Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 102313Overige besluiten van algemene strekkingWijziging mandaatregeling 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat aanpassing van het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register noodzakelijk is vanwege wijziging in wet- en regelgeving en vanwege enkele technisch noodzakelijke aanpassingen;

 

Besluiten:

 

Het Algemeen mandaat 2013 en de daarbij behorende nadere regeling (mandaatregister) zoals sindsdien gewijzigd, als volgt te wijzigen:

 

I Artikel 2, lid 1 wordt als volgt gewijzigd en een lid 1a wordt toegevoegd:

 

Artikel 2 Algemeen

1. Het college dan wel de burgemeester kan mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris; de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering; de afdelingsmanagers, waaronder voor deze regeling tevens worden begrepen de directeur bedrijfsvoering, de concerncontroller, de projectmanagers en de programmamanagers; de teamleiders of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen functionarissen. Deze laatste kunnen ook personen zijn die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren.

1a. Aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende bevoegdheden zoals opgenomen in deze regeling en het register als bedoeld in artikel 7 van deze regeling.

 

Toelichting

Voor de duidelijkheid zijn hier de functies van adjunct directeur/ directeur bedrijfsvoering en de programma managers benoemd. De term afdelingsmanagers is hier nog gehandhaafd. Bij de algehele herziening wordt de gehele regeling in overeenstemming gebracht met de gewijzigde organisatiestructuur. Benadrukt is dat alle bevoegdheden die in de regeling (en het register) zijn opgenomen in ieder geval aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur zijn toegekend. Dit past bij de functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur. Het betreft geen nieuwe bevoegdheid maar een verduidelijking. De algemeen directeur en de adjunct-directeur vormen gezamenlijk de directie.

 

II Artikel 7, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

3 De bevoegdheden worden, naast de toekenning van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 lid 1a, gemandateerd aan de afdelingsmanagers, voor zover de bevoegdheid hun organisatorische eenheid betreft. Een bevoegdheid wordt geacht te zijn toegekend aan de afdelingsmanagers c.q. functionarissen tot wier taakveld de uit te oefenen bevoegdheid behoort.

 

III Bijlage A, artikelen 1, 2,3, 8 en 9 worden als volgt gewijzigd:

Daar waar in deze artikelen is opgenomen “Aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur”, wordt toegevoegd “de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering”.

 

IV De nadere regeling als bedoeld in artikel 7 wordt gewijzigd:

1. Het onderdeel Interne Dienstverlening, team personele zaken; wordt gewijzigd overeenkomstig Bijlage 1 voor zover dit een aanvulling dan wel aanpassing aan de gewijzigde wet- en regelgeving betreft op artikel 3 van Bijlage A.

 

Toelichting

In artikel 3 van Bijlage A is opgenomen de mandatering van de uitvoering van de CAR-UWO en de lokale regelgeving (AGSV). Dit is de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht).

In praktische zin zijn ook nu al alle bevoegdheden uit de AGSV gemandateerd met uitzondering van enkele bevoegdheden die bij het college blijven. De combinatie van artikel 3 van Bijlage A en de voorliggende Bijlage 1 betreffende personele zaken geven een overzicht van de bevoegdheden.

De aanpassing van Bijlage A wordt meegenomen bij de algehele herziening van de mandaatregeling.

 

V

De wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 23 mei 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris de burgemeester,

De burgemeester voornoemd,