Gemeenteblad van Valkenswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardGemeenteblad 2016, 99203Overige besluiten van algemene strekkingRegels voor herinneringsbomen op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof 2016.

 

 

Het college van de gemeente Valkenswaard d.d. 12 april 2016;

 

gelet op artikel 11, 2e lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Valkenswaard 2016;

 

b e s l u i t e n ;

 

vast te stellen de:

 

R egels voor her innerings bomen op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof 2 01 6 .

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  Herinneringsboom; boom geplant ter nagedachtenis van een overledene;

 • 2.

  Herinneringsbos; bos dat opgebouwd wordt door herinneringsbomen op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof;

 • 3.

  Boomakte; akte die de gemeente uitgeeft als bewijs van uitgifte van een herinneringsboom.

   

Artikel 2. Uitgifte boomakte

 • 1.

  Een boomakte voor een herinneringsboom wordt enkel uitgegeven door de gemeente;

 • 2.

  Een boomakte, uitgegeven door de gemeente geeft het recht tot;

  • a.

   het uitzoeken van een boomsoort binnen het aangegeven assortiment van de gemeente voor het betreffende herinneringsbos;

  • b.

   het aanwijzen van een plantlocatie, binnen de aangegeven plantplekken die zijn bepaald door de gemeente;

  • c.

   het planten van een boom op een plantdag, georganiseerd door de gemeente op de bepaalde plantplek.

    

   3. De boomakte heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Naast de rechten onder lid 2 van dit artikel verkrijgt de rechthebbende hiermee ook het recht op: de aanschaf van de boom met (indien nodig) boompaal en gedenkplaatje, de voorbereiding van het plantvak, het na-bewerken van het plantvak en het onderhoud van de boom gedurende de doorlooptijd.

    

Artikel 3. Herinneringsboom

 • 1.

  De gemeente koopt de betreffende bomen in.

 • 2.

  De boom is eigendom van de gemeente. Op een aangeplante boom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.

 • 3.

  Nabestaanden van de betreffende overledene kunnen een herinneringsboom (laten) planten.

 • 4.

  Tijdens de plantdagen kan de boom op overeengekomen tijdstippen geplant worden door de nabestaanden. Hierbij dient een afgevaardigde van de gemeente aanwezig te zijn.

 • 5.

  Assortiment uit te kiezen bomen;

  • a.

   Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)

  • b.

   Betula pendula (ruwe berk)

  • c.

   Pinus sylvestris (grove den)

  • d.

   Prunus ‘Acculade’ (sierkers)

  • e.

   Fagus sylvatica (gewone beuk); enkel op aangeduide plaatsen op kaart waar deze naam bij staat.

 • 6.

  De plantplekken en het assortiment zijn bepaald volgens de aan deze regeling aangehangen overzichtstekening ( ‘Overzicht herinneringsbomen’ d.d. 2016 ). Voor een overledene kan maximaal 1 boom geplant worden;

 • 7.

  Wanneer onverhoopt de boom binnen 10 jaar afsterft, zal de gemeente zorgdragen voor herplant van een nieuwe boom, van dezelfde soort op dezelfde plek.

   

Artikel 4. Asverspreiding

 • 1.

  As mag tijdens het planten van de boom uitgestrooid worden in het open plantvak, op de wortels van de boom;

 • 2.

  As mag niet in een urn of iets vergelijkbaars geplaatst worden. Enkel de as mag bij de wortels verspreid worden;

 • 3.

  As mag niet na de plantdag bij de boom verspreid worden;

 • 4.

  Wanneer men nadien toch as wil verspreiden, dient dit op het strooiveld gedaan te worden.

   

Artikel 5. Gedenkplaatje en uitingen

 • 1.

  Een aangeplante boom krijgt (indien gewenst door de nabestaanden) voor 10 jaar een gedenkplaatje dat nabij de betreffende boom wordt geplaatst. Na 10 jaar wordt het gedenkplaatje verwijderd tenzij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging zoals aangegeven in de Verordening op de heffing en de invoering van de Lijkbezorgingsrechten 2016. De boom blijft in beide gevallen staan tot aan het einde van zijn levensduur;

 • 2.

  Gedenkplaatjes worden in opdracht van de gemeente verstrekt en op aanwijzing van de nabestaanden gegraveerd;

 • 3.

  Het is niet toegestaan andere uitingen aan te brengen dan het voorgeschreven gedenkplaatje. Indien deze desondanks toch worden geplaatst worden deze verwijderd door of in opdracht van de gemeente.

   

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 juli 2016.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor herinneringsbomen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2016;

De secretaris, De burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.