Verordening tot wijziging van diverse verordeningen

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van het raadspresidium d.d. 25 mei 2016, nummer INT-16-27118;

 

gehoord de Raadscommissie;

 

gelet op de artikelen 15, lid 3, 33, 41c, 69, lid 2, 81oa, 82, 107a, 147, 149, 155a en 156 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

I. vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met het instellen van het presidium en het wijzigen van de taken van het seniorenconvent:
1. de Verordening op de commissie Broekpolder;

de Verordening op de commissie Broekpolder wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 24, 3e lid komt als volgt te luiden:

Indien aan het geven van adviezen of het verstrekken van inlichtingen kosten verbonden zijn, komen deze slechts na instemming van het presidium van de gemeente Beverwijk en het raadspresidium van de gemeente Heemskerk ten laste van de gemeenten.

 

B Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist, indien het de vergaderorde betreft, de voorzitter. Over andere aangelegenheden beslist het presidium.

 

2. de Verordening op de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad;

de Verordening op de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a. het eerste lid komt als volgt te luiden:

1. De secretaris van de commissie en haar kamers is een door het presidium in overleg met het college aangewezen ambtenaar.

 

b. het derde lid komt te luiden als volgt:

3. Het presidium wijst in overleg met het college tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 

3. de Verordening op de rekenkamercommissie 2006;

de Verordening op de rekenkamercommissie 2006 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1, sub f komt als volgt te luiden:

f. presidium: het presidium als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

 

B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a. het eerste lid komt te luiden als volgt:

1. De raad benoemt op voorstel van het presidium twee leden uit zijn midden en drie onafhankelijke leden.

b. het vierde lid komt te luiden als volgt:

4. De raad benoemt op voorstel van het presidium uit de onafhankelijke leden van de commissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 

C. Artikel 7, eerste lid komt als volgt te luiden:

1. Het presidium benoemt in overleg met de rekenkamercommissie een ondersteuner en bepaalt in welke mate de ondersteuning het meest doelmatig en doeltreffend is.

 

4. de Verordening ambtelijke bijstand aan leden van de gemeenteraad en ondersteuning van de raadsfracties;

de Verordening ambtelijke bijstand aan leden van de gemeenteraad en ondersteuning van de raadsfracties wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1, sub e komt als volgt te luiden:

e. presidium: het presidium als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

 

B. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Wanneer een raadslid niet (geheel) tevreden is over de verschafte informatie of advies, kan hij, indien het betreft door of namens de raadsgriffier verleende informatie of advies, de zaak voorleggen aan het presidium;

2. Indien het betreft informatie of advies verleend door een ander, kan het raadslid zich tot de raadsgriffier wenden, die de zaak vervolgens met die ander bespreekt; mocht dit overleg voor het raadslid geen bevredigend resultaat hebben, dan legt de raadsgriffier de zaak voor aan het presidium.

3. Wanneer een raadslid niet (geheel) tevreden is over de verschafte bijstand, kan hij de zaak aan het presidium voorleggen. Indien het presidium het betreffende raadslid in het gelijk stelt doet hij een dringend beroep op het college de gevraagde bijstand alsnog te verlenen.

 

C. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Voor zover er behoefte bestaat aan andere hulp dan die welke valt onder de definitie van de begrippen informatie, advies en bijstand moet deze via het presidium worden gevraagd.

 

5. de Verordening Fractieondersteuning Beverwijk;

de Verordening Fractieondersteuning Beverwijk wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1, sub c komt als volgt te luiden:

In de verordening wordt verstaan onder:

a. presidium: de personen als bedoeld in artikel 5, lid 2, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 

B. Artikel 4, lid 3 komt als volgt te luiden:

3. Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor het presidium de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 7, derde lid.

 

C. Artikel 6, 4e lid komen als volgt te luiden

4. De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het presidium als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 

D. Artikel 7 lid 2, 3 en 4 lid komen als volgt te luiden

2. Het presidium controleert het verslag;

3. Het presidium stelt de bedragen vast van:

a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

b. de wijziging van de reserve;

c. de resterende reserve;

d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

4. Het presidium stelt de gemeenteraad onverwijld schriftelijk in kennis van de besluiten als genoemd in het derde lid.

 

6. de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad;

de verordening op het onderzoeksrecht van de raad wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7, komt als volgt te luiden:

1. Ter ondersteuning van de commissie fungeert een door het presidium in overleg met het college aan te wijzen ambtenaren als commissiegriffier.

2. De commissiegriffier is bij iedere zitting aanwezig.

3. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een daartoe door het presidium in overleg met het college aangewezen ambtenaar

4. De verordening ambtelijke bijstand is niet van toepassing.

 

II . vast te stellen de volgende wijzigingen op:
1. de Instructie voor de raadsgriffier van de gemeente Beverwijk;

de Instructie voor de raadsgriffier van de gemeente Beverwijk wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 6 komt als volgt te luiden:

Artikel 6 Ondersteuning presidium

1. De raadsgriffier voert het secretariaat van het presidium, tenminste inhoudende de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en het zorgdragen voor een goede uitvoering van de besluiten van het presidium.

2. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de raadsgriffier er zorg voor dat deze wordt gegeven.

 

2. de gedragscode voor bestuurders 2009;

de gedragscode voor bestuurders 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A. Hoofdstuk IX Reizen buitenland komt als volgt te luiden

9.1 Een bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse dienstreis te maken, heeft daarvoor toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders indien het de burgemeester of een wethouder betreft. Betreft het een raadslid dan heeft hij daarvoor toestemming nodig van het presidium. De raad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

9.2 De bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse dienstreis te maken verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1 van deze gedragscode worden uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden altijd besproken in het college van burgemeester en wethouders dan wel het presidium en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling.

9.4 Van de reis wordt een verslag opgesteld. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag.

9.5 Het ten laste van de gemeente Beverwijk meereizen van de partner van een bestuurder is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente Beverwijk daarmee is gediend. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1. van deze gedragscode wordt het meereizen van de partner betrokken bij de besluitvorming van het college dan wel het presidium.

9.6 Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente Beverwijk is niet toegestaan. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1 van deze gedragscode wordt het meereizen van derden op eigen kosten toegestaan en in dat geval bij de besluitvorming van het college dan wel het presidium betrokken.

9.7 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de bestuurder.

9.8 De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

 

B. Hoofdstuk X. Schending van de code komt als volgt te luiden

10.1 De voorzitter van de raad heeft een eigen rol ten aanzien van gedragingen van raadsleden en steunfractieleden. Indien het vermoeden bestaat dat een raadslid of steunfractielid een bepaling van de code overtreedt, stelt de voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van leden van de raad, een onderzoek in.

De voorzitter bespreekt de kwestie met betrokkene. Waar dit niet het gewenste effect heeft, legt de voorzitter de kwestie voor aan de desbetreffende fractievoorzitter dan wel de vice-fractievoorzitter. Treedt er geen verandering op in de handelingen van het betreffende raadslid of steunfractielid, dan informeert de voorzitter het presidium van de raad. De voorzitter formuleert daarbij een eindconclusie met betrekking tot de gedraging van het betrokken lid.

10.2 De overige leden van de raad maken een overtreding van de code door de voorzitter – in diens rol als voorzitter van de raad – aanhangig bij het presidium van de raad.

10.3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter van het college en de leden van het college.

 

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt, volgende op de dag van bekendmaking.

Beverwijk, 30 juni 2016

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven