Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2016, 94851Overige besluiten van algemene strekking11E WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008

 

 

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2016

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet

 

besluit:

vast te stellen de 11e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

 

Artikel I

Artikel 2.10.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De burgemeester kan op grond van artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid ook voor andere voor een ieder toegankelijke plaatsen.

 • 3.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid om, indien de veiligheidssituatie daarom vraagt, de ingezette camera’s flexibel in te zetten en daarmee, binnen het vastgestelde gebied, de exacte locatie te veranderen.

   

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 juni 2016.

 

De raad voornoemd,

 

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

 

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

 

Bekend gemaakt op:

8 juli 2016

de gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. Ter Voert