen (allen per 1 januari 2018).

 

Bij besluit van 13 juni 2017 heeft de het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam ingestemd met het verkeersbesluit waarmee is besloten dat er per 1 januari 2018 een milieuzone voor brom- en snorfietsen wordt ingevoerd. De milieuzone is vanaf die datum niet meer toegankelijk voor brom- en snorfietsen, zowel 2-takt als 4-takt, met een datum eerste toelating van 2010 en ouder. Voertuigen van 1 januari 2011 en jonger mogen de milieuzone wel in. Het gebied waar de milieuzone voor brom- en snorfietsen geldt is de gehele bebouwde kom van de gemeente Amsterdam met uitzondering van de dorpen in landelijk Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

 

De milieuzone is per 1 januari 2018 van kracht en wordt aangeduid door middel van verkeersborden conform model C13 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met onderbord met daarop de tekst ‘2010 en ouder’.

Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is het college bevoegd ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring van de milieuzone. De criteria die wij daarbij hanteren, worden in dit document nader uitgewerkt.

 

Artikel 1 - Definities

In dit document gelden de volgende omschrijvingen van gebruikte begrippen;

2-takt: motor die functioneert zonder aparte oliesmering waarbij er olie in de benzine moet worden gemengd die wordt verbrand en uitgestoten.

4-takt: motor met twee kleppen die functioneert op enkelvoudige brandstof en aparte oliesmering waarbij de olie via een gesloten systeem in de motor circuleert en niet wordt verbrand en uitgestoten.

bromfiets: voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L1e, L2e of L6e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een gele kentekenplaat, een maximum constructiesnelheid van ten hoogste 45 kilometer en een cilinderinhoud van maximaal 50 cc. In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het kentekenregister van de RDW een bromfiets is.

snorfiets: voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L1e, L2e of L6e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een blauwe kentekenplaat, een maximum constructiesnelheid van ten hoogste 25 kilometer per uur en een cilinderinhoud van maximaal 50 cc.

brommobiel: voertuig van de voertuigcategorie L6e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, op vier wielen met een gele kentekenplaat en een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur en met een gewicht van minder dan 350 kilogram.

datum van eerste toelating (DET): de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. De DET staat vermeld op het kentekenbewijs deel 1A.

feestdag: officiële Nederlandse feestdagen als opgenomen in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

gehandicaptenvoertuig: voertuig zonder kenteken dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet zijnde een bromfiets, dat niet breder is dan 1,10 meter en is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt.

gemeente: de gemeente Amsterdam.

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

mindervalide: bestuurder die ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kan lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken en dit kan aantonen met een medische verklaring.

milieuzone: ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van de gemeente Amsterdam, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

oldtimer: brom- of snorfietsen met een DET van 1 januari 1988 en ouder.

RDW: Rijksdienst voor het wegverkeer.

Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen: besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam de dato 14 juni 2017 waarmee is besloten per 1 januari 2018 een milieuzone voor brom- en snorfietsen in te voeren.

weekend: het weekend in de zin van dit ontheffingenbeleid begint op vrijdag om 12:00 uur en eindigt op maandag om 12:00 uur.

 

Artikel 2 - Ontheffing 4-takt bromfietsen en snorfietsen

1. Voor brom- en snorfietsen met een 4-taktmotor en een DET tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2011, kan een ontheffing worden aangevraagd - mits het voertuig niet ouder is dan tien jaar, gerekend vanaf de DET.

2. De aanvrager van de ontheffing dient bij een garage of leverancier van brom- en snorfietsen die een overeenkomst met de gemeente heeft gesloten te laten vaststellen dat het om een voertuig met een 4-taktmotor gaat. Na de keuring wordt door de keurder een bewijs van vaststelling van een 4-taktmotor afgegeven. Dit bewijs dient bij de aanvraag voor een ontheffing te worden overlegd. De kosten van de keuring komen voor rekening van de aanvrager van de ontheffing, ongeacht of de ontheffing wordt verleend.

 

Artikel 3 - Ontheffing brom- en snorfietsen met elektrische aandrijving

1. Aan brom- en snorfietsen met een elektrische aandrijving en een DET van 2010 of ouder wordt automatisch ontheffing verleend. De informatie die volgt uit de RDW- registratie is hierbij leidend. Eigenaren hoeven hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen.

2. De ontheffing wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 

Artikel 4 - Ontheffing brom- en snorfietsen mindervaliden

1. Mindervaliden met een brom- of snorfiets met een 4-taktmotor en een DET tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2011 kunnen een ontheffing aanvragen.

2. Of de aanvrager mindervalide is, dient te worden aangetoond met:

- ofwel een gehandicaptenparkeerkaart;

- ofwel een medische verklaring van een arts of medisch specialist, niet zijnde de eigen huisarts;

- ofwel door middel van een medische keuring door een keuringsarts van de GGD waarmee de gemeente Amsterdam afspraken hieromtrent heeft gemaakt.

De kosten van de medische keuring komen in beginsel ten laste van de aanvrager.

2. De ontheffing wordt voor tenminste één jaar verleend. Voor gevallen waarin evident is dat de beperkte validiteit langdurig is, kan een langduriger ontheffing dan één jaar worden verleend.

 

Artikel 5 - Ontheffing brommobielen

Aan brommobielen die als L6 zijn opgenomen in het kentekenregister van de RDW, wordt automatisch ontheffing verleend. Eigenaren van een brommobiel hoeven zelf geen ontheffing aan te vragen.

 

Artikel 6 - Ontheffing weekend oldtimers

1. Voor brom- en snorfietsen van dertig jaar en ouder kan een ontheffing worden aangevraagd voor het weekend en op feestdagen.

2. De ontheffing wordt voor maximaal één jaar verleend.

 

Artikel 7 – Inbouw schonere motor

Voor brom- en snorfietsen waarvan de motor (Euro3 of ouder) is vervangen door een elektrische motor of een Euro4-motor, kan ontheffing worden aangevraagd. Hierbij dient te worden aangetoond dat de motor in het betreffende voertuig is vervangen en dat de nieuw geplaatste motor tenminste voldoet aan de Euro4-uitstootcriteria. De ontheffing wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 8 - Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een eigenaar van een brom- of snorfiets afwijken van de bepalingen van dit ontheffingenbeleid, als toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt die onevenredig zijn in verhouding tot de met de regels van het verkeersbesluit te dienen doelen.

 

Artikel 9 - Overige bepalingen

1. Voor deze gemeentelijke ontheffingen zijn leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Amsterdam.

2. De ontheffing kan worden ingetrokken indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt. Wanneer een aanvraag voor een langdurige ontheffing is gedaan kan het college per geval beslissen een tijdelijke ontheffing te verlenen terwijl de aanvraag wordt beoordeeld. Na beoordeling en beschikking wordt de tijdelijke ontheffing ingetrokken.

3. Voor de ontheffingen als bedoeld in artikel 4 van dit ontheffingenbeleid geldt dat de ontheffing is afgegeven op het kenteken. Het kenteken wordt gekoppeld aan de kentekenhouder, omdat de specifieke omstandigheden van de aanvrager de reden tot verstrekking van de ontheffing zijn. Bij verkoop of overdracht van het kenteken naar een andere kentekenhouder is de ontheffingshouder verplicht dit te melden aan de gemeente. Indien blijkt dat het voertuig op een andere naam staat dan die van de aanvrager van de ontheffing, wordt de ontheffing per direct ingetrokken.

4. Een ontheffing kan worden geweigerd indien reeds op basis van het betreffende kenteken een subsidie “schoon vervoer” is aangevraagd bij de gemeente Amsterdam..

5. Een ontheffing op grond van het onderhavige beleid kan schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd op de wijze zoals die op de website van de gemeente is gepubliceerd.

6. De gemeenteraad van Amsterdam behoudt zich het recht voor het onderhavige ontheffingenbeleid op de daartoe voorgeschreven wijze te wijzigen en/of in te trekken.

 

Artikel 10 - Inwerkingtreding

Dit ontheffingenbeleid treedt in werking op de dag na de publicatiedatum in het gemeenteblad, doch niet eerder dan op 1 oktober 2017.

 

Artikel 11 - Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Gemeentelijk ontheffingenbeleid milieuzone brom- en snorfietsen Amsterdam’.

 

Toelichting

 

Gehandicaptenvoertuigen

Voor gehandicaptenvoertuigen hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd; deze voertuigen mogen ongeacht het bouwjaar de milieuzone in. Omdat gehandicaptenvoertuigen in het dagelijks verkeer soms tot dezelfde voertuiggroep worden gerekend als de brom- en snorfietsen kan hierover onduidelijk bestaan; om die reden is bij dezen expliciet opgenomen dat gehandicaptenvoertuigen buiten het verkeersbesluit voor de milieuzone vallen.

 

Inwerkingtreding ontheffingenbeleid

Het ontheffingenloket wordt in de zomer van 2017 gerealiseerd. Dat betekent dat het niet mogelijk is om formeel een ontheffing aan te vragen direct nadat dit beleid door Burgemeester en Wethouders is vastgesteld. Om die reden is de datum van 1 oktober 2017 opgenomen als formele startdatum. Indien de mogelijkheid zich voordoet dat ontheffingen eerder kunnen worden verstrekt – of een preadvies hierop kan worden gegeven – zal dit via de website worden gecommuniceerd.

 

Ontheffing 4-takt bromfietsen en snorfietsen: duur ontheffing

Voor brom- en snorfietsen met een 4-taktmotor en een DET tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2011, kan een ontheffing worden aangevraagd - mits het voertuig niet ouder is dan tien jaar, gerekend vanaf de DET. De 4-taktontheffing geldt voor een heel kalenderjaar. In onderstaande schema is weergegeven wat dit per DET betekent.

Ontheffing voor 4-takt brom- en snorfiets

Ontheffing voor 2018

Ontheffing voor 2019

Ontheffing voor 2020

Ontheffing voor 2021 en later

Brom- of snorfiets met DET van 31-12-2007 en ouder

nee

nee

nee

nee

Brom- of snorfiets met DET van 1-1-2008 t/m 31-12-2008

ja

nee

nee

nee

Brom- of snorfiets met DET van 1-1-2009 t/m 31-12-2009

ja

ja

nee

nee

Brom- of snorfiets met DET van 1-1-2010 t/m 31-12-2010

ja

ja

ja

nee

Brom- of snorfiets met DET van 1-1-2011 en jonger

Geen ontheffing nodig. Mag milieuzone in.

Geen ontheffing nodig. Mag milieuzone in.

Geen ontheffing nodig. Mag milieuzone in.

Geen ontheffing nodig. Mag milieuzone in.