Gemeenteblad van Landsmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerGemeenteblad 2016, 92177VerordeningenWijzigingsverordening Re-integratieverordeningParticipatiewet

 

 

Wijziging van de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Landsmeer 2015;

gelet op artikel 8a, eerste lid onder a, c, d en e en tweede lid, en artikel 10b, vierde lid van de Participatiewet,

Artikel I

A.Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11. Werkvoorzieningen

1.Het college kan aan een persoon behorend tot de doelgroep, die arbeid verricht of gaat verrichten, werkvoorzieningen toekennen die strekken tot behoud, herstel of

bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. Onder werk-voorzieningen worden verstaan:

 • a.

  vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de belanghebbende zijn werkplek kan bereiken;

 • b.

  aard- en nagelvaste werkplekaanpassingen bij de werkgever ten behoeve van

arbeidsgehandicapten,

2.Het college kan bij nadere regels bepalen dat voor een werkvoorziening een eigen

bijdrage is verschuldigd of dat een voorziening niet wordt verstrekt of wordt beëindigd

indien het (gezins) inkomen of vermogen van de belanghebbende meer bedraagt dan een door het college vast te stellen bedrag.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels inzake de voorwaarden, aard, inhoud en omvang van de werkvoorzieningen.

  • B.

   Na artikel 15 worden de volgende artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel 15a. Premie arbeidsinschakeling

1.Het college kan een of twee maal per jaar een premie toekennen aan iemand van de doelgroep, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn

arbeidsinschakeling.

2.Het college stelt nadere regels vast voor de hoogte en de voorwaarden die aan de premie worden verbonden.

Artikel 15b. Detacheringsbanen

1.Het college kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep een dienstverband

aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het college kan een organisatie aanwijzen die in opdracht van of namens de gemeente het werkgeverschap voor de banen, zoals bedoeld in het eerste lid, uitvoert.

 • 3.

  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een organisatie. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en de inlenende organisatie, als tussen de werknemer en de inlenende organisatie.

Artikel 15c. Overige voorzieningen

1.Het college kan een persoon uit de doelgroep een vergoeding verstrekken voor

noodzakelijke extra kosten die gemaakt worden in het kader van een traject gericht op arbeidsinschakeling.

Artikel 15d. Innovatie

 • 1.

  Het college kan, als experiment in het kader van het onderzoeken en toepassen van mogelijkheden om de participatie te bevorderen, afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  De duur van een experiment als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste drie jaar.

 • 3.

  Indien het experiment noodzaakt tot bijstelling van deze verordening kan de periode zoals genoemd in het tweede lid worden verlengd tot aan het moment van

inwerkingtreding van de bijstelling.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer gehouden op 23 juni 2016.

De raad voornoemd,

Mw. Mr. A.C. Nienhuis Mw. E. van der Voorde

Voorzitter Griffier