Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2016, 93091VerordeningenTweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld

Nummer 16-78b

 

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 16-78;

 

gelet op de artikel 149 van Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld

Artikel I Wijzigingen

 

Artikel 26 Sluitingsuur wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

    Het derde lid komt als volgt te luiden: De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting vergunning voor openstelling tot 01.00 uur verlenen en op zaterdag en zondag tot 03.00 uur. Deze vergunning geldt niet voor een eventueel bij de openbare inrichting behorend terras.

  • b.

    Het vijfde lid komt als volgt te luiden: Het is de houder van een openbare inrichting niet toegestaan om op zaterdag en zondag bezoekers toe te laten tot de openbare inrichting na 01.30 uur.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 13 juli 2016 in werking.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2016.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,