Nadere regels subsidies – Innovatieve pilots beschermd wonen en opvang 2016/2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

 • gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 • gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • overwegende dat het noodzakelijk is om bij Nadere regels subsidies gemeente Groningen te regelen:

  • het toevoegen van paragraaf 4.19 aan de nadere regels subsidies gemeente Groningen met als doel om subsidiëring van Innovatieve pilots Beschermd wonen en opvang mogelijk te maken;

besluit vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen;

Artikel I

Na paragraaf 4:18 (Activiteiten WIJ Groningen) wordt een nieuwe paragraaf 4:19 ingevoegd, luidende:

 

Paragraaf 4:19 - Innovatieve pilots beschermd wonen en opvang 2016/2017

Artikel 4:90 Begripsbepaling

1. Innovatieve pilots

:

Projectmatige activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van zeer kwetsbare inwoners en het bereiken van duurzame toename van effectiviteit en kostenreductie

2. DIN

:

Doelen Inspanningen Netwerk

3. Inkoopdocument

:

Inkoopdocument ten behoeve van ‘Wonen met begeleiding op maat, 18+’ (referentienummer 40-2015)

4. Beschrijvend document

:

Het memo (Subsidie) Kaders voor innovatieve pilots Beschermd Wonen 2016 d.d. 22 maart 2016

5. Meerjarenprogramma

:

Het meerjarenprogramma ‘Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat’ dat in het najaar van 2015 is vastgesteld door de colleges van de 23 Groninger gemeenten

Artikel 4:91 Relevante procedure

In afwijking van artikel 7 lid 1 (uitgebreide procedure) van de verordening dient de subsidieaanvraag voor 2016 voor de in artikel 4:92 beschreven activiteiten uiterlijk op 22 augustus 2016 in bezit te zijn van het college.

Artikel 4:92 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders subsidie verlenen ten behoeve van innovatieve pilots beschermd wonen en opvang die naar het oordeel van het college voldoen aan de kwaliteitscriteria die vermeld staan in het Inkoopdocument.

Artikel 4:93 Subsidie per activiteit

De subsidie voor de in artikel 4:92 genoemde activiteiten bedraagt maximaal 90 % van de naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten.

Artikel 4:94 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient te zijn voorzien van:

  • a.

   Een projectplan waarin in elk geval de doelen, de resultaten en de kritische succesfactoren dienen te zijn beschreven.

  • b.

   In het projectplan dient te zijn beschreven op welke wijze monitoring en evaluatie plaatsvindt, welke (ongewenste) neveneffecten kunnen optreden en op welke duurzame wijze hiervoor oplossingen worden gecreëerd.

  • c.

   In de subsidieaanvraag dient te zijn beschreven op welke wijze de innovatieve aanpak na de pilotfase wordt geborgd in de reguliere werkwijze van de aanvrager en welke mogelijkheden tot doorontwikkeling bestaan en hoe deze naar verwachting zullen worden benut.

 • 2.

  De subsidieontvanger moet zijn activiteiten richten op substitutie en samenwerking in de keten van ondersteuning aan cliënten met de voormalige zorg-zwaarte-pakketten 3 en 4. Deze verplichting geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe cliënten.

 • 3.

  Duurzame inbedding in regulier aanbod na een succesvolle pilotperiode dient geborgd te zijn.

 • 4.

  Het is de subsidieontvanger niet toegestaan om de krachtens deze paragraaf verstrekte subsidie te besteden aan zijn reguliere werkzaamheden of transformatietaken zoals beschreven in het inkoopdocument of zijn DIN, ook niet als deze hetzelfde doel dienen.

 • 5.

  In afwijking van artikel 10 lid 1 dient een tussentijds verslag van het financiële en activiteitenverloop over de eerste helft van het pilot uiterlijk op 1 mei 2017 in bezit te zijn van het college.

Artikel 4:94 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan een subsidieaanvraag weigeren, indien deze niet voldoet aan de volgende criteria:

 • Activiteiten moeten innovatief zijn en het plan voldoet aan de doelen die in het Meerjarenprogramma zijn vastgelegd;

 • Frequentie en duur van de inspanningen en te verwachten resultaten zijn concreet omschreven;

 • Activiteiten moeten aansluiten bij de eigen werkzaamheden en transformatie opdracht (DIN), maar mogen deze niet overlappen;

 • Eigen inspanningen en bijdrage van de aanvrager zijn concreet weergegeven;

 • In het plan wordt concreet op welke wijze vorm wordt gegeven aan integrale benadering in de keten Wijkgericht werk, Opvang, BW, Inloop GGZ;

 • De verwachte kostenreductie op middellange en lange termijn (duurzaamheid);

 • Aantoonbare verbinding met de lokale samenlevingsstructuren.

Artikel 4:96 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de in artikel 4:92 beschreven activiteiten bedraagt voor 2016 en 2017 € 950.000.

 • 2.

  Als het totaal van de aanvragen hoger is dan het beschikbare plafond, dan worden de op tijd ingediende subsidieaanvragen toegewezen naar de mate waarin ze het best voldoen aan de criteria zoals beschreven in artikel 4:95.

 • 3.

  Als er na bovenstaande verdeelwijze nog middelen resteren, dan worden deze over de in aanmerking komende aanvragen verdeeld naar de mate waarin ze het best voldoen aan de criteria zoals beschreven in artikel 4:95.

Artikel 4:97 Werkingsduur

Deze paragraaf treedt in werking op 1 augustus 2016 en eindigt op 14 september 2017.

Algemene toelichting

Conform de Wmo 2015 werken de Groninger gemeenten samen op het gebied van Beschermd wonen en Opvang. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat in de vorm van een centrumregeling te doen. Dit betekent dat we met de regiogemeenten overleggen. We geven gestalte aan het overleg in de eerste fase van de procedure om te komen tot subsidiëring. De subsidie wordt verstrekt voor de periode van één jaar. Er vindt toetsing aan het inkoopdocument plaats en de gemeente Groningen verstrekt de subsidie op grond van de centrumregeling.

 

Het proces van aanvraag en toekenning verloopt in de volgende stappen:

 • 1.

  Innovatieatelier d.d. 1 juli 2016: van instellingen wordt verwacht dat zij in een pitch van 3 minuten hun innovatieve plan presenteren voor commissie van bestuurders (wethouders) van de centrumgemeente én de regiogemeenten alsmede beleidsmedewerkers van de centrumgemeente én de regiogemeenten (werkgroep innovatieve pilots BW&O). Na de pitch kan de commissie vragen stellen ter verheldering. Deze commissie maakt een voorselectie van de innovatieve plannen met het oog op de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Subsidieaanvraag inclusief projectplan en begroting indienen vóór 22 augustus 2016 (conform de Nadere Regels).

 • 3.

  Na de ontvankelijkheidstoets beoordeelt de werkgroep innovatieve pilots BW&O de projectplannen inhoudelijk aan de hand van de afwegingscriteria.

 • 4.

  Het college van de gemeente Groningen verleent de subsidie, ook in de regiogemeenten op basis van de centrumregeling.

Artikelsgewijze toelichting

 • 4:91

  Op grond van artikel 4:2 van de Nadere regels is de uitgebreide procedure van toepassing.

 • 4:92

  In het inkoopdocument ten behoeve van ‘Continuïteit Beschermd Wonen, 18+’ en het inkoopdocument ten behoeve van ‘Wonen met begeleiding op maat, 18+’ staan criteria vermeld om de kwaliteit van de aanbieders én de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Deze criteria zijn leidend.

 • 4:95

  De criteria staan vermeld in het Beschrijvend document.

Naar boven