Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 91786Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Corry Tendeloobrug in de Staalmanbuurt (3b, 2016, 135)

 

Afdeling 3B

Nummer 135

Publicatiedatum 5 juli 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Corry Tendeloobrug in de Staalmanbuurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 juli maart 2016

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 26 juni 2015

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 21 juni 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Corry Tendeloobrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Corry Tendeloobrug in de Staalmanbuurt

Door een burger wordt voorgesteld om brug 713 te vernoemen naar Corry Tendeloo.

Corry Tendeloo (1897 - 1956) was een Nederlands politicus namens de Vrijzinnig

Democratische Bond, daarna de Partij van de Arbeid, feministe, advocate en lerares. Ze

was lid van de Tweede Kamer van 1945 tot haar dood en zette zich daar dikwijls in voor de

gelijkheid tussen man en vrouw. In 1927 werd ze actief als advocaat in Amsterdam, wat

ze tot 1952 zou blijven. Van 1938 tot 1941 was ze lid van de Amsterdamse gemeenteraad

namens de VDB (vanaf 1939 fractievoorzitter). Na de oorlog werd Tendeloo lid van de

Tweede Kamer en was ze lid van de commissie beginselprogramma van de PvdA die

toen werd opgericht. In de Kamer was ze tot 1952 lid van de Huishoudelijke Commissie,

tot 1951 van de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht en van 1953 tot aan haar dood

ondervoorzitter van de vaste commissie voor Justitie. Naast haar politieke werkzaamheden

heeft Tendeloo diverse bestuurlijke en andere functies vervuld in feministische organisaties,

hoewel voornamelijk voordat ze in de Kamer kwam. Ook binnen de Kamer heeft ze zich

hier dikwijls voor ingezet. Zo werd op haar voorstel kiesrecht verleend aan vrouwen in

Suriname (dat destijds nog bij Nederland hoorde), zette ze zich in voor de erkenning van

de handelingsbekwaamheid van gehuwde vrouwen, de afschaffing van de bepaling dat

de vader als hoofd van het gezin werd aangemerkt en de opheffing van de bepaling dat

vrouwelijke ambtenaren bij een huwelijk ontslagen werden. In 1955 stemde de Kamer na

haar interpellatie voor een motie die een verbod op arbeid voor gehuwde ambtenaressen

afwijst, en was ze verantwoordelijk voor de openstelling van de Rijksbelastingacademie

voor vrouwen.De brug die wordt voorgesteld ligt aan de rand van de Staalmanbuurt, een

buurt waarin een aantal straten zijn vernoemd naar vooraanstaande feministes zoals Aletta

Jacobs, Wilhelmina Drucker en Helena Mercier.

Bijlage

Situatietekening