Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2016, 92493BeleidsregelsUitvoeringsregeling BRP 2016

 

Het hoofd van de afdeling publiekszaken van de gemeente Nijmegen,

Gelet op de

 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • Wet bescherming persoonsgegevens

 • Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014

 • Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen

 • Besluiten 2014-0000150181 en 2014-0000173645 van De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

Besluit vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2016

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de Gemeente Nijmegen

Persoonsgegeven worden aan medewerkers van de gemeente Nijmegen slechts verstrekt indien voldaan wordt aan de eisen omschreven in bijlage 1 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 2 Wijze van verstrekking

Indien aan de vereisten omschreven in het eerste artikel van deze regeling is voldaan, vindt de verstrekking plaats als omschreven in bijlage 1 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 3 Verstrekte gegevens

Gezien het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een verstrekking plaatsvinden op de volgende niveaus:

 • 1.

  Identificerend;

 • 2.

  Adressen;

 • 3.

  Identificerend, nationaliteit en verblijfstitel;

 • 4.

  Familierelaties;

 • 5.

  Adressen en familierelaties;

 • 6.

  Volledig.

De bijbehorende profielen zijn beschreven in bijlage 2 van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Lid 1 Deze uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  Lid 2 Op dat tijdstip wordt de uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014 ingetrokken.

 • 3.

  Lid 3 Deze uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling BRP 2016.

   

Nijmegen, 6 juli 2016

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken,

Mevrouw drs. C.M.E. van Well

 

Bijlage 1 behorende bij artikel 1 en 2 van de uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2016 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. De kolommen 6 t/m 10 bevatten de wijze waarop gegevens kunnen worden verstrekt. De cijfers verwijzen naar de gegevensprofielen in tabel 2.

 

1. 1

1. 2

1. 3

1. 4

1. 5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Organisatie-onderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie( ën ) van b e trokkenen

Rechtmatige grondslag

Ad hoc raadpleging pe r soon

Ad hoc raadpleging adres

mutatieberichten

Selectieverstrekking

Ad hoc verstrekking via mail/ telef .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU20

Stembureauleden benoemen

Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

2

2

 

 

 

PU10, PU20

Basisregistratie personen

Bijhouden van de basisregistratie personen voor het onderdeel waarvoor de gemeente Nijmegen verantwoordelijk is en de verstrekking van gegevens

Ingeschrevenen

Wet basisregistratie personen

6

6

6

6

 

PU10, PU20

Burgerlijke stand

Voorbereiden en verlijden akten van de burgerlijke stand

Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers

Art.1 13a, 18, 24, en 24a Boek1 Burgerlijk Wetboek

6

6

6

6

6

PU20

Naturalisaties, opties en verlies Nederlanderschap

Uitvoering geven aan Nederlandse nationaliteitswetgeving m.b.t. naturalisatie en opties beoordelen verlies voormalige nationaliteit

Aanvragers en optanten

Rijkswet op het Nederlanderschap

Nationaliteitsrecht andere landen Vreemdelingenwet, Algemene Wet Bestuursrecht, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

6

6

6

6

6

PU10

Verklaringen omtrent gedrag

Inname en verwerken aanvragen verklaring omtrent gedrag

Aanvragers verklaring

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

6

6

 

 

 

PU10

Reisdocumenten

Behandelen aanvragen c.a. reisdocumenten

Aanvragers reisdocumenten

Paspoortwet, -besluit en -uitvoeringsregeling

6

6

6

 

 

PU10

Rijbewijzen

Behandelen aanvragen c.a. rijbewijzen

Rijbewijsaanvragers

Rijbewijswetgeving

Reglement wegenverkeerswetgeving

6

6

6

 

 

BA50

Onderscheidingen

Toekennen van koninklijke (en gemeentelijke) onderscheidingen

Personen die in aanmerking komen voor een onderschei-ding, voorstellers en onder-steuners)

Wetgeving m.b.t. de orde van de Nederlandse Leeuw en orde van Oranje-Nassau

2

2

 

 

 

VH10

Vergunningen drank- en horecawet (inclusief integriteitscontrole)

Behandelen vergunningen drank- en horeca

Aanvragers, ondernemers, beheerders van drank- en horeca-inrichtingen

Drank- en horecawet

Wet Bibob

5

5

5

 

 

VH10

Bibob

Beoordelen integriteit van verzoekers om subsidie of vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende inrichting of bedrijf, de Drank- en horecawet of de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzoekers

Wet Bibob

6

6

6

 

 

VH10

Vergunningen/ontheffingen APV

Behandelen aanvragen APV-vergunning/ontheffingen

Aanvragers APV-vergunningen/ontheffingen

Gemeentewet

Algemene plaatselijke verordening

5

5

5

 

 

ODRN

Leegstand en tijdelijke verhuur

Controle op leegstaande woningen en vergunningen voor tijdelijke verhuur van eigen woningen

Ingeschrevenen op een leegstaand adres

Vergunningaanvragers

Leegstandswet

 

1

 

 

 

ZIA0, ZIB0, ZIC0

Maatschappelijke Ondersteuning

Het bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening

Gehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening

WMO 2015

WMO-Verordening Nijmegen

5

5

5

5

 

ZI10, ZI20, ZI30 ZI70, ZI80, ZI90, ZIC0

Inkomen

Hulp bij terugkeer naar werk en zonodig voorzien in inkomen

Aanvragers en gerelateerden

PW, IOAW, IOAZ, BBZ

5

5

5

5

5

SB60

Gehandicaptenparkeerkaart

Behandeling verzoeken afgifte gehandicaptenparkeerkaart

Aanvragers

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

5

5

5

 

 

ZI50, ZI60, FA70

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Behandelen aanvragen om kwijtschelding en automatische afhandeling eerdere toekenning

Aanvragers kwijtschelding

Belastingverordening Nijmegen

4

4

4

4

 

FA70

Belastingenheffing

Heffen lokale belastingen/leges Nijmegen

Belastingplichtigen

AWR, Wet WOZ, Gemeentewet, Gemeentelijke belasting verorde-ning, WOZ-verordening, Wet Milieubeheer

5

5

5

5

 

FA70

Waardering onroerende zaken

Het waarderen van onroerende zaken en behandeling bezwaarschriften

Eigenaren

Wet onroerende zaken

WOZ-Verordening

2

2

2

 

 

BA10

Jubilea 50, 60, 65 en jarige huwelijken

90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

 

 

 

1

1

WE70

Inburgering

Informeren van burgers over de inburgeringsplicht

Faciliteren van inburgeringsvoorziening

Handhaven inburgeringsplicht

(Mogelijke) inburgeringsplichtingen

Inburgeringswet

3

3

 

 

 

ZI05

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

4

4

4

 

 

VH10

Rampenbestrijding

CRIB

Alarmering bij rampen en calamiteiten en registratie slachtoffers en relaties

Uitvoerders rampenplannen

Slachtoffers en relaties

Wet rampen en zware ongevallen

1

1

 

1

1

PU10, PU20, ZI70

Lijkbezorging / aangifte overlijden / begraafplaatsadministratie

Uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging Beheer, gebruik begraafplaats en heffing grafrechten

Overledenen en rechthebbenden

Wet op de Lijkbezorging, art. 28

Beheerverordening begraafplaats

1

1

 

 

1

ODRN

Omgevingsvergunningen

Behandelen aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvrager omgevingsvergunningen

WABO

WRO

Woningwet

Milieuwet

2

2

2

 

 

VH10

Winkeltijden

Vrijstelling winkeltijden

Aanvragers vrijstelling

Winkeltijdenwet en -Verordening

2

2

2

 

 

RO10

Starterslening

Behandelen aanvragen starterslening

Inschrijvers en aanvragers

Burgerlijk wetboek, Boek 7

1

1

 

 

 

OB20

Uitgifte bouwkavels en koopwoning

Inschrijving voor en uitgifte bouwkavels en koopwoningen

(aspirant) Kopers

Burgerlijk wetboek, Boek 7

1

1

 

 

 

JZ20

Klachtenmelding

Afhandelen van klachten over de openbare ruimte

Klagers

Klachtenregeling gemeente Nijmegen

1

1

 

 

 

PU40, PU10

Gevonden en verloren voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen

Verliezers en vinders

Boek 5 BW / Besluit gevonden voorwerpen

2

2

 

 

 

PU10, PU20, PU40, ZI20, ZI30, ZI40, ZI50,ZI60, ZI70, ZI80, ZI90, ZIA0, ZIB0, ZIC0

Afspraken plannen

Het maken van afspraken voor klanten van de gemeente Nijmegen

Klanten

Intern beheer

1

1

 

 

 

PU10, PU20, PU40, IRVN

Digitale dienstverlening

Het ondersteunen van het digitale loket met gegevens van de inwoners van de gemeente Nijmegen

Inwoners Nijmegen

Intern beheer

1

1

1

 

 

FA70, ZI50, ZI60

Invordering

Invorderingsadministratie lokale belastingen en leges

Belastingdebiteuren

Invorderingswet, Artikel 216 Gemeentewet

4

4

 

 

 

VH00

Schadeafwikkeling (CRAS)

Afwikkelen van schade bij rampen

Claimers van schade

Wet op de veiligheidsregio

1

1

 

 

 

AR00, AR10, AR20

Dispensatie niet-openbare

archiefonderdelen

Behandelen aanvragen om dispensatie voor het inzien van niet-openbare archiefonderdelen

Aanvragers dispensatie

Archiefwet en Informatiebesluit

2

2

 

 

 

PI60

Documentaire informatie-voorziening

Postregistratie en ondersteuning interne administratieve organisatie

Personen van wie de Nijmegen een brief / document ontvangt of aan wie een brief wordt gestuurd

Gemeentelijk beleid betreffende uitvoering van de taken

1

1

1

 

 

PI30

Uitkeringen na beëindigen dienstverband

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen I.v.m. beëindiging van dienstverband en daaraan gelieerde betalingen

Personeelsleden en oud-personeelsleden en Wethouders en oud-wethouders

die aanspraak kunnen maken op een uitkering i.v.m. beëindiging dienstverband.

Gemeentewet, CAR/UWO bepalingen

5

5

 

 

 

RO10, PK30, SB01, SB20, SB30, SB50, SB00

Grondbeheer en gebiedsontwikkeling

Infrastructuur en Verkeer

Inspraak

Inrichtingenbestand

Uitvoering beheer openbare ruimte.

Ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte

Personen die in het kader van de taak een relatie hebben met de gemeente Nijmegen

Wet Milieubeheer

Algemene wet bestuursrecht

Burgerlijke Wetboek, boek 7

Wegenverkeerswetgeving

1

1

 

1

 

ZI40

Leerplicht

Handhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdig schoolverlating

Leerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgers

Leerplichtwet, RMC-wet

4

4

4

 

 

ZI40, MO00, MO10

Onderwijs en educatie

Beleidsontwikkeling onderwijs en educatie

Personen die voldoen aan de criteria van de doelgroep

Wet Passend Onderwijs

1

1

 

 

 

MO10, JZ20, ZI30

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

De leerling en zijn ouders, voogden, verzorgers

Verordening leerlingenvervoer

1

1

 

 

 

ZI20, ZI30, MO10

Kinderopvangvoorzieningen

Beoordelen kinderopvangvoorzieningen i.h.k.v. registratie in de landelijke voorziening kinderopvang

Aanbieders kinderopvang-voorzieningen en daaraan gerelateerden en huisgenoten

Wet kinderopvang

1

1

 

 

 

MO10, MO20, WE00

Jeugdzorg en publieke gezondheidszorg

Beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de Jeugdzorg en de Publieke gezondheidszorg

Personen die voldoen aan de criteria van de doelgroepen

Wet op de Jeugdzorg

Wet Publieke gezondheidszorg

1

1

 

 

 

JZ20

Bezwaar- en beroep

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften op verschillende vakgebieden

Alle personen die een bezwaarschrift hebben ingediend en daaraan gerelateerden.

AWB

1

1

 

 

 

WE70

Huisvesting nieuwkomers

Zorgen voor huisvesting van vreemdelingen

Te huisvesten personen

Vreemdelingenwet

Huisvestingswet- en Verordening Nijmegen

5

5

5

 

 

MB20

Gehandicaptenparkeer-plaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Kaart/-vergunninghouders

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

2

2

2

 

 

SB60

Parkeren

Behandelen aanvragen parkeervergunningen

Aanvrager parkeervergunning

Wegenverkeerswetgeving Parkeerverordening

2

2

2

 

 

ODRN

Handhaving

Handhaven wet en regelgeving op het gebied van de openbare ruimte

Vergunninghouders en overtreders

Voorzover van toepassing voor Nijmegen de wet en regelgeving als genoemd in de Circulaire BOA voor het domein I

1

1

 

 

 

BM50

Burgerparticipatie

Bevorderen van de democratie

Kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezing

Gemeentelijk beleid

 

 

 

1

 

MB30, MB31

Openbare orde en veiligheid

Handhaving openbare orde en veiligheid

Overtreders van de openbare orde en veiligheid

Gemeentewet

1

1

 

 

 

BM50

Benoeming fractievolgers

Benoeming van maximaal 6 fractievolgers per fractie

Kiesgerechtigde

Gemeentelijk beleid

1

 

 

 

 

WM00, FA10

Een voorziening treffen in het kader van de Jeugdwet

Werkzaamheden in het kader van de Jeugdwet

Ouders / wettelijk vertegenwoordigers

Art. 2.3 1e t/m3e lid Jeugdwet

4

4

 

 

4

Samenwerkingsverband sociale wijkteams Nijmegen

Het doen van vooronderzoek, gesprek en verslaglegging

Uitvoering van werkzaamheden in het kader van de verordening Jeugdhulp 2015 en de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Ouders en jeugdigen

Art. 4 t/m 6 verordening WMO

Artikel 5 t/m7 verordening Jeugdhulp

4

4

4

 

4

WBRN

Werk, re-integratie en sociale werkvoorziening

Uitvoering van de taken Werk, re-integratie en sociale werkvoorziening in het kader van de Participatiewet

Aanvragers

Art. 7 lid 1 onder a, 10a, 10b, 10c, 10d, 10da, 10f, 17 lid 1, 3 en 4, 44 lid 4, 44a, 55 Participatiewet

5

5

5

5

5

Bijlage 2 behoort bij artikel 3 van de uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2016 en bevat een overzicht van de gegevens die verstrekt kunnen worden voor de uitvoering van de taken zoals die genoemd zijn in tabel 1.

 

 

Profiel

Profiel

Profiel

Profiel

Profiel

Profiel

 

1

2

3

4

5

6

Omschrijving van de gegevens welke in de basisadministratie van de gemeente zijn o p genomen.

Identificerend

Adressen

Identificerend + nationaliteit + verblijfstitel

Familierelaties

Adressen+

Volledig

01 Persoonsgegevens

02/03 Ouder(s)gegevens

 

 

 

04 Nationaliteit gegevens

 

 

05 Huwelijk/Ger. partnerschap gegevens beperkt

 

 

 

05 Huwelijk/Ger. partnerschap gegevens volledig

 

 

 

06 Overlijdengegevens (volledig)

07 Inschrijving gegevens

08 Adresgegevens

58 Adresgegevens (historie)

 

 

 

09 Kind gegevens

 

 

 

10 Verblijfstitelgegevens

 

 

11 Gezagsverhouding gegevens

 

 

 

12 Reisdocumentgegevens

 

 

 

 

 

13 Verwijsgegevens