Wijziging Verordening op het burgerinitiatief 2004 gemeente Westland

De raad van de gemeente Westland;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 16 juni 2016;

 

gelet op artikel 147 en 147a van de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeente Westland;

 

gehoord de beraadslagingen in de vergadering van het Presidium van 16 juni 2016;

 

Besluit:

Artikel 4 van de verordening op het burgerinitiatief als volgt te wijzigen:

 • 1.

  Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad;

 • 2.

  Het burgerinitiatief dient te worden ondersteund door tenminste het volgende aantal ingezetenen van veertien jaar en ouder:

  • a.

   voor verzoeken gericht op een kern met minder dan 1000 ingezetenen: 1 op de 10 ingezetenen;

  • b.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 1000 maar minder dan 5000 ingezetenen: 1 op de 20 ingezetenen;

  • c.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 5000 maar minder dan 10000 ingezetenen: 1 op de 30 ingezetenen;

  • d.

   voor verzoeken gericht op een kern van tenminste 10000 ingezetenen: 1 op de 40 ingezetenen;

  • e.

   voor verzoeken met een gemeentebrede strekking: 1 op de 100 ingezetenen.

 • 3.

  Van de ondersteuning als bedoeld in het tweede lid kan op schriftelijke of op digitale wijze blijk worden gegeven.

 • 4.

  Indien sprake is van schriftelijke ondersteuning van het burgerinitiatief, blijkt de ondersteuning uit ondertekening door de ondersteuner van een aan het burgerinitiatief gehechte, door de gemeente verstrekte lijst. Een zodanige ondersteuning is pas geldig, indien naast de handtekening tevens de naam, het adres en de geboortedatum van de ondersteuner worden vermeld.

 • 5.

  Indien sprake is van digitale ondersteuning van het burgerinitiatief, blijkt de ondersteuning uit de invulling door de ondersteuner van een aan het burgerinitiatief gehechte, door de gemeente langs elektronische weg beschikbaar gestelde lijst. Een zodanige ondersteuning is pas geldig, indien de naam, het adres en de geboortedatum van de ondersteuner worden vermeld

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 28 juni 2016,

de griffier,

N. Broekema

de voorzitter,

J. van der Tak

Naar boven