Subsidieregel Maatschappelijke participatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo,

gezien het voorstel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 29 juni 2016;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (AsV);

overwegende, dat:

de huidige subsidieregels voor vrijwilligersorganisaties niet aansluiten op de Sociale Structuurvisie, geen recht doen aan onze maatschappelijke doelen en weinig ruimte bieden voor innovatie,

besluiten,

vast te stellen de:

Subsidieregel Maatschappelijke Participatie

Deze subsidieregel is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Venlo (AsV).

1. Beleidsinhoud

De activiteiten leveren een bijdrage aan één of meerdere opgaven van de gemeente Venlo zoals geformuleerd in de Sociale Structuurvisie:

 • I.

  Iedereen levert een bijdrage naar vermogen aan onze samenleving: meedoen.

 • II.

  Iedereen ontwikkelt zijn competenties: persoonlijke ontwikkeling.

 • III.

  Iedereen werkt aan zijn vitaliteit en gezondheid, waar nodig bieden wij zorg of een vangnet: we hebben zorg voor gezond en vitaal.

 • IV.

  Iedereen heeft recht op een veilig bestaan en werkt mee aan een veilige leefomgeving.

  • 2.

   Wat wordt met de subsidie beoogd (doel) ?

De Subsidieregel Maatschappelijke participatie heeft tot doel maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners te bevorderen. We stimuleren en ondersteunen vrijwilligersinitiatieven die hier een bijdrage aan leveren. Door belemmeringen om mee te doen bij kwetsbare inwoners weg te nemen, door kwetsbare inwoners te ondersteunen of door zelfredzame inwoners van Venlo te activeren om kwetsbare inwoners te helpen.

3. Doelgroep

De activiteiten richten zich op meedoen van kwetsbare inwoners, ofwel inwoners die belemmeringen ervaren om mee te doen in de samenleving als gevolg van:

 • -

  een gezondheidsachterstand, beperking of een ziekte.

 • -

  geaardheid, huidskleur of (niet-Westerse) afkomst.

 • -

  een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • -

  financiële problemen.

 • -

  eenzaamheid of het ontbreken van een sociaal netwerk in Venlo.

  • 4.

   Subsidiev oorwaarden

De aanvrager:

• Aanvrager is een vrijwilligersorganisatie (bij incidentele subsidie kan een uitzondering gemaakt worden en kan aanvrager ook een informele vrijwilligersorganisatie zijn).

De activiteiten:

 • De activiteiten dragen bij aan het doel van de subsidieregel, namelijk meedoen aan de samenleving door kwetsbare inwoners te bevorderen.

 • De activiteiten zijn toegankelijk voor de doelgroep en niet discriminerend op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap/chronische ziekte.

 • Er is aantoonbaar behoefte aan de activiteiten door de doelgroep en er wordt niet al in enigszins vergelijkbare en/of voldoende mate in voorzien binnen de gemeente Venlo.

De werkwijze:

 • Aanvrager werkt aantoonbaar en actief samen met relevante ketenpartners in de wijk en de Huizen van de Wijk.

 • Aanvrager zet zich in om de activiteit(en) bij de hele doelgroep onder de aandacht te brengen en houden.

 • Aanvrager vraagt een bijdrage (naar vermogen) van de deelnemers van de activiteit.

Overige voorwaarden:

 • Aanvrager zorgt dat het aanbod bekend is bij het Informatie & Adviespunt in de betreffende wijk.

 • Voor de activiteiten kan aantoonbaar geen aanspraak gemaakt worden op andere subsidie- of ondersteuningsmogelijkheden.

Aanvullende voorwaarden eenmalige innovatie subsidie

 • De activiteit betreft een eenmalige gebeurtenis om het reguliere aanbod te verbeteren en is experimenteel / innovatief van karakter, en/of

 • Het betreft een startactiviteit om een nieuwe vrijwilligersorganisatie op te zetten.

  • 5.

   Subsidieaanvraag (in te vullen middels een format)

De subsidieaanvraag bevat naast de algemene verplichtingen in de AsV :

 • Een korte beschrijving van de activiteit(en):

  • -

   Hoe vaak worden er activiteiten georganiseerd per jaar?

  • -

   Hoeveel kwetsbare inwoners van Venlo nemen naar verwachting gemiddeld per activiteit deel?

  • -

   Hoeveel vrijwilligers helpen naar verwachting gemiddeld bij een activiteit?

 • Een beschrijving waaruit blijkt dat de (te verwachten) deelnemers behoren tot de doelgroep.

 • Het te verwachten resultaat van de activiteit(en) waaruit blijkt dat de aanvraag bijdraagt aan de doelstelling van de subsidieregel.

 • Een reële begroting van te maken onkosten, baten en eigen bijdragen van deelnemers.

 • Een toelichting waarom subsidie noodzakelijk is en waarom het tekort in de begroting niet op een andere manier te financieren is (zoals eigen bijdragen van deelnemers).

Subsi diemethode

Alleen een tekort dat optreedt in de subsidiabele kosten in de begroting is subsidiabel. Bij het bepalen van het tekort worden in ieder geval alle begrote inkomsten betrokken. Enkel de volgende kosten worden als subsidiabel beschouwd:

 • -

  Directe kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de beschreven activiteiten.

 • -

  Huurkosten, die noodzakelijk zijn om de activiteit plaats te laten vinden en waarvoor geen goedkopere alternatieven zijn.

 • -

  Materiaalkosten, de goedkoopst mogelijke optie, wanneer hiervan afgeweken wordt moet de aanvrager kunnen beargumenteren waarom voor een duurder alternatief gekozen is.

 • -

  Kosten van een betaalde kracht om vrijwilligers te begeleiden, wanneer dit noodzakelijk is om vrijwilligers te begeleiden vanwege de kwetsbaarheid van deelnemers of de omvang van de activiteiten.

 • -

  Voor alle begrote, subsidiabele kosten geldt dat deze subsidiabel zijn voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de activiteiten en de te bereiken doelgroep en strikt noodzakelijk zijn om de activiteiten te laten plaatsvinden.

 • 6.

  Soort subsidie

Deze subsidieregel omvat structurele en eenmalige subsidies (hoofdstuk 2 en 3 van de AsV).

I Structurele subsidie

 • -

  De structurele subsidie per jaar per aanvrager bedraagt maximaal 75% van het bepaalde tekort tot maximaal € 50.000.

 • -

  Structurele subsidies worden verleend voor maximaal 4 jaar.

II Eenmalige innovatie subsidie:

 • -

  De eenmalige subsidie bedraagt per aanvrager maximaal 75% van het bepaalde tekort tot maximaal € 5.000.

 • -

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 7.

  Subsidieplafond

Het college van B&W stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de structurele subsidies van € 25.0000 of hoger, de structurele subsidies lager dan € 25.000 en de eenmalige subsidies.

Verdeling budget structurele subsidie bij overschrijding subsidieplafond :

 • -

  De subsidie voor structurele subsidies wordt verdeeld in volgorde van aanvragen die het hoogst scoren op onderstaande criteria (waarderingstoets).

 • -

  Bij gelijke score wordt de volgorde bepaald aan de hand van het moment van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • -

  Bij de beoordeling wordt de gemeente geadviseerd door een onafhankelijke waarderingscommissie. De gemeente neemt het uiteindelijke besluit, waarbij om moverende redenen afgeweken kan worden van het advies van de waarderingscommissie.

 • -

  De waarderingen in de tabel worden omgerekend naar een aantal punten. De subsidieaanvragen met de hoogste scores wordt subsidie verleend, tot het subsidieplafond wordt bereikt. Hierbij geldt dat eventuele reeds meerjarig verleende subsidies als eerste van het subsidieplafond worden afgetrokken. De overige aanvragen, die het subsidieplafond overschrijden, worden afgewezen.

Nr.

Criterium

W aardering en punten

1

Doel subsidie

Door de activiteiten / het initiatief doen kwetsbare mensen mee aan de samenleving.

Niet

0

Matig

8

Goed

17

Uitstekend

25

2

Betrokkenheid deelnemers

Kwetsbare deelnemers leveren zelf ook een bijdrage aan de activiteiten / het initiatief naar vermogen (financieel dan wel door vrijwillige hulp).

Niet

0

Matig

8

Goed

17

Uitstekend

25

3

Ondernemerschap aanvrager

Aanvrager toont ondernemerschap door inkomsten te verwerven in de vorm van financiële, materiële dan wel een maatschappelijke bijdrage van derden.

Niet

0

Matig

6

Goed

14

Uitstekend

20

4

Social Return

Aanvrager biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief de kans om mee te helpen bij de activiteiten / het initiatief.

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

5

Innovatie

De activiteiten / het initiatief is vernieuwend en sluit aan op veranderingen in de samenleving.

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

6

Slim gebruik van energie (C2C)

De aanvrager heeft oog voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door slim gebruik van materialen / diensten / energie, zoals ruilen of hergebruik.

Niet

0

Matig

3

Goed

7

Uitstekend

10

 • 8.

  Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als "Subsidieregel Maatschappelijke Participatie".

 • 2.

  Met ingang van de dag als bedoeld onder 1. worden ingetrokken:

 • -

  Subsidieregel Informele zorg;

 • -

  Subsidieregel Allochtone zelforganisaties;

 • -

  Subsidieregel Geloofsgemeenschappen;

 • -

  Subsidieregel Activiteiten mensen met beperking;

 • -

  Subsidieregel Ouderenorganisaties;

 • -

  Eenmalige subsidies MO;

 • -

  Subsidieregel Jubilea.

 • 3.

  De onder 2. genoemde Subsidieregels behouden hun rechtskracht ten aanzien van subsidies die zijn verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Subsidieregel Maatschappelijke Participatie.

 • 4.

  Aanvragen die op basis van de onder 2. genoemde subsidieregels zijn ingediend en waarop nog niet beslist is bij het in werking treden van de Subsidieregel Maatschappelijke Participatie, worden afgehandeld krachtens de Subsidieregel Maatschappelijke Participatie.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2016,

de secretaris, de burgemeester

Piet Lucassen, Antoin Scholten

Toelichting

Be grippen

 • -

  Activiteiten => naast het organiseren van activiteiten voor kwetsbare inwoners van Venlo kan de subsidieaanvraag ook individuele hulp en ondersteuning voor kwetsbare inwoners van Venlo betreffen.

 • -

  Directe kosten => kosten die direct verbonden zijn aan de activiteit(en), en noodzakelijk zijn om de activiteit mogelijk te maken.

 • -

  Informatie & advies => laagdrempelige informatiepunten in de Huizen van de Wijk; deze worden gerund door vrijwilligers. Voor informatie en locaties: SamenZijnWijVenlo.nl.

 • -

  Subsidiabele lasten => geraamde kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteiten zelf. Dit houdt in dat er geen subsidie wordt verleend voor het aanbieden van consumpties, muziek, versiering etc.

 • -

  Vrijwilligersorganisatie => een met naam en adres genoemd, formeel georganiseerd verband (rechtspersoon) van verschillende mensen dat met enige regelmaat activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan. Het ondersteunen van vrijwilligers kan door een betaalde kracht worden gedaan, wanneer dit nodig is om kwaliteit en continuïteit te borgen.

 • -

  Waarderingscommissie => jaarlijks te formeren onafhankelijke commissie die de gemeente ondersteunt/adviseert bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

C riteria

 • 1.

  Doel subsidie => levert de aanvraag een bijdrage aan het doel van de subsidie, namelijk dat kwetsbare inwoners van Venlo mee doen aan de samenleving? Dit is een zwaarwegend criterium.

 • 2.

  Betrokkenheid deelnemers => we streven ernaar dat iedereen in Venlo zo zelfstandig mogelijk is , meedoet, en zelf ook iets doet voor een ander. Dit betekent dat de deelnemers naar vermogen zelf een bijdrage leveren aan de activiteiten. Deze bijdrage kan financieel zijn, een bijdrage in materialen of een bijdrage door mee te helpen of iets voor een ander te doen. We verwachten dat de aanvrager beschrijft op welke wijze deelnemers naar vermogen een bijdrage leveren. Dit betekent dat als deelnemers niet in staat zijn om een bijdrage te leveren, de aanvrager toch hoog kan scoren op dit criterium. Ook dit criterium is zwaarwegend.

 • 3.

  Ondernemerschap aanvrager => wij vinden het belangrijk dat een vrijwilligersorganisatie zelfstandig is en niet volledig afhankelijk is van overheidssubsidie. Daarom juichen wij toe dat een aanvrager ook actief andere middelen genereert, bijvoorbeeld bij ondernemers of fondsen.

 • 4.

  Social return => van inwoners van Venlo die (tijdelijk) niet kunnen re-integreren op de reguliere arbeidsmarkt verwachten we dat zij actief meedoen aan de samenleving, liefst in de eigen wijk. Wij verwachten van vrijwilligersorganisaties dat zij deze mensen een kans bieden om mee te doen,

 • 5.

  Innovatie => de samenleving verandert voortdurend. We verwachten dat initiatieven inspelen op deze veranderingen. Wanneer het aanbod van een aanvraag echt anders is, durft te proberen met een nieuwe methode, dan waarderen we dat.

 • 6.

  Slim gebruik van energie / Cradle-toCradle (C2C) => Cradle-to-cradle betekent letterlijk van wieg tot wieg. Dit betekent dat we rekening houden met toekomstige generaties; dat de dingen die wij nu doen niet ten koste gaan van onze (klein)kinderen. Gericht op een gezonde samenleving zonder afval. Opnieuw gebruiken van materialen is een goed voorbeeld, maar ook ruilen van materialen of diensten of het delen van de groente van een buurtmoestuin. Voor meer informatie of tips zijn bewonersondersteuners beschikbaar (SamenZijnWijVenlo.nl).

Verdeling budget structurele subsidie bij overschrijding subsidieplafond

Bij de beoordeling van de structurele subsidieaanvragen wordt de gemeente ondersteund door een onafhankelijke waarderingscommissie.

Werkwijze

 • -

  De subsidie voor structurele subsidies wordt verdeeld in volgorde van aanvragen die het hoogst scoren op de beschreven criteria (waarderingstoets).

 • -

  Bij gelijke score wordt de volgorde bepaald aan de hand van het moment van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 • -

  Bij de beoordeling wordt de gemeente geadviseerd door een onafhankelijke waarderingscommissie. De gemeente neemt het uiteindelijke besluit, waarbij om moverende redenen afgeweken kan worden van het advies van de waarderingscommissie.

 • -

  De waarderingen in de tabel worden omgerekend naar een aantal punten. De subsidieaanvragen met de hoogste scores wordt subsidie verleend, tot het subsidieplafond wordt bereikt. Hierbij geldt dat eventuele reeds meerjarig verleende subsidies als eerste van het subsidieplafond worden afgetrokken. De overige aanvragen, die het subsidieplafond overschrijden, worden afgewezen.

De aanvragen worden ingedeeld in drie categorieën:

 • -

  Tot € 5.000

 • -

  € 5.000 - € 25.000

 • -

  € 25.000 - € 50.000

Iedere commissie bestaat uit 3-5 personen. Alle aanvragers van een structurele subsidie op grond van deze subsidieregel worden uitgenodigd om zitting te nemen in de waarderingscommissie. Indien zich meer geïnteresseerden melden dan nodig, wordt geloot. Wanneer er onvoldoende geïnteresseerden zijn, dan worden ook inwoners van Venlo uitgenodigd zitting nemen in de commissie. Leden van de waarderingscommissie worden niet ingediend in de categorie waarbinnen hun eigen aanvraag valt en:

 • -

  onthouden zich van toetsing als er belangenverstrengeling is of lijkt te zijn;

 • -

  stellen zich constructief op ten aanzien van de aanvraag en de aanvragers;

 • -

  behandelen de te beoordelen aanvragen en toetsing vertrouwelijk;

 • -

  verdiepen zich zo mogelijk verder in de aanvraag, de achtergrond en de uitvoering;

Leden zijn maximaal twee aansluitende jaren lid van een waarderingscommissie.

Bijlagen (gereed per 1 september a.s.) :

 • -

  Format aanvraag

 • -

  Format verantwoording

 • -

  Waarderings- en adviesformulier waarderingscommissie

Naar boven